Mobile menu

Eksamid ja testid

Eesti keele A2-taseme eksam

01.03.2007.a jõustunud keeleseaduse muutmise seaduse kohaselt võetakse alates 1. juulist 2008 isikute kohustusliku keeleoskuse määramisel aluseks Euroopa keeleõpperaamdokumendis kirjeldatud kuueastmeline tasemesüsteem. Eesti keele A2-taseme eksam tugineb Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Haridus- ja teadusministeerium, Tartu 2007) keeleoskustaseme A2 kirjeldusele.

Raamdokumendi üldskaalas kirjeldatakse A2-taset järgmiselt:

 • Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).
 • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Eesti keele A2-taseme asjatundlikkust on üksikasjalikumalt kirjeldatud käsiraamatus “Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus” (2008). Raamatus kirjeldatakse A2-taseme asjatundlikkuse näitajaid osaoskuste kaupa:

Kuuldu mõistmine

 • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • Mõistab ennustatava sisuga, lühikesi, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid;
 • Suudab tabada enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetuse teema ja mõista mõnesid detaile, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt;
 • Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • Saab aru igapäevaseid asju puudutavast ja selgelt esitatud numbri- jm faktiinfost;
 • Mõistab lihtsaid juhiseid;
 • Mõistab põhimises lühikesi, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestisi, mis puudutavad ennustatava sisuga igapäevaseid asju;
 • Suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;
 • Suudab tabada telesaadete teemavahetust ja põhisisu, mis esitatakse piltide või muu tugimaterjali taustal.

Loetu mõistmine

 • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu;
 • Oskab leida eeldatavat faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest;
 • Oskab leida kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest;
 • Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet;
 • Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju;
 • Mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

Üldine rääkimisoskus

 • Oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;
 • Oskab kasutada sagedasemaid sõnu ning käibefraase;
 • Oskab jutustava või kirjeldava teksti moodustamiseks kasutada sidumata lauseid või seob oma jutu lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Suudab kaasa rääkida lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);
 • Oskab vahetada lühikesi lauseid, kuid ei suuda vestlust ülal hoida. Saab vestluspartnerist aru, kui too soostub selle nimel vaeva nägema ning öeldut lihtsustama;
 • Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu ning võõras aktsent on märgatav;
 • Kõnes esineb palju ebasobivaid alustusi.

Üldine kirjutamisoskus

 • Oskab kirjutada igapäevastel teemadel lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu „ja”, „ning”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst;
 • Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid lugusid inimestest, asjadest ja oma igapäevaelust
 • Oskab üle küsida lihtsat faktiteavet;
 • Oskab häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada lühikesi sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse;
 • Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu;
 • Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju;
 • Oskab täita lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare;
 • Oskab enda jaoks igapäevases teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata.

Eesti keele A2-taseme testi eksamiülesanded hõlmavad järgmisi laiu teemaringe: isikuandmed, maja ja kodu, ümbruskond, igapäevaelu, vaba aeg ja meelelahutus, reisimine, suhted teiste inimestega, tervis ja kehahooldus, haridus, sisseostude tegemine, söök ja jook, teenused, kohad, keel, ilm.

Teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: avaliku elu valdkond, isikliku elu valdkond, töövaldkond, haridusvaldkond

Paljudesse situatsioonidesse võib olla kaasatud rohkem kui üks valdkond.

A2-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa rääkimist.

Kokku on A2-taseme testi eest võimalik saada 80 punkti. Iga osa annab 20 punkti. Eksam loetakse sooritatuks, kui testitav on kogunud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osa tulemus ei tohi olla 0 punkti.

 
EKSAMIOSAKESTUSPUNKTID
Esimene osa: kirjutamine30 min20
Teine osa: kuulamine30 min20
Kolmas osa: lugemine50 min20
Neljas osa: rääkimine15 min20

EESTI KEELE A2-TASEME EKSAMI ÜLESEHITUS
(mobiili kasutades vaata tabelit SIIT!)
OsaKestusÜlesandedTestitavad oskused
 Kirjutamine 30 min– Info ülekanne (andmete kirjutamine
visiitkaardilt)
-Teade (sõnum, kutse) või kirjeldus
etteantud teemal
Üldine kirjutamisoskus, üldine
kirjalik suhtlus (teated, sõnumid,
kutsed; loovkirjutamine)
 Kuulamine 30 min– Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine
kolme pildilise, numbrilise või sõnalise
variandi hulgast)
– Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine
kahe variandi hulgast, õige-vale)
– Lühivastusega ülesanne (lühivastuse
kirjutamine)
– Sobitusülesanne (info kokkusobitamine)
Üldine kuulamisoskus
(emakeelekõnelejate vestluse
mõistmine; teadaannete ja juhiste
kuulamine)
 Lugemine 50 min– Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine
kolme variandi hulgast)
– Valikvastustega ülesanne (lausega sobiva
teksti leidmine)
– Sobitusülesanne (teatega sobiva selgituse
leidmine või kohaga sobiva kirjelduse
leidmine)
– Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine
kolme variandi hulgast)
– Valikvastustega lünkülesanne (vastuse
valimine kolme variandi hulgast)
Üldine lugemisoskus
(kirjavahetuse lugemine;
eesmärgipärane lugemine;
lugemine info hankimiseks;
juhiste lugemine)
 Rääkimine 15 min– Pildi kirjeldamine ja küsimustele
vastamine pildi teemal
– Küsimuste esitamine ja küsimustele
vastamine ideekaardi abil
Üldine rääkimisoskus, üldine
suuline suhtlus, lühike monoloog
(infovahetus, küsitleja ja vastaja
roll, kirjeldamine)

Kirjutamine

Kirjutamistest koosneb kahest ülesandest, mille täitmiseks on aega 30 minutit.

Esimene ülesanne
on andmete kirjutamine visiitkaardilt (testitav peab kasutama etteantud andmeid). Teksti pikkus peab olema vähemalt 25 sõna.

Teises ülesandes tuleb testitaval kirjutada kas
a) teade, lühisõnum, kutse. Teksti pikkus peab olema vähemalt 30 sõna

Kuula helifaili:
või
b) loovtekst (kirjeldus etteantud teemal). Teksti pikkus peab olema vähemalt 30 sõna.


Kuulamine

Kuulamistest koosneb neljast ülesandest ja kestab 30 minutit. Kuulamistestis kasutatakse lühendatud, kohandatud, lihtsustatud ja/või testi jaoks kirjutatud tekste. Iga ülesande teksti kuulatakse kaks korda. Iga ülesande ees on paus, et testitav saaks enne ülesande täitmist küsimustega tutvuda.

Esimene ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on seitse küsimust. Testitav kuulab lühikesi kõnelõike (monolooge), mille pikkus on umbes 20−30 sekundit. Vastused tuleb valida kolme pildilise, sõnalise või numbrilise vastusevariandi hulgast.

Teksti allikaks võivad olla

 • isiklikud ja avalikud teadaanded ja juhised;
 • inimeste, asjade, kohtade, tegevuste lühikirjeldused;
 • meelelahutus;
 • spordikommentaarid.

Kuula esimese ülesande näidishelifaili:

Teine ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on kuus küsimust.
Testitav kuulab dialoogi, mille pikkus on umbes 2 minutit, ja peab otsustama, kas teksti kohta esitatud väide on õige või vale. Teksti allikaks võivad olla

 • raadio- ja telesaated;
 • lihtsad reportaažid.

Kuula teise ülesande näidishelifaili:

Kolmas ülesanne on lühivastusega ülesanne (testitav peab kirjutama küsimusele 1‒2 sõnalise lühivastuse). Ülesandes on kuus küsimust. Õigeks loetakse iga sisuliselt sobiv vastus. Ülesande hindamisel ei arvestata grammatika- ja ortograafiavigu, mis ei takista vastusest arusaamist. Testitav kuulab monoloogi, mille pikkus on 1−1,5 minutit. Teksti allikaks võivad olla isiklikud ja avalikud teadaanded ja juhised.

Kuula kolmanda ülesande näidishelifaili:

Neljas ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on kuus küsimust.
Testitav kuulab dialoogi, mille pikkus on 2−2,5 minutit. Testitav peab kuuldu põhjal info kokku sobitama. Teksti allikaks võivad olla vahetud kahekõned ja vestlused isiklikku elu puudutavatel teemadel.

Kuula neljanda ülesande näidishelifaili:


Lugemine

Lugemistest koosneb viiest ülesandest ja kestab 50 minutit. Lugemistestis kasutatakse autentse teksti põhjal koostatud, kohandatud, lihtsustatud tekste ja/või testi jaoks kirjutatud tekste.

Esimene ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on kuus küsimust.
Vastused tuleb valida kolme vastusevariandi hulgast. Teksti allikaks võivad olla
• isikliku ja avaliku elu argised käibefraasid;
• etikett (viisakusväljendid).

Teine ülesanne on valikvastustega ülesanne.
Testitav peab läbi lugema kolm teksti ja tutvuma lausetega.

Testitav peab otsustama, milline lause millise tekstiga kokku sobib. Tekstide pikkus on umbes 60 sõna. Teksti allikaks võivad olla

 • ajalehed;
 • ajakirjad;
 • reklaamlehed;
 • reklaamtekstid;
 • teated ja kuulutused.

Kolmas ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on viis küsimust.
Testitav peab kõigepealt lugema lühiteateid (või kohtade loetelu) ja seejärel lühiteadete (või kohtade) kohta esitatud informatsiooni (või kirjeldust). Testitav peab otsustama, milline info (või kirjeldus) millise teatega (kohaga) sisuliselt kokku sobib. Teksti allikaks on

 • avalikud teated ja teadaanded (nt tänaval, kaupluses jm);
 • kasutusjuhendid;
 • sildid ja pakendid;
 • hoiatused, korraldused;
 • reklaamlehed;
 • reklaamtekstid.

Neljas ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on viis küsimust. Vastused tuleb valida kolme vastusevariandi hulgast. Teksti pikkus on umbes 150 sõna. Teksti allikaks on

 • ajakirjad;
 • ajalehed;
 • õpikud;
 • internet.

Viies ülesanne on valikvastustega ülesanne, milles on kaheksa küsimust.
Testitav peab lugema lünkadega teksti ja valima igasse lünka kolme variandi hulgast sobiva sõna. Teksti pikkus on umbes 100 sõna. Teksti allikaks on isiklikud kirjad.


Rääkimine

Rääkimistest kestab umbes 15 minutit ja koosneb kahest ülesandest:

 • pildi kirjeldamine ja küsimustele vastamine pildi teemal
 • küsimuste esitamine ja vastamine ideekaardi põhjal

Rääkimistest on vestlus eksamineerija ja kahe eksamineeritava vahel. Intervjueerija (eksami läbiviija) viib eksamit läbi, toetudes tööjuhenditele. Testitavate abimaterjalideks on ideekaardid. Kui eksamineeritavaid on paaritu arv, siis toimub vestlus testitava ja eksami läbiviija vahel.

Testitavate kõne salvestatakse ja iga testitavat hindab sõltumatult kaks hindajat.
Rääkimistest algab üldise sissejuhatava vestlusega testitavate ja eksamineerija vahel. Eksamineerija suhtleb testitavatega stiilis, mida kasutatakse inimesega esmakohtumisel. Ta palub testitavatel endid tutvustada ning vastata mõnele küsimusele.

Esimene ülesanne koosneb kahest osast ja selle kestus on umbes 6−7 minutit.
Ülesande esimeses osas kirjeldab kumbki testitav ühte pilti. Pildid on ühel teemal, kuid erinevad. Piltidel võivad olla kujutatud inimesed, sündmused, kohad, tegevused jms.
Ülesande teises osas jääb vestlusteema samaks. Eksamineerija valib teemalehelt küsimused ja palub testitavatel nendele vastata.

Teise ülesande puhul antakse testitavatele kätte ideekaart, millel on teemakohased märksõnad ja pildid. Mõlemad testitavad vaatavad ideekaarti, üks testitavatest esitab teemakohaseid küsimusi ja teine vastab kaaslase küsimustele. Seejärel vahetatakse osad.
Eksamineerija annab uue ideekaardi ja küsimusi saab nüüd esitada testitav, kes enne küsimustele vastas.
Ideekaartide teemad on erinevad. Ülesande kestus on umbes 5−6 minutit.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.