Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd / Erisused HEV õpilaste puhul

Erisused HEV õpilaste puhul

Kooli direktor võib võimaldada haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasele tasemetöö tegemiseks tema erivajadusest tulenevalt vajalikke eritingimusi, sealhulgas ühte või mitut järgmistest:

  • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
  • viia tasemetöö läbi eraldi ruumis;
  • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
  • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
  • lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
  • lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele küsimuste ja teksti ettelugemist;
  • anda kuulmispuudega õpilasele tasemetöö toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre;
  • kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid jms);
  • selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt;
  • kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.

Juhul kui õpilase erivajadusest tulenevalt on tasemetöös vaja kohaldada eelnevalt nimetamata eritingimust, kooskõlastab kool vajaliku eritingimuse eksameid korraldava asutusega.

Rakendatavad eritingimused ja tasemetöö sooritamisel ilmnenud erijuhtumid (näiteks selgus, et eritingimusi ei kasutatudki) tuleb vormistada hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumist tasemetöö aruandes/protokollis.

Erivajadustega õpilaste tasemetööde läbiviimist reguleerib Haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord".


Lisainfo:
Agnes Pihlak
SA Innove hariduslike erivajaduste peaspetsialist
agnes.pihlak@innove.ee