Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Koolidele põhikooli lõpueksamitest / Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine

Erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimine

Põhikoolis riikliku õppekava järgi õppivatel erivajadustega õpilastel on võimalik sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel. 

NB! Muudatused alates 21.12.2015. 


Lisainfo:

Agnes Pihlak
SA Innove hariduslike erivajaduste peaspetsialist
agnes.pihlak@innove.ee  
 

Eritingimustel eksamineerimise üldised põhimõtted

Hariduslike erivajadustega õpilaste eksamid peaksid toimuma õpilasele võimalikult ligilähedases vormis ja tingimustel, nagu on olnud korraldatud tema jaoks õppetöö koolis. Juhul kui õpilasele ei ole loodud koolis õppimiseks eritingimusi, siis tõenäoliselt ei ole tal vajadust eritingimusteks ka eksamitel, v.a hiljuti tekkinud tervisekahjustused või progresseeruvad haigused.
Üldiselt tähendab eritingimustel eksami sooritamine muudatusi eksami korralduses ja/või sooritamise viisis.

Millal võib taotleda haridusliku erivajadusega õpilasele eritingimusi?

Eritingimusi võib põhikooli lõpueksamitel taotleda, kui õpilane on võimeline saavutama taotletavaid õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks tulenevalt oma erivajadusest enam aega, kirjalikke juhtnööre, töökorralduste ümberstruktureerimist vm.

Üldjuhul rakendatakse eksamineerimiseks vajalikke eritingimusi õpilastele, keda on toetatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on tehtud märge Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Milliseid eritingimusi põhikooli lõpueksamitel võib rakendada kooli direktori otsusega?

Kooli direktor võib võimaldada hariduslike erivajadustega põhikoolilõpetajale eksamitöö tegemiseks tema erivajadusest tulenevalt üht või mitut järgmist eritingimust:

1) anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
2) viia eksam läbi eraldi ruumis;
3) kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
4) lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
5) lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist;
6) anda kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre;
7) kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid);
8) selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning eksamiülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt;
9) hinnata spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilase emakeele eksamitööd diferentseeritult;
10) kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.


Nende eritingimuste rakendamisest ei pea enam teavitama SA-t Innove. Eksamitöö tegemisel võimaldatud eritingimused ja eksamitöösooritamisel ilmnenud erijuhtumid (näiteks eelnevalt planeeritud eritingimust ei kasutatud) kantakse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist Eksamite infosüsteemi eeltäidetud ühtse põhikooli lõpueksami aruandesse.

Millistel juhtudel on vaja SA Innove nõusolekut?

SA Innove eelneval nõusolekul võib direktor otsustada erivajadusega põhikoolilõpetajale järgmiste eritingimuste kohaldamise:

1) kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
2) muuta nägemispuudega õpilasele eksamitöö kirja suurust või koostada eksamitöö punktkirjas;
3) viia kuulmispuudega õpilasele eksamitöö läbi ilma kuulamis- ja suulise osata;
4) viia raske kõnepuudega õpilasele eksamitöö läbi ilma suulise osata.

Juhul, kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks muud eritingimust, kooskõlastab kool selle SA-ga Innove.

Eksamitöö tegemisel võimaldatud eritingimused ja eksamitöö sooritamisel ilmnenud erijuhtumid (näiteks eelnevalt planeeritud eritingimust ei kasutatud) kantakse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist eksamite infosüsteemi eeltäidetud ühtse põhikooli lõpueksami aruandesse. 

Kuhu ja kuidas peab kool põhikoolilõpetajate eritingimused märkima?

Kool registreerib õpilased ühtsetele põhikooli lõpueksamitele Eksamite infosüsteemis (EIS) jooksva õppeaasta 5.veebruariks. Eksamile registreerides on kohustuslik märkida ära need erisused, mis vajavad SA Innove eelnevat nõusolekut (eelmises punktis nimetatud neli erisust).

Uue määruse järgi ei pea enam teatud eritingimuste kasutamise kohta SA-lt Innove nõusolekut taotlema. Nende puhul piisab direktori otsusest. Määruse kohaselt tuleb võimaldatud eritingimused kanda hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist Eksamite infosüsteemi eeltäidetud ühtse põhikooli lõpueksami aruandesse.

Siiski soovitame juba õpilast eksamile registreerides ära märkida ka direktori otsusega võimaldatavad eritingimused, sest need kajastuvad hiljem automaatselt ka eksami aruandes. Jättes direktori otsusega võimaldatavad eritingimused EIS-s registreerimise ajal märkimata tuleb need ise kanda aruandesse hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

NB! Kui eritingimuste kasutamise osas tekkis eksami ajal muudatusi (nt soovitud eritingimusi ei kasutatud), tuleb need hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist EIS-s eksami aruandes ära märkida.

Olenemata rakendatavatest eritingimustest ei ole tarvis SA-le Innove esitada arstitõendit ega õpilase täpset diagnoosi, küll aga võiks EIS-is märkuste lahtris täpsustada, kuidas valitav eritingimus õpilast aitab. Kohustuslik on EIS-is eritingimuste lisamisel jätta ka kooli kontaktandmed, et saaksime vajadusel kontakteeruda.

EIS-i kasutusjuhendid on leitavad Innove kodulehelt
EISi kasutajatugi: 735 0777 (E-R 9-17), eis.tugi@innove.ee


Millal saab rakendatava(te) eritingimus(t)e taotluse kohta vastuse?

SA Innove eelnevat nõusolekut vajavate eritingimuste võimaldamise kohta saab vastuse hiljemalt 1. aprilliks.
 

Millisel juhul võib õpilane sooritada põhikooli lõpueksami asemel koolieksami?

Õpilane, kellel on eksamiaines nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga vähendatud või asendatud põhikooli riikliku õppekavaga taotletavaid õpitulemusi, võib ühtse põhikooli lõpueksami asemel sooritada koolieksami. Sellisel juhul lähtub kool eksami vormi määramisel ja eksamitöö sisu koostamisel õpilase individuaalses õppekavas sätestatust.

Koolieksami materjalid koostatakse koolis ja need kinnitab kooli direktor.

Kas lõputunnistele jääb märge selle kohta, et õpilane sooritas ühtse põhikooli lõpueksami asemel koolieksami?

Märkus „koolieksam” kantakse õpilase hinnetelehele selle eksamiaine taha, milles ta koolieksami sooritas (vt Haridus- ja teadusministri määrus 113, 13.08.2010, Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid).

Nn 35% hindamisest

Enam ei ole lubatud hinnata põhikooli lõpueksami töid hindega „3" ka juhul, kui õpilane on saavutanud vähemalt 35% võimalikust punktide arvust.

Klassides ja kooli õppekavas võib teha haridusliku erivajadusega õpilasele hindamiserisusi. Miks ei ole võimalik hindamist muuta põhikooli lõpueksamitel?

Kooli igapäevases õppetöös saab kool juhinduda nii kooli õppekavas kirja pandud oma kooli hindamispõhimõtetest kui konkreetsete õpilaste erivajadustest. Põhikooli lõpetamise tingimuseks on ühtsete küsimustega lõpueksamite sooritamine, mida hinnatakse vastavalt eksamite hindamisjuhenditele. Hindamise erisuste asemel toetatakse HEV-õpilaste sooritust eksamil eritingimuste võimaldamisega.

Milliseid eksameid sooritab tavakoolis õppiv lihtsustatud õppel olev õpilane?

Lihtsustatud õppel olev õpilane sooritab järgmised koolieksamid:

1) eesti keele eksam;
2) matemaatikaeksam;
3) kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine eksam.

Lihtsustatud õppel õppiva õpilase eksamineerimisel kasutatavate eritingimuste kohta SA-st Innove informeerima ei pea.  

Kas korduseksamil rakendatavatest eritingimustest peab uuesti teatama?

Ei pea. Põhikooli lõpueksami korduseksami sooritab õpilane koolieksamina. Koolieksamitel rakendatavatest eritingimustest ei pea SA-st Innove teavitama. Abimaterjalide kasutamise koolieksamil otsustab lõpueksamikomisjon.

Mõned näited eksamite eritingimustest

Eksamitöö vormi muutmine tuleb arvesse näiteks juhul, kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja ning vajab seda ka eksamitöö puhul. Raske liikumispuude korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt.

Erinevatel juhtudel võivad õpilasele olla vajalikud abivahendid. Näiteks liikumispuude puhul võib olla vajalik eksamitöö vastuste trükkimine arvutil, nägemispuudega õpilastel võivad abivahenditeks olla punktkirjamasin, arvuti, luup vm. Lisaks on võimalik nägemispuudega õpilasele tellida eksamitöö suurendatud kirjas. Kui õpilane kasutab abivahendit, mis häirib kaaseksaminande, siis tuleb tema puhul arvestada eraldi eksamiruumiga.

Teatud juhtudel võib olla vajalik anda õpilasele eksami sooritamiseks lisaaega. See võib tuleneda abivahendite võimalikust kasutuskiirusest. Samuti võib eksamineerimise aeg pikeneda raskete haiguste puhul, kus õpilane väsib kiiresti. Lisaks on võimalik vastava näidustuse korral taotleda õpilasele eksami sooritamise ajaks puhkepause. Õpilase raske somaatilise haiguse puhul (ka mõnel muul juhul) võib õpilane vajada eksami sooritamiseks eraldi ruumi.

Diferentseeritud hindamist eesti keele eksamil on koolil võimalik taotleda vaegkirjutajatest lõpetajatele. Diferentseeritud hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile ning soovitame enne vastava taotluse esitamist õpetajal ja õpilasel eelmiste aastate hindamisjuhenditega tutvuda ja analüüsida, kas konkreetse õpilase puhul on diferentseeritud hindamise taotlemine vajalik (hindamisjuhendid on kättesaadavad SA Innove kodulehel).

Erivajadustega õpilaste eksamineerimist reguleerib Haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ (15.12.2015)

Loe riigieksamitel HEV õpilastele võimaldatavatest eritingimustest siit.