Avaleht / Riigieksamid / Materjalid / Matemaatika katsetöö 2013

Matemaatika katsetöö 2013

Katsetöö materjalid:


Matemaatika katsetöö 2013. aasta kevadel

Eksameid ettevalmistav töörühm on selleks kevadeks ette valmistanud 2 katsetööd – eraldi kitsa ja laia kursuse õpilastele. Töö koostamisel on väga rangelt järgitud põhimõtteid, et tööd peavad vastama ainekava nõudmistele ja positiivse tulemuse saamiseks on õpilasel vaja  koguda vähemalt 50% töö punktidest.

Juba sügisel kuulutas SA Innove välja uue katsetöö toimumise aja ja huvi oli väga suur (ca 4700 õpilast 110 koolist). Novembri alguses moodustati osalemissoovist teatanud koolide hulgast juhuvalim, sest kõikide koolide soovile ei ole meil kahjuks piiratud ressursside tõttu võimalik vastu tulla. Valimisse kuulub ca 2000 õpilast 65 koolist. Kõikidele koolidele (nii valimikoolidele kui ka kõigile teistele) on saadetud vastavasisulised kirjad.

Valimikoolide õpilased varustab töödega SA Innove (jõuavad koolidesse hiljemalt 30. mai hommikuks), kõikidel teistel oli soovi korral võimalus töid tellida või siis leiavad koolid töö ülesanded 30. mail SA Innove kodulehelt (asukoht ja sellele ligipääs on hetkel täpsustamisel).

Oluline info:

 • 2013. aasta kevadel toimuvad katsetööd nii kitsa kui laia matemaatikakursuse õppijale eraldi. Katsetööd toimuvad neljapäeval, 30. mail, algusega 10.00.
 • Katsetööd on kaheosalised – I osa 120 minutit; II osa 150 minutit. Kahe osa vahel on 30 minutiline vaheaeg.
 • Katsetöö sihtrühmaks on 11. klassi õpilased.
 • Objektiivsete tulemuste saamiseks eeldame, et valimikoolide kitsa kursuse õppijad teevad kitsa kursuse töö ja laia kursuse õppijad laia kursuse töö. Teistel koolidel on valik vabatahtlik.
 • Valimikoolide õpilastel on rangeks eelduseks see, et kitsa matemaatikakursuse õpilased on läbinud vähemalt ainekava esimesed 6 kursust ja laia matemaatikakursus õpilased vähemalt esimesed 10 kursust (vt tabel)

 

Kitsas kursus

Lai kursus

I Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused

II Trigonomeetria

III Vektor tasandil. Joone võrrand

IV Tõenäosus ja statistika

V Funktsioonid I

VI Funktsioonid II

 

I Avaldised ja arvuhulgad

II Võrrandid ja võrrandisüsteemid

III Võrratused. Trigonomeetria I

IV Trigonomeetria II

V Vektor tasandil. Joone võrrand

VI Tõenäosus ja statistika

VII Funktsioonid I. Arvjadad

VIII Funktsioonid II

IX Funktsiooni piirväärtus ja tuletis

X Tuletise rakendused

 • Kitsa ja laia kursuse õpilased võivad katsetööd teha ühes ja samas ruumis ning äärmise vajaduse korral isegi kõrvuti istuda. Loomulikult tuleks kitsa ja laia kursuse tööd jagada siis n-ö malelaua põhimõttel.
 • I ja II osa tööd jagatakse (ja valimikoolides ka pakitakse) ERALDI, st kõik sama moodi nagu praegusel riigieksamil.
 • Õpilastel on lubatud kasutada isiklikke kirjutus- ja joonestusvahendeid ja taskuarvutit. Mobiiltelefoni, valemiraamatute jm abivahendite kasutamine ei ole lubatud.
 • Mustandilehe annab (NB! ka valimikoolide) õpilastele kool. Soovitame kindlasti õpilastele veelkord selgitada, milleks ja kas on mustandilehte otstarbekas kasutada. Valimikoolidel palume mustandeid SA Innovele mitte saata.
 • Valimikoolide õpilaste tööd tuleb parandamata kujul tagastada SA Innovele hiljemalt 04. juuniks, 2013. Töid võib tuua või saata postiga või koos riigieksamimaterjalidega aadressil:

Matemaatika katsetöö; Deivi Taal; SA Innove, Lõõtsa 4; Tallinn 11415

NB! Palun lisage tagastatud töödele vabas vormis kaaskiri, kus on saatja nimi ja kontaktandmed, tagastatud  ja kasutamata tööde arv jm oluline info.

 • Hindamisjuhendid avalikustatakse peale katsetööde toimumist (st mitte enne 30. mai õhtut) SA Innove kodulehel, st samas kohas, kuhu paigutatakse katsetööde materjalid.
 • SA Innoves ei hinnata katsetöid numbriliselt ja soovitame tungivalt seda ka koolides mitte teha. Tegemist on katsetusega, mitte põhjalikult testitud, analüüsitud, kaalutud ja kalkuleeritud eksamitööga. Kui kool on siiski otsustanud katsetöid numbriliselt hinnata, on see kooli vastutus ning koolil tuleb selle vajadust ja otstarbekust õpilastele selgitada.
 • NB! Katsetöö ei ole 11. klassi tasemetöö ega 11. klassi lõpueksam.

Ainult selle töö põhjal ei saa teha järeldusi ja ei tohi otsustada õpilase matemaatikaalaste teadmiste ja oskuste üle (nt viimasel kursusel, kus paljudes koolides tahetakse panna õpilasele hinne) või teha otsuseid, kas õpilane sobib jätkama oma gümnaasiumiõpinguid või mitte (nt paljude koolide arvates 11. klassi üleminekueksam = katsetöö)!

 • Katsetöö tulemustest ei koostata pingeridu.
 • Katsetöid ettevalmistav töörühm eeldab ja loodab, et õpetajad suhtuvad katsetöösse, selle vajadusse ja tulemustesse mõistvalt ning mis kõige olulisem – analüüsivad tööd ja tööde tulemusi koos õpilastega.
 • Ootame kõikidelt matemaatikaõpetajatelt tagasisidet katsetööde kohta. Soovitusi ja ettepanekuid palume teha peale katsetööd ja õpilaste töödega tutvumist. Tagasiside ankeedi leiate SA Innove kodulehelt.

NB! Ankeedi palume täita ka nendel õpetajatel, kelle õpilased ei kuulunud valimisse.

 • Sügisel saadame valimikoolidele koolipõhist tagasisidet. Koondtulemuste kohta ilmub järgmise õppeaasta II veerandil analüüs, mis pannakse üles SA Innove kodulehele.

Soovime kõigile edu!

Küsimuste ja probleemide korral võtke kindlasti ühendust deivi.taal@innove.ee või telefonil 7350 632.