Mobile menu

Eksamid ja testid

Korduma kippuvad küsimused tasemeeksamite kohta

Juhised Covid-19 perioodil tasemeeksamil osalejale 2021

Keeleoskuse tasemed – mis need on?
Keeleoskuse tasemed on Euroopa Nõukogu koostatud ja Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud kuus keeleoskustaset (A1–C2), millega mõõdetakse inimese võõrkeeleoskust. Loe eesti keele võõrkeelena tasemetest siit. Emakeeleoskust A1-C2 tasemetega ei mõõdeta, emakeeleoskuse mõõtmiseks on teistsugused vahendid.

Kellele on mõeldud eesti keele tasemeeksamid?
Töötajale, kelle emakeel ei ole eesti keel, kellel on vaja tõendada tööandjale, et ta oskab oma ametikohale sobival tasemel eesti keelt. Erinevatel ametikohtadel nõutud eesti keele oskuse tasemetest loe siit.

Millistest osadest eksam koosneb ja kui kaua eksam kestab?
Eksamil on neli osa: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Eksami kirjalik osa kestab olenevalt tasemest 2-3 tundi, sellele järgneb pärast väikest vaheaega suuline osa. Loe eksami kohta lisa siin.

Kust ma leian õppematerjale ning näidisteste?
Näidistestid ja konsultatsioonimaterjalid leiad siit. Kindlasti soovitame enne eksamit käia tasuta konsultatsioonitunnis, kus konsultandid vastavad kõigile küsimustele. Õppematerjalidest soovitame veel eesti keele omandamiseks e-keskkonda Keeleklikk ja e-õppe kursuseid portaalis Keeleteeoma oskuste testimiseks e-keskkonda TESTEST.

Mitu punkti ma pean eksamil koguma, et läbi saada?
Eksami sooritamiseks on vajalik saada vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi eksamiosa (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Milline eesti keele oskuse tase peab olema, et saada Eesti kodakondsust või pikaajalise elaniku elamisluba?
Vähemalt B1.

Kui ma olen lõpetanud ülikooli (keskkooli, põhikooli), kus õppisin eesti keeles, kas ma pean ikkagi tasemeeksami tegema?
Ei pea. Keeleseaduse kohaselt tõendab eestikeelse õppega põhikooli, keskkooli või ülikooli lõpetanu keeleoskust lõputunnistus.

Millise tasemega võrdsustatakse varem alg-, kesk- või kõrgtaseme tunnistuse saanud inimese (ka põhikooli ning gümnaasiumi lõpetaja) keeleoskuse tase praegu?
Keeleseaduse kohaselt ei pea enne 1. juulit 2008 eesti keele tasemeeksami sooritanud inimesed keeleeksameid uuesti tegema. Nende keeletunnistused loetakse vastavaks uue keeletasemete süsteemiga:

  • Algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B1-taseme keeleoskusega.
  • Kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks B2-taseme keeleoskusega.
  • Kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus loetakse vastavaks C1-taseme keeleoskusega.

Miks ei ole eesti keele C2-taseme eksamit?
C2-tase on kõige kõrgem Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud võõrkeeleoskuse tase, mis sarnaneb seda keelt emakeelena kõneleva haritud inimese keeleoskusega (samas ei ole C2 siiski haritud emakeelekõneleja tase, nagu on vahel ekslikult arvatud – emakeeleoskust A1-C2 tasemetega ei mõõdeta). Nii kõrget eesti keele kui võõrkeele oskuse taset ei tohi Eestis nõuda ühelgi töökohal, mistõttu ei korraldata ka C2-taseme eksamit. Kui loed mõnest töökuulutusest, et nõutav on eesti keele oskus C2-tasemel, siis pöördu selgituse saamiseks tööpakkuja poole.

Kas eksamil on küsimusi eesti kultuuri ja ajaloo kohta?
Eksami lugemis- ja kuulamisülesannete tekstide seas võib olla eesti kultuuri ja ajalugu puudutavaid tekste, kuid eksaminandil ei ole vaja eelteadmisi eesti kultuuri ja ajaloo kohta, sest kogu ülesannete sooritamiseks vajalik info on nendes tekstides olemas.

Mis siis saab, kui ma ei tea midagi nende teemade kohta, millest on juttu eksami lugemis- ja kuulamistekstides?
Eksami sooritajal ei pea olema tekstide teemade kohta mingeid eelteadmisi. Kõigile küsimustele saab vastuse ülesande teksti tähelepanelikult lugedes või kuulates.

Miks ei ole B2/C1-taseme eksami suulises osas muid teemasid peale tööteemade (nendele, kes alles õpivad või on töötud)?
B2/C1-taseme eksamiga mõõdetakse tööalase eesti keele oskust, seetõttu ongi nende tasemete eksamite suulises osas valdavad tööteemad.

Miks ma ei tohi eksamil kirjutada hariliku pliiatsiga?
Et ära hoida eksamipettusi, tohib eksamivihikusse kirjutada ainult pastapliiatsiga. Kui eksamitöö on kirjutatud ainult hariliku pliiatsiga või hariliku pliiatsi jooned on pastapliiatsiga üle kirjutatud, siis tööd ei hinnata. Loe eksamikorra kohta lähemalt siit.

Kas eesti keele B2- ja C1-taseme eksami kirjutamisülesande hindamisel arvestatakse mustandit vastusena?
Mustandileht on mõeldud eksaminandile märkmete tegemiseks, mitte töö vormistamiseks. Poolikuks jäänud kirjutamisülesande hindamisel mustandit arvesse ei võeta. Eksamitööd saab objektiivselt hinnata ainult eksaminandi eksamivihikus selleks ette nähtud kohale kirjutatud teksti, mitte mustandi põhjal.

Kas on vahet, millises eksamipunktis ma eksamit sooritan?
Ei. Kõikides eksamipunktides on eksamivihikud ühesugused ning eksam viiakse läbi ühtmoodi. Et ühes või teises eksamipunktis on eksam lihtsam, on kuulujutt.

Kui palju eksami tegemine maksab?
Eksam on tasuta.

Mida tähendavad protsendivahemikud minu tunnistusel/sooritusteatel/mittesooritusteatel?
Tulemused osaoskustes antakse protsendivahemikena ja sõnalise hinnanguna:

  • 0% – ei vasta taseme nõuetele;
  • 1–49% – ei vasta taseme nõuetele;
  • 50–59% – nõrk;
  • 60–75% – rahuldav;
  • 76–90% – hea;
  • 91–100% – väga hea.

See tähendab näiteks, et kui teie rääkimisoskusele anti näiteks sõnaline hinnang „hea“, siis jäi teie osaoskuse tulemus 76 ja 90 protsendi vahele.

Kui ma eksamil läbi kukun, millal ma võin uuesti proovida?
Kui eksamitulemus jääb alla 35% võimalikust punktisummast, saab eksami uuesti sooritada siis, kui eksami toimumisest on möödunud kuus kuud.

Kas ma tõesti ei või eksami ajal WC-s käia?
Tungiva vajaduse korral on võimalik eksami kirjaliku osa ajal tualetis käia eksamikomisjoni liikme saatel (eksamiruumist WC ukseni).

Ma olen juba mitu korda sama taseme eksamil käinud, miks mu tulemus ei parane?
Eksamil käimine üksi ei saagi tulemust parandada. Eksamitulemusi parandab keele õppimine ja aktiivne kasutamine. Kui saate kogu aeg vähe punkte eksami lugemis- ja kuulamisosa eest, lugege eestikeelseid ajalehti, kuulake raadiot ja vaadake telesaateid. Kui nõrgemad küljed on kirjutamis- ja rääkimisoskus, kasutage igal võimalikul juhul – poes, ametiasutuses, eestlastest kolleegidega suheldes jne – eesti keelt. Samuti soovitame enne eksamit osaleda vastava taseme keelekursustel. Kõik see aitab kindlasti eksamil parema tulemuse saavutada.

Kas ma saan oma eksamitööd näha?
Jah, Innoves kohapeal on võimalik oma sooritatud eksamitööga tutvuda. Selleks tuleb esitada avaldus, misjärel meie töötaja võtab sinuga ühendust, et leppida kokku mõlemale sobilik kohtumisaeg. Loe lisainfot eksamitööga tutvumiseks avalduse esitamise kohta siitKuid NB! Näed oma eksamitööd täpselt niisugusena, nagu selle eksamil ära andsid. Eksami kirjaliku osa hindajad ei paranda töö peal vigu ega lisa sellele kommentaare või muid märkusi.

Kui mul on kuulmis- või nägemispuue, kas ma siis ei saa eksamit teha?
Saad kindlasti. Erivajadustega eksaminand saab eksamit sooritada talle sobivas vormis. Täpsemalt loe siit.

Mida ma teen, kui eksami rääkimisosas on minu vestluspartneriks inimene, kes ei oska üldse eesti keelt?
Eksami läbiviijad oskavad sellise olukorraga arvestada – annavad sulle rohkem sõna ning vestlevad sinuga ise, kui teine eksaminand ei oska keelt piisavalt.

Äkki tehti minu eksamipunktide kokkulugemisel viga?
Eksami lugemis- ja kuulamisosa vastuste sisestamine on dubleeritud ja vajadusel sisestatakse need veel kolmandatki korda. Seega on täiesti kindel, et punktid on õigesti sisestatud. Kirjutamis- ja rääkimisosa hindavad samuti kaks inimest, ning kui nende antud punktid oluliselt erinevad, hinnatakse tööd kolmandat korda. Kui arvad, et sinu tööd ei hinnatud õiglaselt, on teil õigus esitada vaie.

Ma sain eksami kirjutamisosa ühe/mõlema ülesande eest 0 punkti. Kuidas nii, ma ju ometi kirjutasin palju?
Võib-olla ei lugenud sa tähelepanelikult läbi kirjutamisülesande juhist. Näiteks pidid kirjutama ametliku kirja ülemusele, aga kirjutasid vabas vormis kirja sõbrale. Sellisel juhul jäi ülesanne pikast kirja pandud tekstist hoolimata tegelikult täitmata ning seda ei saanud hinnata.

Kes kontrollib, et tasemetestid oleksid õiglased?
Innove on Euroopa keeletestijate ühenduse ALTE liige. ALTE seisab hea selle eest, et ka eesti keele tasemeeksamid oleksid õiglased.

Kas eksami läbiviija võib eksaminandi eksami suulise osa ajal katkestada?
Eksami suulise osa läbiviija katkestab eksaminandi monoloogi (sõnavõtu, ettekande, esitluse, vmt) vaid juhul, kui eksaminand kaldub ülesande teemast väga kõrvale. Siis peab eksami läbiviija sobival kohal sekkuma ning püüdma suunavate küsimustega test ettenähtud raamidesse tagasi viia, et hindajatel oleks võimalik ülesande täitmist hinnata. Katkestamise tingib harilikult olukord B2/C1 taseme eksamil, kui eksaminand hakkab esitama päheõpitud ettekannet, millel ei ole talle antud ülesandega midagi ühist.

Esitasin Haridus- ja Teadusministeeriumile vaide ning kirjutasin avaldusele, et soovin selgitust, miks ma sellise tulemuse sain. Kuid vaidekomisjoni otsuses ei olnud mingit selgitust. Miks?
Vaidekomisjon ei jaga selgitusi ega kommentaare ega vasta küsimustele. Vaidekomisjon teeb otsuse rahuldada vaie või jätta vaie rahuldamata.

Kui sa ei leidnud siit leheküljelt oma küsimusele vastust, siis palun saada see meile e-kirja teel aadressile info@harno.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.