Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Töölesaamist toetavad teenused

Töölesaamist toetavad teenused

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) NB! VOOR ON AVATUD! esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks - taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks - taotlusvoor oli avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00; taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.
Toetuse saajad 14.04.2016.
 

Taotlejad

Toetust võib taotleda juriidiline isik; FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on meetme määruse §-s 1 nimetatud prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel.
 

Infomaterjalid ja määrus


Toetuse osakaal, piirsumma, eelarve

  • Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.
     

Taotlusvormid

SA Innovele tuleb esitada toetuse taotlus, eelarve ja partneri kinnituskiri (partneri olemasolul):


Taotluse esitamine

Taotleja esitab taotluse SA Innovesse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Taotlused saata: kaili.taalmann@innove.ee: jooksev taotlusvoor (tegevus 1) - märksõnaga "Projektitaotlus 1".
- Esimese tegevuse (noored; jooksev taotlemine) projektitaotlusi oodatakse 1. detsembrist 2015 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Infopäevad 

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimusid:

  • 10. novembril Tallinnas hotelli Olümpia konverentsisaalis  
  • 12. novembril Tartus hotelli London konverentsisaalis 

- Infopäevade MATERJALID 


Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.