Mobile menu

Eksamid ja testid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine kodakondsuse taotlejatele

 • Hüvitist saavad taotleda ainult isikud, kes ei ole Eesti kodanikud. Eesti kodanikele keeleõppekulude hüvitist ei maksta.
 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist taotleda ei saa.
 • Hüvitist saavad taotleda isikud, kes on positiivselt sooritanud mõlemad eksamid: nii eesti keele tasemeeksami (B1-, B2- või C1-tase ning alg-, kesk- või kõrgtase) kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.
 • Eesti keele õpet läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba. Erandina hüvitatakse õppemaks ka neile, kes on enne 1. jaanuari 2004 õppima asunud koolitusasutusse, mis ei oma koolitusluba. Sellisel juhul tuleb isikul esitada õppeasutuse tõend, et isik asus õppima enne nimetatud tähtaega. Õpe peab olema lõpetatud pärast nimetatud tähtaega.
 • Taotluse hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami ja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Aega hakatakse arvestama seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist. Missuguses järjekorras on eksamid sooritatud või millal sooritati esimene eksam, ei oma tähtsust.
 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot (6000 krooni). See tähendab, et keeleõppeks kulutatud ja dokumentaalselt tõestatud kulud hüvitatakse maksimaalselt 384 euro eest (6000 krooni) Piirmäärast väiksemad kulud hüvitatakse täies mahus.
 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §26 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul peale seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks SA Innove  raamatupidamisele.
 • Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, tuleb esitada kindlasti panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.
 • Kulude hüvitamist seoses kodakondsuse taotlemisega on isikul õigus taotleda ainult üks kord. Hüvitise väljamaksmisel kontrollib Sihtasutus Innove isikule eelnevalt tehtud väljamakseid.

 

Avalduse vorm ja lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Sihtasutusele Innove esitada kirjalik avaldus. Blanketid on saadaval SA Innove kodulehel, sihtasutuse infosaalis Tallinnas, Lõõtsa 4, samuti sihtasutuse piirkondlikes kontaktpunktides:

 • Jõhvi – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
 • Narva – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kerese 3, (Kerese keskus)
 • Tartu – Tartumaa Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus)

Avalduse ja kuludokumendid võib esitada ka digitaalselt. Lähemalt siin.

Eesti keele õppe eest tasutud koolituskulude hüvitamise avaldus

Avaldusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi (välismaalase pass, juhiluba, elamisluba, ID-kaart) koopia. Koopiat saab teha ka Innoves kohapeal.

 • Koos avaldusega tuleb esitada õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar. Õppemaksu tõendavateks dokumentideks on sularaha sissemakset kinnitav kviitung; kaardimakse kviitung; panga maksekorralduse originaal; panga poolt kinnitatud konto väljavõte. Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest. Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi ning, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus  ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud (kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad).

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on sooritatud enne 1. juulit 2002, tuleb avaldusele lisada ka vastav tunnistus või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt kinnitatud ärakiri.

NB! Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks ettevalmistuse eest kulusid ei hüvitata. Juhul, kui ühel arvel on näidatud selgitusena tasu nii eesti keele kui ka seaduste tundmise eksami eest, tuleb lisada õiend, millest nähtub, millises ulatuses on tasutud eesti keele õppe eest.

Informatsiooni hüvitiste taotlemise kohta ning abi hüvitisavalduse koostamisel saab Sihtasutuse Innove piirkondlikest eksamipunktidest.

SA Innove ei korralda ise keelekursusi. Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud siintoodud reeglite alusel.

Lisainfo:
Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn 11415, infotelefon 735 0500, innove@innove.ee

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

 • Eesti keele õppe kulude hüvitamise avalduse ja kuludokumendid saab esitada ka digitaalsel kujul.
 • Kõik esitatavad dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) peavad olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud.
 • Avaldus peab olema avaldaja (eksamisooritaja) digiallkirjaga kinnitatud.
 • Koolitusasutuse tõend ja/või arved peavad olema koolitusasutuse juhi digiallkirjaga.
 • Panga maksekorraldused peavad olema panga poolt digiallkirjaga kinnitatud.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia tuleb lisada eelnimetatud dokumentidele.
 • Dokumendid palume saata aadressil: innove@innove.ee

Tallinn: SA Innove
Lõõtsa 4
vastuvõtt 8.30-17.00
tel 735 0500

NarvaIda-Virumaa Rajaleidja keskus
Kerese 3, (Kerese keskus)
vastuvõtt  E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel 5886 0708

JõhviIda-Virumaa Rajaleidja keskus
Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
vastuvõtt E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel  5886 0704

TartuTartumaa Rajaleidja keskus
Tähe 4, IV korrus
vastuvõtt E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel 5886 0713

Valga: Valgamaa Rajaleidja keskus
Aia 9
E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel 5886 0714

PärnuPärnumaa Rajaleidja keskus
Metsa 1, II korrus
vastuvõtt E–N kell 9.00–17.00, R kell 9.00–15.00
tel 5886 0710

Helsingi: Tuglase Selts/Eesti Maja
Sörnäisten rantatie 22
00540 Helsinki
vastuvõtt E-R 10.00-17.00
tel 09 681 1430