Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Duplikaadid / Duplikaat (kõrgharidus)

Kõrgkoolide lõpudokumentide duplikaadid

Duplikaadi taotlemine

Diplomi või akadeemilise õiendi omanik saab taotleda diplomi või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui:
1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
4) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
5) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab taotluse algdokumendi väljaandnud õppeasutuse juhile, näidates ära taotluse põhjuse.

Kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis esitab taotleja taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Algdokument edastatakse Sihtasutusse Innove hävitamiseks peale duplikaadi väljastamist või sügisel koos lõpudokumentide aruande ja muude rikutud lõpudokumentidega.

Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Duplikaadi väljaandmine

1) Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ning duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi taotluse saamise päevast arvates.
2) Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul, kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga.
3) Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga).

Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, v.a juhul, kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt. Kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis kannab kulud Haridus- ja Teadusministeerium.

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
1) duplikaadi taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid;
2) puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta;
3) ei esine õigusaktidega kehtestatud duplikaadi väljaandmise aluseid.

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul, kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaadi vormistamine

Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna «DUPLIKAAT».

Enne 1. juunit 2002. a Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatakse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile, kuhu on trükitud sõnad «EESTI VABARIIK», suure riigivapi kujutis, sõna «DIPLOM», dokumendi number ning õppeasutuse nimi (õppeasutuse otsusel ka tema asutamisaasta). Paremas ülanurgas on sõna «DUPLIKAAT".

Akadeemilise õiendi duplikaat vormistatakse kehtival akadeemilise õiendi plangil, mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus eestikeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLIKAAT» ja ingliskeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLICATE».

Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number ja väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.
 

Duplikaadi kinnitamine

Duplikaat kinnitatakse õppeasutuse juhi ja tema määratud ametiisiku allkirjaga ning juhul kui õppeasutus on lõpetatud ning tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri volitatud ametiisiku allkirjaga ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.