Avaleht / Struktuuritoetused

Struktuuritoetused

SA Innove struktuuritoetuste agentuur vahendab alates 2004. a Euroopa Liidu tööelu ja hariduse valdkonna toetusi. Korraldatakse avatud taotlusvoore, nõustatakse toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid, korraldatakse toetuste väljamaksmist ja kontrolli, kogutakse ja koostatakse aruandeid. Osaletakse ka struktuuritoetuste alaste õigusaktide ja juhendite väljatöötamises.


Struktuuritoetuste periood 2014 - 2020

  • Avatud taotlusvoorude info
  • Partnerluslepe 2014-2020, milles on kokku lepitud rahastamisprioriteedid, eesmärgid ja oodatavad tulemused, euroraha kasutamise eeltingimused ning vahendite administreerimise üldine korraldus.
  • SA Innovele on antud perioodiks 2014-2020 rakendusüksuse ülesanded, SA Innove vahendatavad toetusvaldkonnad on leitavad siit. Lisaks saab uue perioodi Innove vahendatavatest toetustest lugeda e-uudiskirjast Toetuste Teataja.
  • Lisainfot perioodi 2014-2020 käivitamise kohta leiab üldiselt struktuurifondide kodulehelt.
Struktuuritoetuste periood 2007 - 2013

SA Innove vahendada oli üle 383 miljoni euro järgmiste suundade Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha:

  • Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Elukestev õpe”
  • Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Pikk ja kvaliteetne tööelu”
  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Hariduse infrastruktuuri arendamine”

Suunas "Elukestev õpe" ning "Pikk ja kvaliteetne tööelu" toimusid avatud taotlusvoorud, kus taotlemine oli avatud kõigile määruses toodud sihtgruppidele.


Elukeskkonna arendamise rakenduskavasse planeeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi toetusraha oli Innove koordineerida üle 211 miljoni euro, mis jaotati toetuse saajatele läbi investeeringute kavade. Toetusraha abil renoveeriti ja ehitati üle Eesti õppehooneid, õpilaskodusid, noorte- ja nõustamiskeskusi, kaasajastatakse õppevahendeid, seadmeid ja sisustust.

SA Innove koordineerida oli kolm meedet:
- Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine - toetati 87 projekti.
- Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine – toetati 34 projekti.
- Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine – toetati 49 projekti.


Toetuse saajate andmete avalikustamine

Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalikustatab SA Innove toetuse saaja, projekti nime ning toetuse summa Innove kodulehel alajaotuses Toetatud projektid.


Struktuuritoetuste periood 2004 - 2006

SA Innove koordineerida oli 1,1 miljardit krooni (70, 3 miljonit eurot) Euroopa Liidu struktuuritoetust.

Euroopa Regionaalarengu Fondi abil toetati meetmes 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine” 10 kutsekooli, 4 kutsekõrgharidust pakkuvat kooli, 5 teavitamise- ja nõustamiskeskust ning 7 noortekeskust. Kokku sai toetusraha 66 erinevat projekti. 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” raames toimus 6 taotlusvooru ning toetust sai kokku 201 projekti.

Toetuse vahendamine läks edukalt, välja maksti pea kõik plaanitud toetussummad. Perioodi lõpuks oli Euroopa Sotsiaalfondi toetuse kasutamise protsent kogu mahust 100,02 % ning Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul 99, 83%.