Avaleht / Üldharidus / PISA 2012 uuringu tulemused

PISA 2012 uuringu tulemused

PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi ja oskusi. Sellega hinnatakse, kuidas õpilased on võimelised õpitut üldistama ja oskusi igapäevaelus rakendama. PISA tulemused annavad objektiivse võrdluspildi Eesti ja teiste riikide põhihariduse taseme kohta.

__thumb_-2-PISA_2012.jpg

PISA 2012 uuringus osales 510 000 õpilast 65 riigist. Eestist osales uuringus peaaegu pool kõigist 15-aastastest õpilastest ehk 5867 õpilast.

2012. a uuringu peamine hindamisvaldkond oli matemaatika, väiksemas mahus hinnati lugemist, loodusteadusi.

Materjalid:

PISA 2012 uuringu tulemuste kokkuvõte

PISA 2012 Eesti tulemused (pdf versioon)

PISA 2012 kõigi riikide tulemused andmebaas


Tulemuste kokkuvõte valdkonniti

Matemaatika

 • Eesti kuulub 521 punktiga nende riikide gruppi, kes ületavad statistiliselt oluliselt OECD keskmist tulemust (494). Vaid 3 OECD liikmesriiki (Korea, Jaapan, Šveits) ületavad Eesti tulemust statistiliselt oluliselt.
 • Eesti õpilased on edukamad traditsiooniliste matemaatika sisuvaldkondade rakendamisel ja tõlgendamisel.
 • Eesti poiste tulemused on seekord oluliselt paremad kui tüdrukutel.
 • 81% Eesti õpilastest peab matemaatikat tähtsaks, sest seda läheb vaja edasiõppimisel (OECD keskmine 66%).
 • Kõigi maailma riikide keskmiste tulemuste alusel asub Eesti 11. kohal

Lugemine

 • Eesti õpilaste keskmine lugemistulemus on oluliselt paranenud: kui 2006. Ja 2009. aastal oli Eesti õpilaste keskmine tulemus 501 punkti, siis 2012. aastal oli see 516. Poiste ja tüdrukute lugemistulemuste erinevus on võrreldes 2009. aastaga jäänud samaks, see on 44 punkti.
 • Kõigi maailma riikide keskmiste tulemuste alusel asub Eesti 11. kohal

Loodusteadused

 • Eesti õpilaste üldine tulemuslikkus loodusteadustes oli juba varem kõrge ja võrreldes PISA 2006 ja PISA 2009 uuringutega, on Eesti positsioon paranenud. Eesti õpilaste keskmine sooritus on tõusnud, suurenenud on tippsooritajate (5. ja 6. tase) ja vähenenud mahajääjate (alla 2. taset) õpilaste osakaal.
 • Riikide võrdluses saavutustasemete järgi paigutub Eesti 2. kohale (esimene on Hiina), OECD riikide ja Euroopa riikide hulgas 1. kohale. Eestit võib pidada loodusteadustes maailma tipptegijaks, Eestis oli kõige vähem mahajääjaid ja tulemus kõrgeim!
 • Esmakordselt saavutasid vene õppekeelega koolide õpilased loodusteadustes taseme, mis on märkimisväärselt üle OECD keskmise.
 • Kõigi maailma riikide keskmiste tulemuste alusel asub Eesti 6. kohal