Mobile menu

Blogi

Urve Sellenberg: Koostöö haridusliku erivajadusega laste toetamisel Tallinnas

Postituse autor: Urve Sellenberg

Kaasava hariduse põhimõtte järgi on oluline, et õpetajad märkaksid laste hariduslikke erivajadusi ning oskaksid ja oleksid ka motiveeritud õpilast toetama. See, kuivõrd valmis õpetaja erivajadusega lapse õpetamiseks ning talle toe pakkumiseks on, sõltub tema teadmistest, hoiakutest ja varasemast kokkupuutest erivajadusega. Seega on laste toetamise juures oluline roll ka õpetaja võimestamisel haridustugiteenuste spetsialistide ja koolipidaja poolt.

Urve Sellenberg

Urve Sellenberg, Innove Rajaleidja Harjumaa piirkonna juht

Sel esmaspäeval toimus Õpetajate Majas Tallinna Rajaleidja keskuse, Haridusameti hariduskorralduse osakonna ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse koostööseminar. Kohtumise kõige olulisemaks eesmärgiks oli Eesti suurima omavalitsuse ja selle piires tegutsevate hariduse tugispetsialistide vahelise koostöö tugevdamine ehk siis toeringis koostöösuhete hoidmine.

Tallinnas tegutseb 56 üldhariduskooli, 126 koolieelset lasteasutust ja 10 huvikooli. Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 760 last, koolides õpib 44 000 ning huvikoolides 7800 õpilast.

Rajaleidja keskus Tallinnas puutub kokku kõikide nende lasteasutustega nii laste kui õpetajate nõustamise ja toetamise osas. Näiteks 2018. aastal käis meie juures õppenõustamisel lapsi ja õpetajaid Tallinna 49 koolist ja 96 koolieelsest lasteasutusest.

Haridussameti missioon on arendada õppijatele kaasaegne ja mitmekülgne, parim võimalik õpikeskkond. Selleks on amet välja töötanud ka tegevuste raamdokumendi „Erivajadustega laste toetamine Tallinna munitsipaalharidusasutustes 2018–2020“, mille eesmärk on iga lapse vajaduste varane märkamine ja just talle võimetekohase arengu toetamine.

Tallinna Õppenõustamiskeskus pakub täna esmatasandi logopeedilist, psühholoogilist ja eripedagoogilist abi ning sealsed eksperdid nõustavad ka õpetajaid õpilastele üldtoe rakendamisel. Keskuses tegutseb meeskond, kelle eesmärk on toetada õpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEV-koordineerijaid  ning kooli juhtkonda, et iga õpilane läbiks oma haridustee õnnestunult.

Koostöö õpetaja võimestamisel on lapse toetamise alus

Erinevate organisatsioonide koostöö erivajadustega laste nõustamisel ja neile hariduse korraldamisel oli kõigi seminaril osalenud spetsialistide ühishuvi. Jõuti järeldusele, et toimivate lahenduste väljatöötamisse peavad olema kaasatud kõik osapooled. Just siis on suurim tõenäosus, et lisaks haridusliku erivajadusega lapsele saab toetatud ka õpetaja.

Hästi toetatud ja eduka koostöö poolt võimestatud õpetaja on õpilasele suurepärase toe pakkumise alustala. Erinevate organisatsioonide positiivses õhkkonnas kulgev koostöö võimestab haridusvaldkonna spetsialiste, tõstes nende eneseusaldust ja julgust situatsioone juhtida. Koosloome protsessis jagatud head praktikad ja kogemused suurendavad spetsialisti enesetõhusust, pühendumust ja motivatsiooni,

Probleeme on, kuid need on ületatavad

Üheskoos erinevate juhtumite üle arutledes sõnastasime koostöös hetkel lahendamist vajavad probleemid ja erinevate osapoolte rollid.

Suurima probleemina kerkis üles see, et sageli otsivad nii vanemad kui ka õpetajad nõustaja abi alles siis, kui probleem on juba väga suur ja suhted keerulised. Kiireid lahendusi sellele probleemile ei ole – ka siin on tähtis järjekindel kõigi osapoolte protsessi kaasamine ning selles toetamine.

Lapsevanema koostööle saamine võib teinekord olla väga suureks probleemiks. See on tegelikult mõistetav, sest hirm ja teadmatus tekitavad sageli soovi süüdistada lapse käitumisprobleemis kooli või lasteaeda, õpetajaid ja kõiki teisi. Kuid vaid empaatiat suurendades ja toetava kommunikatsiooni põhimõtteid rakendades kujundame võimestavat suhtluskultuuri ning koostöist tugivõrgustikku.

Ka professionaalsed spetsialistid peavad suutma jääda avatuks, hoolivaks ja heatahtlikuks. Igas lasteaias ja koolis õpib erinevate vajadustega lapsi. See eeldab muutuseid õpetajate arusaamades ja hoiakutes ning kooli või lasteaia keskkonnas. On oluline mõista, et „paha last“ ei ole olemas – lapsel on alati mingi põhjus, miks ta halvasti käitub.

Erinevate osapoolte rollid

Nii Rajaleidja kui ka Õppenõustamise keskustes töötavad professionaalsed eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kes aitavad hinnata lapse võimekust õppimisel. Just õpiraskused on esimeseks signaaliks, et laps vajab abi. Esmalt tuleb uurida ja välja selgitada probleemi olemus. Siinjuures võivad füüsilised kaebused olla üheks signaaliks lapse õpiraskuste kujunemisest – näiteks puudub lapsel eduelamus või ei soosi keskkond õppimist. Iga laps soovib olla märgatud, edukas ja toimetulev. Nende võimaluste pakkumiseks on oluline roll kanda lapsevanema ja õpetaja omavahelisel teadlikult üksteist toetaval koostööl.  Haridusameti kuraatorid on protsessi kaasatud, kui kerkib esile vajadus leida sobiv lasteasutus, kus oleks tagatud lapse vajadusele vastavad tugiteenused.

Seminaril osalenuid ühendas kindel veendumus, et õppenõustamise protsessi fookuses on alati laps – last hinnatakse nii tema tervislikust seisundist kui ka kodust, kasvukeskkonnast ja haridussüsteemis toimetulekust lähtuvalt.

Lapsest lähtuv ja tulemuslik koos töötamine oskus ning tahe on kutsumus, mitte tüütu ja ebameeldiv kohustus. Kui koostöösse tekib ebakõla, siis võib juhtuda, et laps jääb abita, vanem ja õpetaja võimestamata. Koostöö ja suhtlus sõltub erinevate organisatsioonide kultuurist ja võrdsest panustamisest tugivõrgustikku, kus väärtustatakse üksteiselt õppimist, kogemuste vahetamist ja info jagamist.

Sel seminaril astusime kõik tugispetsialistidena edasi olulise sammu toimiva koostöö suunal. Järgmine kokkusaamine saab teoks veel selle aasta lõpus.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.