Mobile menu

Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine kodakondsuse taotlejatele

 • Hüvitist saavad taotleda ainult isikud, kes ei ole Eesti kodanikud. Eesti kodanikele keeleõppekulude hüvitist ei maksta.
 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Ettevõtted oma töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist taotleda ei saa.
 • Hüvitist saavad taotleda isikud, kes on positiivselt sooritanud mõlemad: nii eesti keele tasemeeksami (B1-, B2- või C1-tase ning alg-, kesk- või kõrgtase) kui ka Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema taotluse esitamise ajaks läbitud.
 • Eesti keele õpet läbi viinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba. Erandina hüvitatakse õppemaks ka neile, kes on enne 1. jaanuari 2004 õppima asunud koolitusasutusse, mis ei oma koolitusluba. Sellisel juhul tuleb isikul esitada õppeasutuse tõend, et isik asus õppima enne nimetatud tähtaega. Õpe peab olema lõpetatud pärast nimetatud tähtaega.
 • Taotlus hüvitise saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami ja EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivsest sooritamisest teada saamist. Aega hakatakse arvestama seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist. Millises järjekorras on eksamid sooritatud või millal sooritati esimene eksam, ei oma tähtsust.
 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. See on 384 eurot (6000 krooni). See tähendab, et keeleõppeks kulutatud ja dokumentaalselt tõestatud kulud hüvitatakse maksimaalselt 384 euro eest (6000 krooni). Piirmäärast väiksemad kulud hüvitatakse täies mahus.
 • Väljamakstavatest summadest tulumaksu kinni ei peeta. Seega vastavalt tulumaksuseaduse §26 lg 2-le ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Makstud hüvitise kohta edastab eksamikeskus info Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul pärast seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks SA Innove raamatupidamisele.
 • Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, tuleb esitada kindlasti panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.
 • Kulude hüvitamist seoses kodakondsuse taotlemisega on isikul õigus taotleda ainult üks kord. Hüvitise väljamaksmisel kontrollib Sihtasutus Innove isikule eelnevalt tehtud väljamakseid.

Avaldus ja sellele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Innove esitada a) avaldus koos b) isikut tõendava dokumendi koopia ja c) õppemaksu tasumist tõendavate dokumentidega.

Avalduse plank on internetist allalaetav SIIN ning saadaval paberkandjal meie infosaalis Tallinnas aadressil Lõõtsa 4 ning järgmistes Innove piirkondlikes kontaktpunktides:

 • Jõhvi – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal);
 • Narva – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kerese 3, (Kerese keskus);
 • Tartu – Tartumaa Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus).

Isikut tõendava dokumendi (välismaalase pass, juhiluba, elamisluba, ID-kaart) koopiat saab teha ka Innoves kohapeal.

Nõuded esitatavale õppemaksu tasumist tõendavale materjalile:

 • Esitada tuleb õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar (sularaha sissemakset kinnitav kviitung, kaardimakse kviitung, panga maksekorralduse originaal, panga poolt kinnitatud konto väljavõte). Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud ka keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud (kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad).
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks ettevalmistuse eest kulusid ei hüvitata. Juhul, kui ühel arvel on näidatud selgitusena tasu nii eesti keele kui ka seaduste tundmise eksami eest, tuleb lisada õiend, millest nähtub, millises ulatuses on tasutud eesti keele õppe eest.

Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam on sooritatud enne 1. juulit 2002, tuleb avaldusele lisada ka vastav tunnistus või selle Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt kinnitatud ärakiri.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal SA Innove aadressile Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, või digitaalselt aadressil innove@innove.ee. Digitaalse esitamise puhul peavad kõik dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud – st avaldusel eksamisooritaja digiallkiri, koolitusasutuse tõendil või arvetel asutuse juhi digiallkiri, panga maksekorraldusel panga digiallkiri. 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.