Mobile menu

Blogi

Elle Reisenbuk: Loodusvaldkonna e-testide arendusprotsessist

Postituse autor: Elle Reisenbuk

Elle Reisenbuk

Elle Reisenbuk on Innove testide keskuse ekspert

Sihtasutus Innove on loodusvaldkonna uusi e-hindamise vahendeid arendanud 2015. aastast. Eesmärk on luua testid, mille alusel saab võrrelda õpilase tulemusi kooliastmeti, mis toetavad õppimist ja kujundavat hindamist ning annavad senisest enam tagasisidet nii õpilasele, lapsevanemale, koolile kui ka hariduspoliitika kujundajatele. Põhjalikuma tagasiside kaudu on võimalik suunata õppimis- ja õpetamisprotsessi koolis.

Arendustööd on tehtud tihedas koostöös Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ning haridus- ja teadusministeeriumiga digipöörde programmi Euroopa sotsiaalfondi tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Põhikooli I ja II kooliastmes on uut e-hindamissüsteemi arendatud professor Margus Pedaste juhtimisel. Arendustöö tulem oli 2018. aasta sügisel uutel alustel tehtud loodusõpetuse riiklik e-tasemetöö 4. ja 7. klassis. Viidi läbi kaks eel- ja kaks põhikatsetust. Arendustöösse oli kaasatud suur hulk õpilasi ja õpetajaid üle Eesti. Ülesandeid koostas I kooliastmes kuus ja II astmes neli õpetajat. Eel- ja põhikatsetustes ning tasemetöös osales 10 949 õpilast I ja 10 810 õpilast II kooliastmes. Avatud vastustega küsimusi hindas 92 õpetajat, lisaks õpetajad, kes hindasid koolides vabatahtlikult tasemetööd sooritanud õpilaste vastuseid.

2019. aasta tasemetööd 4. ja 7. klassis

Arendustöös valminud ja 2018. aastal korra juba läbi viidud e-tasemetöid saavad koolid soovi korral kasutada 2019. ja 2020. aasta sügisel. Võib öelda, et tasemetöö on koolide hulgas väga populaarne. Hoolimata sellest, et avatud vastustega küsimusi tuli koolidel endal hinnata, registreerus enneolematu arv õpilasi – 24. ja 25. septembril toimunud 7. klassi tasemetööle üle 9000 õpilase ja 1.–2. oktoobril toimunud 4. klassi tasemetööle ligi 10 100 õpilast. Nii palju õpilasi pole varem ühte e-tasemetööd sooritanud.

Kuigi tegemist on e-testiga, ei saa me loodusainetes teha kõiki küsimusi arvutiga hinnatavateks. Peavad olema ka küsimused, kus õpilane saab oma mõtteid ja seisukohti väljendada. Kuna arvuti neid vastuseid hinnata ei saa, tuleb neid hinnata õpetajatel. Koolid said sellest teada enne tasemetööle registreerumist.

Miks on hea, et õpetaja ise vastuseid hindab?

Hindamise käigus õpib õpetaja väga palju ja saab boonusena süüvida põhjalikult küsimustesse. Kuna tegemist on õpetajate jaoks mõnevõrra harjumatute ülesannetega, annab see õpetajale väärtusliku kogemuse, kuidas koostada ja hinnata kontekstipõhiseid uurimuslikke, probleemilahenduse ja otsusetegemise ülesandeid. Lisaks näeb õpetaja vahetult, milliste hinnatavate tunnuste osas on tema õpilased tugevad ja milliseid teadmistele baseeruvaid oskusi on vaja veel arendada. Nii saab õpetaja kõige otsesemat tagasisidet.

Hindamise käigus oli õpetajatel võimalik esitada hindamisjuhile küsimusi. Suurt rõõmu teeb, et paljud õpetajad seda võimalust kasutasid. Eriti hea meel oli, et tuues välja õpilase vastuse, pakkusid mitmed õpetajad ise punktid ja lisasid juurde põhjenduse, miks nemad nii palju punkte paneksid. Hindamisjuht vastas ja põhjendas samuti, mitu punkti ja miks õpilane vastuse eest saab. Nii tekkis õpetaja ja hindamisjuhi dialoog. Oli tunda, kui põhjalikult õpetajad hindamisse süvenesid.

Tulemused saavad koolid teada viis tööpäeva pärast töö toimumist. Eksamite infosüsteem (EIS) genereerib tagasisidelehed õpilase ja grupi tasandil automaatselt. Lisaks kogu grupile on õpetajal võimalik näha kõigi oma õpilaste tulemusi. Tagasisidelehti aitavad tõlgendada professor Margus Pedaste koostatud juhised, mis on kättesaadavad Innove kodulehel. Kõigil asjaosalistel on võimalik anda tagasisidet tagasisidelehtede kohta, info ilmub Innove kodulehel. Palume seda võimalust kasutada ja avaldada oma arvamust, et üheskoos tagasisidelehti veelgi paremaks muuta.

III kooliaste ja gümnaasium

Põhikooli III kooliastmes ja gümnaasiumis on arendustöö toimunud professor Miia Rannikmäe juhtimisel aastast 2017 ja on jätk I–II kooliastmes tehtule. Kuna neis astmetes on tegemist juba nelja loodusainega, on TÜ töörühma kaasatud bioloogia-, geograafia-, keemia- ja füüsikaekspert, kelle tööd koordineerivad TÜ teadurid Katrin Vaino ja Regina Soobard.

Ka 9. klassis on tehtud kaks eel- ja kaks põhikatsetust, kus osales 4137 õpilast. Hindamisvahend on küll valmis minema riiklikku välishindamissüsteemi, kuid samas arendatakse ja täiustatakse seda jätkuvalt edasi. Gümnaasiumiastmes on seni toimunud üks eel- ja põhikatsetus, milles osales 1296 õpilast. Ees seisavad teine eelkatsetus 15.–18. oktoobrini ja põhikatsetus II poolaasta algul. Ülesannete koostamisel osales kaheksa õpetajat (mõlemas kooliastmes neli), avatud vastusega küsimusi on seni hinnanud 56 õpetajat. Vastuseid hinnanud õpetajad said anda tagasisidet nii ülesannete kui ka hindamisjuhiste kohta.

SA Innove on tänulik koostööpartneritele ning õpetajatele ja õpilastele, kes on andnud suure panuse loodusvaldkonna uute hindamisvahendite väljatöötamisel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.