Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Võõrkeeleõpetajad omandasid uusi teadmisi IKT-valdkonnas

Võõrkeeleõpetajad omandasid uusi teadmisi IKT-valdkonnas

Ene Peterson,  Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees, TTÜ Virumaa kolledži inglise keele lektor

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldas 15. - 16. juunil Pärnus  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS II mooduli seminari.  Programmis osaleb 50 eesti, vene, saksa, soome ja inglise keele õpetajat. Programmijuht on Krista Savitsch.

__thumb_-2-PetersonKoolituspäeva avamine..JPG

Seminari ettekanded keskendusid IKT kasutamise võimalustele õppetöös ja õppeainetevahelisele lõimingule projektõppe kaudu. Koolitusel oli  võimalik kuulata nelja ettekannet.

Ettekanded

Merje Pors ja Kristi Vahenurm (Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal Koolielu) andsid ülevaate Koolielu pakutavatest võimalustest alates õppematerjalidest kuni e-koolituste ja haridusuudisteni välja. Koolitused osalejad said ka teada, mis on autoriõigused ja milliste reeglitega peame arvestama. Samuti anti näpunäiteid, kust saada vabalt kasutatavaid materjale õppematerjali illustreerimiseks.

Elo Allemann (Tiigrihüppe SA, rahvusvaheliste koostööprogrammide juht) rääkis õppeainete-vahelisest lõimingust ja rahvusvahelistest partnerlusprojektidest. Ta rõhutas, et rahvusvaheliste õpiprojektide kaudu saab lõimida mitmesuguseid õppeaineid - võõrkeele ja tehnoloogia kasutamine on sellisesse projektitöösse sisse kirjutatud.

Ene Peterson (TTÜ Virumaa kolledži inglise keele lektor) andis lühiülevaate viimase viie aasta trendidest keeleõppes. Ettekandes tõstatati küsimus, kas tehnoloogia on meie sõber või vaenlane.  Küsimusele otsiti vastust mitte ainult keeleõpetaja pilgu läbi, vaid maailma tippteadlaste seisukohtadele tuginedes.

Alari Laht (Tabasalu ühisgümnaasiumi IT-juht) ja Krista Savitsch (Tabasalu ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja)  tutvustasid ja analüüsisid Tabasalu ühisgümnaasiumi näitel, milliseid vahendeid, riist- ja tarkvara kasutatakse ainetunnis ja kui aktiivselt seda tehakse.

__thumb_-2-PetersonElav arutelu rühmades..JPG

Töötoad

Praktilisi oskusi omandati ja täiendati neljas töötoas kogenud tegevõpetajate juhendamisel.

Põlva keskkooli saksa keele õpetaja ja Koolielu ainemoderaator Aimi Jõesalu tutvustas võõrkeeleõpetajatele omakoostatud ideeraamatut veebipõhiseks õppeks. Suurte kogemustega õpetaja on oma õpilastega läbi viinud erinevaid e-projekte, juhendanud õpilasi e-konkurssideks ettevalmistamisel. Ta on ka eTwinningu mentor ja  koostanud hulgaliselt e-õppe-materjale. Koolitaja rõhutas, et õpetajad on võtmeisikuks veebipõhisel õpetamisel. Oma töötoas jagas Aimi Jõesalu  lahkelt oma kogemusi nii e-õppematerjalide kasutaja kui koostajana.

Rakvere Gümnaasiumi saksa ja inglise keele õpetaja Kalle Lina andis ülevaate parimatest veebikeskkondadest, mida ta oma tundides kasutab. Põhjaliku tutvuti Kuldvillaku-mänguga, mida on hea kasutada sõnavara õppimiseks. Töötoas osalejad saidki paaristööna koostada Kuldvillaku- mängu küsimusi.

__thumb_-2-PetersonPraktilist ülesannet täitmas..JPG

Margit Laidvee (Luunja keskkooli saksa ja inglise keele õpetaja) töötoas keskenduti tehnoloogiapädevuse arendamisele võõrkeelte tundides. Vaatluse all oli ka võõrkeelte õpe erinevate projektide kaudu, õpiti  tundma uusi vahendeid, mida õppetöös kasutada ja mille abil tunde huvitavamaks muuta.

Anneli Tumanski (Väätsa põhikooli inglise keele õpetaja) tutvustas erinevate näidete varal võimalusi osaoskuste hindamiseks keeleõppes, projektitöö sidumiseks tunniteemadega ning projektide lõimimiseks erinevate õppeainetega.

Koolituse lõpuks oli osalejate IKT-pagas palju raskem kui koolitusele tulles. Kodutööna tuleb nüüd asuda ise koostama põnevate IKT-vahenditega seotud õppematerjale.

Huviline saab tutvuda  seminari ettekannete  ja töötubade esitlustega ning vaadata koolituse fotosid EVÕLi kodulehel www.voorkeelteliit.eu .

Koolitus toimus ESFi meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" raames.

Foto 1: koolituse avamine. Fotod 2 ja 3: elav arutelu rühmades ja praktilise ülesande lahendamine. Fotod: Ene Peterson.