Mobile menu

Eesti keele tasemeeksamid

Eesti keele õppe kulude hüvitamine teistele

Kompenseerime keeleõppekulud ka neile isikutele, kes ei saa kulude hüvitamist taotleda kodakondsuse seaduse või keeleseaduse alusel, aga on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1:

 • Hüvitist saavad taotleda isikud, kellel ei ole seda võimalik taotleda kodakondsuse seaduse (Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejatele) või keeleseaduse (Keeleinspektsiooni poolt keeleeksamile suunatud isikutele) alusel.
 • Isikul on õigus hüvitisele olenemata kodakondsusest.
 • Hüvitist saavad taotleda üksnes füüsilised isikud. Töötajate koolitamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamist antud käskkirja raames taotleda ei saa.
 • Hüvitist saavad taotleda a) täiskasvanud ehk 18-aastased ja vanemad isikud, b) 17-aastased põhihariduseta isikud ning c) isikud vanuses 15-17 aastat, kes on põhihariduse omandanud, kuid ei osale kõrgema taseme hariduses, st üldhariduses, kutsekeskhariduses ega kõrghariduses.
 • Hüvitist saavad taotleda isikud, kes on positiivselt sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1 tasemel. Eksamid peavad olema sooritatud madalamast tasemest kõrgemale, st kui kõrgema taseme eksam on sooritatud ning hüvitis saadud, siis hiljem madalama taseme eksami sooritamise järgselt hüvitist ei saa. Arvestatakse alates 2010 aastast saadud hüvitisi.
 • Eesti keele õpe, mille eest tasutud õppemaksu tagasi taotletakse, peab olema avalduse esitamise ajaks läbitud. Hüvitada saab keeleõppe kulusid, mis on tehtud kahe aasta jooksul enne tasemeeksamit, mille järgselt hüvitist taotletakse.
 • Eesti keele õppe läbiviinud koolitusasutusel peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba või vastav registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolitusloa olemasolu saab kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).
 • Avaldus hüvitise saamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast eesti keele tasemeeksami positiivsest sooritamisest teadasaamist. Avalduse esitamise tähtaega arvestatakse seitsmendast päevast pärast sooritusteate edastamist.
 • Eesti keele õppe eest tasutud õppemaks hüvitatakse kuni 320 euro ulatuses üks kord iga positiivselt sooritatud eesti keele tasemeeksami kohta. See tähendab, et juhul kui igal keeletasemel (A2, B1, B2, C1) sooritatakse tasemeeksam positiivselt ning igale positiivselt sooritatud eksamile on eelnenud eesti keele õpe, siis on võimalik õppekulude hüvitist taotleda iga taseme kohta ühe korra.
 • Väljamakstavatelt summadelt tulumaksu kinni ei peeta, st kuni 320 euroni kompenseeritakse isikule koolituskulud 100% ulatuses. Vastavalt tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ei saa isik hüvitatava summa piires koolituskulusid oma tulust maha arvata. Info makstud hüvitiste kohta edastab SA Innove Maksu- ja Tolliametile.
 • Hüvitis laekub avalduses näidatud pangakontole ühe kuu jooksul pärast seda, kui esitatud avaldus koos kuludokumentidega on läbinud vajaliku kontrolli ja edastatud väljamakseks SA Innove  raamatupidamisele.
 • Juhul, kui soovite ülekannet välisriigi pangakontole, tuleb esitada kindlasti panga täielik nimi ja SWIFT / BIC kood.
 • Valeandmete esitamisel on SA-l Innove õigus väljamakstud hüvitise summa tagasi nõuda.
 • SA-l Innove on õigus küsida täiendavaid dokumente taotluse vastavuse kohta hüvitise saamise tingimustele.

Avaldus ja sellele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks tuleb Sihtasutusele Innove esitada a) avaldus koos b) isikut tõendava dokumendi koopia ja c) õppemaksu tasumist tõendavate dokumentidega.

Avalduse plank on allalaetav internetist SIIN ning saadaval paberkandjal meie infosaalis Tallinnas aadressil Lõõtsa 4 ja järgmistes Innove piirkondlikes infopunktides:

 • Jõhvi – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Keskväljak 4, (kaubanduskeskus Tsentraal)
 • Narva – Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Kerese 3, (Kerese keskus)
 • Tartu – Tartumaa Rajaleidja keskus, Tähe 4 (IV korrus)

Isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, elamisluba) koopiat saab teha ka Innoves kohapeal.

Nõuded esitatavale õppemaksu tasumist tõendavale materjalile:

 • Esitada tuleb õppemaksu tasumist tõendava dokumendi originaaleksemplar (sularaha sissemakset kinnitav kviitung, kaardimakse kviitung, panga maksekorralduse originaal, panga poolt kinnitatud konto väljavõte). Tasumist tõendavad dokumendid peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 esitatud nõuetele.
 • Õppemaksu tasumist tõendaval dokumendil peab olema kirjas, mille eest õppemaks tasuti. Keeleõppe kulusid hüvitatakse üksnes nende dokumentide alusel, millest nähtub üheselt, et tasutud on eesti keele õppe eest.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab tasumist kinnitava dokumendi selgituses olema märgitud ka keeleõppes osalenu (hüvitise saaja) nimi.
 • Õppemaksu tasumist tõendava dokumendina esitatud maksekorraldusele lisaks tuleb esitada koolitusasutuse arve või tõend, mis kinnitab isiku õppimise ja summade tasumise.
 • Kaardimakse kviitungi juurde tuleb esitada koolitusasutuse poolt välja antud tõend. Tõendis peab olema märgitud õpingute periood, kursuse kogumaksumus ja tasutud summade laekumine koolitusasutuse kontole. Laekumised peavad olema märgitud kuupäevaliselt ja summade kaupa.
 • Kui koolituskulud on tasunud hüvitise taotleja eest teine füüsiline isik, peab vastav märge olema kirjas ka koolitusasutuse tõendil.
 • Kõik koolituskulusid kinnitavad dokumendid peavad olema originaalid või väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud. Kuludokumentide kinnitamata koopiad ei ole aktsepteeritavad.

Avalduse koos lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal SA Innove aadressile Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, või digitaalselt aadressil innove@innove.ee. Digitaalse esitamise puhul peavad kõik dokumendid (välja arvatud isikut tõendava dokumendi koopia) olema väljaandja poolt digiallkirjaga kinnitatud – st avaldusel eksamisooritaja digiallkiri, koolitusasutuse tõendil või arvetel asutuse juhi digiallkiri, panga maksekorraldusel panga digiallkiri.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.