Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmeks olemine aitab kaasa ainete lõimingule

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmeks olemine aitab kaasa ainete lõimingule

Kristi Teder, Paide ühisgümnaasiumi käsitöö- ja kodundusõpetaja

Uuenenud riiklik õppekava hindab lõimumist, loovust ja väärtusi arendavat haridust. Selleks on oluline, et õpetaja julgeks ja tahaks muutuda. Professionaalne õpetaja on parim partner ja tugi kolleegile parimate praktikate jagamisel ja õpilases tervikliku maailmapildi kujundamisel.

Eelnev on lühikokkuvõte Õpetajate Ühenduste Koostöökoja tegevuse eesmärkidest. Nüüd on õpetaja ülesanne, kuidas ta oma tööd planeerib, et õpilane tuleks heal meelel kooli, õppeaine oleks huvitav ja omandatu seotud eluga. Oleme kõik uute metoodikate katsetajad ja arendajad. Koostöös hoiame kokku nii endi kui õpilaste ressursse.

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ei ole veel aastanegi, aga juba on toimunud kaks suurüritust õpetajatele, teemadeks hindamine ja ainetevaheline lõiming. Ükski koolituspäev ei  lõpe ürituse lõpuga, pigem annab tõuke edasisteks aruteludeks, koostööks, mõtteavaldusteks.

Kogemus majandusõpetajate suvekoolist

Siinjuures soovin jagada kogemust, milleni jõudsin kodundusõpetajana majandusõpetajate suvekoolis. Arutusel oli ettevõtlikkuse ja ettevõtluse lõimumine põhikoolis.

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus on loovuse teine vaatenurk. Ettevõtlikkuspädevus on suutlikkus ideid luua; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. Kokkuvõtlikult võiks olla õpetajatöö tulemuseks ettevõtlik inimene, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt, vastutab ja hoolib.

Majandusõpetaja Elbe Metsatalu püstitas suvekoolis küsimuse: „Kas me julgustame õpilasi, seostame õpitavat päriseluga? Kas me tegevused tunnis aitavad aru saada ettevõtluse rollist ühiskonnas?" Igale eeltoodud küsimusele leiab vastuse käsitöö- ja kodunduse ainekava pädevustest ning õpitulemustest. Mõned väljavõtted allpool.

Tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede elluviimist mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu. Mudelitena võib mõista üksikisiku (õpilase) toodete disaini, valmistamist ja müüki (paralleel FIEga), meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku rajamist koolis, mingi toote kavandamist ning selle valmistamise organiseerimist klassis.

Kodundustunnis arutletakse ning viiakse läbi praktikume, kuidas tulla toime koduse majapidamisega ja pere eelarve planeerimisega. Targalt mõtlev inimene käitub teadliku tarbijana, oskab arutleda tulude  ja kulude ning taskuraha üle pere eelarves.

Finantskirjaoskus põhikoolile

Eesti Majandusõpetajate Seltsi esinaise Elbe Metsatalu sõnul nimetavad majandusõpetajad  seda finantskirjaoskuseks ehk ka rahatarkuseks. Praegu tegelebki majandusõpetajate selts koostöös HTM-i ja juhtivate finantsasutustega  finantsteadmisi  õppeainetesse lõimiva aineühendusteülese projektiga, millest kutsuti osa võtma erinevate aineliitude õpetajaid. Koostöös valmivad põhikoolile finantskirjaoskust arendavad töölehed eesmärgiga rikastada ainetunde ja arendada õpilaste majanduslikku käitumist. Kõigile kasutamiseks avaldatakse need õppematerjalid talvel Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaalis Koolielu.