Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Põhikoolivõrk

Põhikoolivõrgu korrastamine

31. märtsist kuni 30. juunini 2016 toimus ettepanekute esitamise voor meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava koostamiseks.

- Investeeringute kava (02.03.17)

2017. aasta alguses avaneb teine põhikoolivõrgu korrastamise taotlusvoor, kuhu oodatakse taotlusi omavalitsustelt, mis kas liidavad põhikoole, sulgevad mõne põhikooli või põhikooliastme. 

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. 

Toetatavad tegevused:

 • olemasoleva õppehoone rekonstrueerimine;
 • uue õppehoone ehitamine;
 • õppehoone sisustamine;
 • õppehoone või selle osa lammutamine.

Projektidele antud toetuste oodatav tulemus:

 • toetust saanud põhikoolide hoonetes on nüüdisaegsed õppetingimused;
 • toetust saanud kohalike omavalitsuse üksuste koolivõrk on korrastatud ning nende pidamisel olevate koolide õppepind optimeeritud.

Ettepanek toetuse taotlemiseks on oodatud kohaliku omavalitsuse üksuselt:

 • kelle territooriumil on asutatud riigigümnaasium alates 01.01.2011 või on kirjalikult kokku lepitud Haridus- ja Teadusministeeriumiga selle asutamises;
  või
 • alates 01.01.2011 on lõpetatud või lõpetatakse kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega hiljemalt 31.08.2020 gümnaasiumihariduse andmine statsionaarses õppevormis selles koolis, mille hoonete ehitamiseks toetust taotletakse.

Toetuse määr:

 • Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. 
 • Omafinantseeringu osakaal projekti abikõlblikest kuludest on vähemalt 15%. 

Toetuse summa:

 • Taotlusvooru eelarve on 46 325 000 eurot.
 • Minimaalne toetuse summa on 200 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 5 000 000 eurot ühe projekti kohta. 
 • Kui projekti eesmärgiks on üksnes endiste õppehoonete lammutamine, on minimaalne toetuse summa 30 000 eurot ning maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot. 
 • Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta võib taotlusvoorudes kokku olla kuni 8 000 000 eurot.
 • Iga kohaliku omavalitsuse üksus võib ühes taotlusvoorus esitada ühe ettepaneku ühe põhikooli ühe õppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks. 

Ettepaneku vorm ja esitamine:


Infopäevad taotlejatele toimusid 20. aprillil ja 21. aprillil 2016. Lisaks toimus infopäev investeeringute kavasse kantutele 08.03.2017. Infopäevade materjalid on leitavad SIIT. Vaata ka Postimehes ilmunud artikleid taotlusvooru kohta:
Omavalitsused saavad toetust taotleda põhikoolitaristu korrastamiseks
Eesti omavalitsuste koolivõrgu pinnakasutus numbrites 
Milline on muutunud õpikäsitust toetav kooliruum? 
Õiged otsused saame mitmekordselt tagasi


Taotlusvooru viis läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus. 
Lisainfo: tel 735 0786, e-post: katrin.idasaar@innove.ee