Mobile menu

Lõpudokumendid

Kutseõppeasutuse lõpudokumentide duplikaadid

Kui soovid taotleda duplikaati kutsekooli lõputunnistusele või hinnetelehele, tuleb esitada taotlus koos taotlemise põhjendusega algdokumendi välja andnud õppeasutuse juhile. 

Kui õppeasutus on töö lõpetatud, tuleb taotlus teha kooli õigusjärglasele. Kui õigusjärglane puudub, tuleb taotlus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Kui algdokument on alles, aga rikutud, tuleb taotlusele lisada ka see. Õppeasutus või ministeerium saadab rikutud dokumendi Innovesse hävitamiseks.

Kahe nädala jooksul alates taotluse kättesaamise päevast arvates teeb õppeasutus või ministeerium otsuse. Kui taotlus on põhjendatud, tehakse otsus algdokument kehtetuks tunnistada ja duplikaat väljastada. Selline otsus vormistatakse õppeasutuse juhi (või haridus- ja teadusministri) käskkirjaga. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga).

Kui selgub, et duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid, kui puuduvad andmed (arhiivimaterjalid) algdokumendi väljaandmise kohta või kui puudub alus duplikaadi väljastamiseks, siis tehakse otsus duplikaadi väljaandmisest keelduda! Ka see otsus vormistatakse käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaat

Duplikaat vormistatakse duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse või hinnetelehe plangil, mille paremasse ülanurka kannab lõputunnistust või hinnetelehte väljaandev asutus sõna „DUPLIKAAT”.

Enne 1. septembrit 2013. a kinnitatud õppekava alusel õpingud lõpetanud õpilasele väljaantav lõputunnistuse duplikaat vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega duplikaadi plangile, kuhu trükikojas on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK”, suure riigivapi kujutis, sõna „LÕPUTUNNISTUS”, selle alla seeriatähis ja number ning paremasse ülanurka sõna „DUPLIKAAT”. Duplikaadi plankidel on ühtne seeriatähis ja kuuekohaline number, mis on duplikaadi järjekorranumber. Duplikaadi plangi seeriatähis on „KD” ja selle põhivärv on hall.

Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number ja väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev.

Duplikaat kinnitatakse kooli direktori allkirja ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu.

Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib vajadusel taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kulud

Duplikaadi väljaandmisega kaasnevad kulud kannab duplikaadi taotleja. Vaid juhul, kui selgub, et algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt, kannab kulud õppeasutus ise (või Haridus- ja Teadusministeerium).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.