Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Töölesaamist toetavad teenused

Töölesaamist toetavad teenused

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) NB! VOOR ON AVATUD! esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks
Taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot. Toetuse saajad seisuga 08.08.2016.

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks
1. taotlusvoor oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Toetuse saajad seisuga 14.04.2016.
NB! 2. taotlusvoor avaned 22. augustil 2016 ning on avatud kuni 30. juunini 2020.
 

Taotlejad

Toetust võib taotleda juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on meetme määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.
 

Infomaterjalid ja määrus


Toetuse osakaal, piirsumma, eelarve

  • Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.
     

Taotlusvormid

SA Innovele tuleb esitada toetuse taotlus, eelarve ja partneri kinnituskiri (partneri olemasolul):


Taotluse esitamine

Taotleja esitab taotluse SA Innovesse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Taotlused saata: kaili.taalmann@innove.ee: tegevus 1 - märksõnaga "Projektitaotlus 1"; tegevus 2 - märksõnaga "Projektitaotlus 2".
- Esimese tegevuse (noored) projektitaotlusi oodatakse 1. detsembrist 2015 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.
- Teise tegevuse (pikaajalised töötud) teise taotlusvooru projektitaotlusi oodatakse 22. augustist 2016 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad:

  • 30. augustil kl 11-15.30 TALLINNAS Radisson Blu Olümpia hotelli konverentsikeskuses
  • 31. augustil kl 11-15.30 TARTUS London hotelli konverentsisaalis
    Registreerumine lõppenud. Lisainfo: mari.annus@innove.ee 
  • Päevakava

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.