Avaleht / Üldharidus / Rahvusvaheline koostöö / ATS 2020

ATS 2020 (Assessment of Transversal Skills) – üldoskuste hindamine

ATS-logo.jpg

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga osaleb Euroopa Liidu programmi Erasmus+ poolt toetatud projektis The Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS 2020) - üldoskuste hindamine. Projekti viib ellu Küprose Pedagoogilise Instituudi poolt juhitud konsortsium, kus on esindatud kümme riiki: Austria, Belgia, Horvaatia, Soome, Kreeka, Iirimaa, Leedu, Sloveenia, Hispaania ja Eesti.
Projekt kestab kolm aastat: 1. märts 2015 – 28. aprill 2018.


Eesmärk:

Projekti eesmärk on luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi. Õpimudel hõlmab ka kaasaegseid innovaatilisi vahendeid nende oskuste hindamiseks. ATS 2020 õpimudel on õpilasekeskne, arvestab riikides kehtivaid õppekavasid ning kasutab innovaatilisi meetodeid ning digitaalsete keskkondade ja tehnoloogiate võimalusi.
 

Põhitegevused:

Projekti vältel testitakse ja arendatakse üldoskuste omandamise ja hindamise viise ja meetodeid, kasutades neid praktilises õppetöös. Õpimudeli piloteerimises osaleb 2016/17 õppeaastal kümnes partnerriigis kokku 250 kooli, umbes 1000 õpetajat ja 10 000 õpilast. Eestis osaleb projektis 26 üldhariduskooli ja 70 õpetajat, kes soovivad toetada oma õpilaste üldoskuste arengut kasutades kaasaegseid õpetamise meetodeid ja vahendeid. Õpetajad osalesid enne piloteerimist täiendkoolitustel ning nad saavad metoodilist toetust kogu piloteerimise ajal. 


Üldoskused, millele ATS 2020 keskendub: 

Oskused_680.jpg


Mudeli piloteerimine:

ATS2020 projekti keskmeks on õpimudeli piloteerimine projektis osalevates klassides 2016-2017. õppeaasta jooksul. Mudeli piloteerimine sisaldab e-õpimappide (e-portfooliote) ja uuenduslike õpimeetodite kasutamist projektis osalevates klassides. Aluseks võetakse ATS2020 õpimudel koos Minu õpitsükliga (My Learning Cycle) ning seda täidetakse Mahara keskkonnas. Projektis osaleb projektiklass, kus toimub õpimudeli kasutamine ning kontrollklass, kus mudeli kasutamist ei toimu. Mõlema klassi õpilased osalevad üldoskuste testimisel kooliaasta alguses ja lõpus. Testide tulemusi võrreldakse, et teada saada, millist mõju on õpilaste üldoskustele avaldanud ATS2020 õpimudel.

Minu õpitsükkel: 

pitsükkel.jpg

2016. aasta novembris alustati kõikides projektis osalevates koolides õpilaste eeltestimist. Eeltestimine viidi läbi kõikides riikides õpilaste emakeeles ja Eestis sai testis osaleda nii eesti kui ka vene keeles. Eestis viidi eeltestimine läbi novembri jooksul ning selles osales 915 õpilast 26-st koolist. Kõikides projektis osalevates riikides lõppeb eeltestimine jaanuari lõpuks.

Eestis alustati ATS2020 õpimudeli piloteerimist kohe pärast eeltestimise perioodi. Mudelit piloteeritakse 8.ndate klasside geograafia ja inglise keele tundides. 


Tulemused:

  • Oleme saanud teadmised, oskused ja kogemuse üldoskuste arendamiseks ja hindamiseks ainetunnis. 
  • Oleme õppinud teiste kogemustest ja jaganud oma häid praktikaid. 
  • Meil on õpetajate täiendkoolituse programm, mis on kasutatav ka väljaspool projekti. 
  • Oleme panustanud projekti, mille analüüsi põhjal antakse soovitusi hariduspoliitikate kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa Liidu tasandil.


Projekti koduleht


Projekti tutvustav esitlus

Projekti infoleht