Mobile menu

Lõpudokumendid

Kutseõppeasutuse lõpudokumentide duplikaadid

Kui soovid taotleda duplikaati kutsekooli lõputunnistusele või hinnetelehele, tuleb esitada taotlus koos taotlemise põhjendusega algdokumendi välja andnud õppeasutuse juhile. 

Kui õppeasutus on töö lõpetatud, tuleb taotlus teha kooli õigusjärglasele. Kui õigusjärglane puudub, tuleb taotlus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Kui algdokument on alles, aga rikutud, tuleb taotlusele lisada ka see. Õppeasutus või ministeerium saadab rikutud dokumendi Innovesse hävitamiseks.

Kahe nädala jooksul alates taotluse kättesaamise päevast arvates teeb õppeasutus või ministeerium otsuse. Kui taotlus on põhjendatud, tehakse otsus algdokument kehtetuks tunnistada ja duplikaat väljastada. Selline otsus vormistatakse õppeasutuse juhi (või haridus- ja teadusministri) käskkirjaga. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille´ga).

Kui selgub, et duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid, kui puuduvad andmed (arhiivimaterjalid) algdokumendi väljaandmise kohta või kui puudub alus duplikaadi väljastamiseks, siis tehakse otsus duplikaadi väljaandmisest keelduda! Ka see otsus vormistatakse käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaat

Duplikaat vormistatakse kehtival lõpudokumendi plangil.

Enne 1. septembrit 2013 hariduse infosüsteemis registreeritud õppekava alusel õpingud lõpetanud õpilasele väljaantav lõputunnistuse duplikaat vormistatakse trükikojas valmistatud A4-formaadis turvaelementide ja taustmustriga duplikaadi plangile, kuhu trükikojas on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK”, suur riigivapp, sõna „LÕPUTUNNISTUS”, selle alla seeriatähis ja number ning paremasse ülanurka sõna „DUPLIKAAT” ning duplikaadi seeriatähis ja number. Duplikaadi plankidel on ühtne seeriatähis ja kuuekohaline number, mis on duplikaadi järjekorranumber. Kooli lõputunnistuse duplikaadi plangi seeriatähis on „KD”. Lõputunnistuse duplikaadi põhivärv on hall.

Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaat vormistatakse õpilase õppekaardi või õpilase ja õpitulemuste registri sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit, allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.

Duplikaat kinnitatakse kooli direktori (või haridus- ja teadusministri poolt volitatud ametiisiku) allkirja ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu.

Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib vajadusel taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kulud

Duplikaadi väljaandmisega kaasnevad kulud kannab duplikaadi taotleja. Vaid juhul, kui selgub, et algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt, kannab kulud õppeasutus ise (või Haridus- ja Teadusministeerium).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.