Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Töölesaamist toetavad teenused

Töölesaamist toetavad teenused

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) NB! VOOR ON AVATUD! esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks - taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni (seisuga 02.06.16 on vabade vahendite jääk 5,2 miljonit eurot)taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks - 1. taotlusvoor oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00. Toetuse saajad 14.04.2016.
NB! Teine taotlusvoor avaneb 22. augustil ning on avatud kuni 30. juunini 2020.
 

Taotlejad

Toetust võib taotleda juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on meetme määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.
 

Infomaterjalid ja määrus


Toetuse osakaal, piirsumma, eelarve

  • Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.
     

Taotlusvormid

SA Innovele tuleb esitada toetuse taotlus, eelarve ja partneri kinnituskiri (partneri olemasolul):


Taotluse esitamine

Taotleja esitab taotluse SA Innovesse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Taotlused saata: kaili.taalmann@innove.ee: tegevus 1 - märksõnaga "Projektitaotlus 1"; tegevus 2 - märksõnaga "Projektitaotlus 2".
- Esimese tegevuse (noored) projektitaotlusi oodatakse 1. detsembrist 2015 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.
- Teise tegevuse (pikaajalised töötud) teise taotlusvooru projektitaotlusi oodatakse 22. augustist 2016 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad:

  • 30. augustil kl 11-15.30 TALLINNAS Radisson Blu Olümpia hotelli konverentsikeskuses
    REGISTREERU hiljemalt 25.08
  • 31. augustil kl 11-15.30 TARTUS London hotelli konverentsisaalis
    REGISTREERU hiljemalt 26.08 


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.