Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Duplikaadid / Duplikaat (kutseharidus)

Kutseõppeasutuste lõpudokumentide duplikaadid

Duplikaadi taotlemine

Lõputunnistuse või hinnetelehe omanik saab taotleda duplikaadi väljastamist, kui:
1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
4) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
5) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotleja esitab põhjendatud taotluse kas:
1) kooli direktorile;
2) kooli õigusjärglasele, kui kooli ümberkorraldamisel või tema tegevuse lõppemisel on dokumendid õigusjärglasele üle antud;
3) haridus- ja teadusministrile, kui kooli tegevus on lõppenud ning kooli dokumendid on üle antud Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Duplikaadi taotlusele tuleb lisada algdokument, kui see on olemas, kuid rikutud. Algdokument edastatakse SA Innovesse hävitamiseks peale duplikaadi väljastamist või sügisel koos lõpudokumentide aruande ja muude rikutud lõpudokumentidega.

Duplikaadi väljaandmine

1) Otsuse duplikaadi väljaandmise kohta teeb taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi taotluse saamise päevast arvates.
2) Otsus duplikaadi väljaandmise ja algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul, kui kooli tegevus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga.
3) Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse.

Algdokumendi kehtetuks tunnistamisest teatamise kulud katab duplikaadi väljaandja poolt määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja, v.a juhul, kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu.

Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

Kui duplikaadi väljaandmiseks ei ole säilinud täielikke andmeid, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi õpingute lõpetamise kohta. Tõend kinnitatakse kooli pitseriga ja direktori allkirjaga. 

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
1) duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
2) puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;
3) ei esine õigusaktidega kehtestatud duplikaadi väljaandmise aluseid.

Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse kooli juhi käskkirjaga ning juhul, kui kooli tegevus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaadi vormistamine

Enne 1. septembrit 2013. a hariduse infosüsteemis registreeritud õppekava alusel õpingud lõpetanud õpilasele väljaantav lõputunnistuse duplikaat vormistatakse trükikojas valmistatud A4-formaadis turvaelementide ja taustmustriga duplikaadi plangile, kuhu trükikojas on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK”, suur riigivapp, sõnad „KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPUTUNNISTUS”, selle alla sõna „DUPLIKAAT” ning duplikaadi seeriatähis ja number ning sellele järgnev duplikaadi vormistamist hõlbustav eeltäidetud osa. Duplikaadi plankidel on ühtne seeriatähis ja kuuekohaline number, mis on duplikaadi järjekorranumber. Kooli lõputunnistuse duplikaadi plangi seeriatähis on „KD”. Lõputunnistuse duplikaadi põhivärv on hall.

Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaat vormistatakse õpilase õppekaardi või õpilase ja õpitulemuste registri sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit, allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.

Duplikaat kinnitatakse kooli direktori allkirja või haridus- ja teadusministri poolt volitatud ametiisiku allkirja ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus Ametlikes Teadaannetes.