Avaleht / Üldharidus / Rahvusvahelised uuringud / TALIS

TALIS

Rahvusvaheline Õpetamise ja Õppimise Uuring TALIS (Teaching and Learning International Survey) on esimene rahvusvaheline OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni) uuring, mis keskendub informatsiooni kogumisele õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. TALIS esimene uuring viidi läbi 2008. aastal ning selles osales 24 riiki (sealhulgas Eesti).

TALISe taotluseks on hankida võtmetähtsusega andmeid õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta pakub õpetajatele ja koolidirektoritele võimaluse anda oma panus hariduse analüüsi ning hariduspoliitika kujundamisse.


1.-28.02.2017 toimub Eesti koolides OECD TALIS 2018 testuuring

OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring (OECD’s Teaching and Learning International   Survey) on   rahvusvaheline   võrdlusuuring,   milles   uuritakse õpetajaid ja nende töökeskkonda, saamaks teavet õpetamise ja õppimise ning koolijuhtimise tõhustamiseks. Uuringu eesmärgiks on õpetajatöö ja õpetaja professionaalsuse indikaatorite leidmine, mille abil on võimalik õpetajatööd hinnata, mõjutada ning toetada.

Eesti on osalenud kahes eelnevas TALISe uuringus (2008. ja 2013. a). Osalevate riikide arv on kasvanud selle aja jooksul 24-lt 45 riigini.  TALISe uuringud on andnud väärtuslikku sisendit poliitikakujundamisse (sh Elukestva Õppe Strateegia 2020 koostamisse, täiendusõppe prioriteetide seadmisse), võimaldanud analüüsida trende ning näha Eestit võrdluses teiste riikidega. Mitmeid TALIS uuringu näitajaid kaustatakse riiklike indikaatoritena.

Tegemist on suuremahulise valimiga uuringuga ning selleks, et 2018. aastal toimuvaks põhiuuringuks valmistuda, viiakse 2017. a veebruaris läbi testuuring. Testuuring viiakse läbi Eestis 30 koolis. 

Küsitletavateks   on   põhikooli   7.-9. klasside õpetajad ja nende koolide juhid. Küsimusega uuritakse õpetajate professionaalset arengut, õpetajate     hindamist ja tunnustamist,   õpetajate    pedagoogilisi     uskumusi, praktikaid ja tööalaseid hoiakuid ning koolijuhtimist.

Lisainformatsioon:
Ülle Übius TALIS 2018 Eesti riiklik koordinaator, 5057924, talis@innove.ee
Lauri Veski, TALIS 2018 andmejuht, 7350 541, lauri.veski@innove.ee 

 Vaata trükist:
 Õpetamispraktikad ja pedagoogiline innovatsioon TALIS tõendusmaterjalide põhjal

Koostööpartnerid: TALIS uuringute rahvusvaheline kodulehtStatistika KanadaIEA


EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_VÄIKE.jpg