Mobile menu

Lõpudokumendid

Üldhariduskooli lõpudokumentide duplikaadid

Kui soovid taotleda duplikaati üldhariduskooli lõputunnistusele või hinnetelehele, tuleb esitada taotlus koos taotlemise põhjendusega algdokumendi välja andnud õppeasutuse direktorile. 

Kui õppeasutus on töö lõpetatud, tuleb taotlus teha kooli asukohajärgsele omavalitsusele, kes saadab ise taotluse edasi kooli õigusjärglasele või selle puudumisele muule piirkonna koolile.

Taotluses tuleb ära märkida oma isikuandmed ja kooli lõpetamise aasta. Kui algdokument on alles, aga rikutud, tuleb taotlusele lisada ka see. Kool saadab rikutud dokumendi Innovesse hävitamiseks.

Kahe nädala jooksul alates taotluse kättesaamise päevast arvates teeb kool otsuse. Kui taotlus on põhjendatud, vormistatakse kirjalikult otsus algdokument kehtetuks tunnistada ja duplikaat väljastada. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks, kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga).

Kui selgub, et duplikaadi taotleja on esitanud valeandmeid, kui puuduvad andmed (arhiivimaterjalid) algdokumendi väljaandmise kohta või kui puudub alus duplikaadi väljastamiseks, siis tehakse otsus duplikaadi väljaandmisest keelduda! Ka see otsus vormistatakse kirjalikult ja tehakse duplikaadi taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Duplikaat

Duplikaat vormistatakse eesti keeles duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse või hinnetelehe plangil. Duplikaadile kantakse sama tekst, mis oli algdokumendil. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaat vormistatakse «Õpilasraamatu» sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.

Plangi paremasse ülanurka tehakse märge «Lõputunnistuse nr ………… duplikaat», kuhu märgitakse algdokumendi number ning kirjutatakse duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaat kinnitatakse kooli direktori allkirjaga ning kooli pitseriga.

Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

Duplikaat vormistatakse EHIS-e haridust tõendavate dokumentide alamregistris ning trükitakse plangile laserprinteriga.

Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu. Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljaandmine registreeritakse kooli “Õpilasraamatus”.

Kui koolis või kohalikus omavalitsuses või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi, millele on märgitud:
1) kooli lõpetanu nimi;
2) kooli lõpetanu isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
3) õppekava nimetus, mille järgi isik õppis;
4) kooli nimi, mille isik lõpetas;
5) kooli lõpetamise kuupäev, kuu ja aasta;
6) tõendi väljaandja allkiri;
7) tõendi väljaandmise kuupäev, kuu ja aasta.

Tõend kinnitatakse kooli pitseriga.

Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib vajadusel taotleda uue duplikaadi väljaandmist. Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kulud

Duplikaadi väljaandmisega kaasnevad kulud kannab duplikaadi taotleja. Vaid juhul, kui selgub, et algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt, kannab kulud õppeasutus ise (või Haridus- ja Teadusministeerium).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.