Mobile menu

Lõpudokumendid

Kõrgkooli lõpudokumentide duplikaadid

Kui soovid taotleda duplikaati kõrgkooli diplomile või akadeemilisele õiendile, tuleb esitada taotlus koos taotlemise põhjendusega algdokumendi välja andnud õppeasutuse juhile. 

Kui õppeasutus on töö lõpetatud, tuleb taotlus teha kooli õigusjärglasele. Kui õigusjärglane puudub, tuleb taotlus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Kui algdokument on alles, aga rikutud, tuleb taotlusele lisada ka see. Õppeasutus või ministeerium saadab rikutud dokumendi Innovesse hävitamiseks.

Kahe nädala jooksul alates taotluse kättesaamise päevast arvates teeb õppeasutus või ministeerium otsuse. Kui taotlus on põhjendatud, tehakse otsus algdokument kehtetuks tunnistada ja duplikaat väljastada. Selline otsus vormistatakse õppeasutuse juhi (või haridus- ja teadusministri) käskkirjaga. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga).

Kui duplikaadi väljaandmiseks ei ole säilinud täielikke andmeid, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi õpingute lõpetamise kohta. Tõend kinnitatakse kooli pitseriga ja direktori allkirjaga.

Kui selgub, et duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid, kui puuduvad andmed (arhiivimaterjalid) algdokumendi väljaandmise kohta või kui puudub alus duplikaadi väljastamiseks, siis tehakse otsus duplikaadi väljaandmisest keelduda! Ka see otsus vormistatakse käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaat

Duplikaat vormistatakse kehtival lõpudokumendi plangil. Enne 1. juunit 2002 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatakse A4-formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile.

Duplikaadi paremasse ülanurka kantakse eestikeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLIKAAT» ja ja ingliskeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLICATE». Duplikaadile kantakse sama tekst, mida kandis algdokument, algdokumendi number ja väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid. Duplikaat valmistatakse samas keeles, nagu oli algdokument!

Duplikaat kinnitatakse õppeasutuse juhi ja tema määratud ametiisiku allkirjaga (või haridus- ja teadusministri volitatud ametiisiku allkirjaga) ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu.

Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib vajadusel taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kulud

Duplikaadi väljaandmisega kaasnevad kulud kannab duplikaadi taotleja. Vaid juhul, kui selgub, et algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt, kannab kulud õppeasutus ise (või Haridus- ja Teadusministeerium).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.