Mobile menu

Eksamid ja testid

Erivajadusega õpilase eritingimustel eksamineerimine

Eritingimustel eksamineerimiseks nimetatakse erivajadusega õpilase jaoks lõpueksami korralduse just talle sobivaks kohandamist. Eritingimusi põhikooli lõpueksamitel võib taotleda, kui õpilane on võimeline saavutama ettenähtud õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks oma erivajadusest tulenevalt kauem aega, teistsugust töövormi vms.

Haridusliku erivajadusega (HEV) õppija eksamid peaksid toimuma sarnases vormis ja tingimustel, nagu on toimunud ka tema õppetöö koolis. Üldjuhul võimaldataksegi eksamineerimiseks eritingimusi õpilasele, kes on haridusliku erivajaduse tõttu toetatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on märge Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Näited õpilastest, kes vajavad eksamineerimiseks eritingimusi

Kõige sagedamini kasutatav eritingimus põhikoolis on lisaaja võimaldamine. Lisaaja vajadus võib tuleneda abivahendite võimalikust kasutuskiirusest. Samuti võib eksamineerimise aeg pikeneda raskete haiguste puhul, kus õpilane väsib kiiresti.

Eksamitöö vormi muutmine tuleb arvesse näiteks juhul, kui õpilane kasutab õppetöös punktkirja ning vajab seda ka eksamitöö puhul. Kui õpilasel on tulenevalt füüsilisest erivajadusest raskesti loetav käekiri, võib ta sooritada eksami arvutis, kus trükkimine võib olla tema jaoks nii ajasäästlikum kui ka mugavam. Raske liikumispuude korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt. Õpilase raske somaatilise haiguse puhul (või ka mõnel muul juhul) võib õpilane vajada eksami sooritamiseks eraldi ruumi.

Erinevatel juhtudel võivad õpilasele olla vajalikud abivahendid. Näiteks nägemispuudega õpilastel võivad abivahenditeks olla punktkirjamasin, arvuti, luup vm. Ka on võimalik nägemispuudega õpilasele tellida eksamitöö suurendatud kirjas. Kui õpilane kasutab abivahendit, mis häirib kaaseksaminande, siis tuleb pakkuda eraldi eksamiruumi.

Õpiraskustega õpilastele saab võimaldada eksami sooritamiseks abivahendeid eeldusel, et ta on neid ka varasemalt kasutanud ja saab iseseisvalt sealt saadava abi rakendamisega hakkama. Samuti võib õpiraskusega õpilasele töökorraldused jaotada ära osaoskustega kaupa ja vajadusel neid selgitada. Õpetajal või tugiisikul, kes õpiraskusega õpilast eksami sooritamisel toetab, peab olema eetiline arusaam selle kohta, millal toetamine muutub ette ütlemiseks. Eksami sooritamine peab olema eelkõige õppija personaalne pingutus, mitte õpetaja pingutus.

Üldjuhul toetatakse erivajadusega õpilast talle eksami sooritamiseks eritingimuste võimaldamisega, mitte tema tööd teistmoodi hinnates. Erandiks on vaid diferentseeritud hindamise võimaldamine põhikooli lõpueksamitel düsgraafikule (spetsiifilise kirjutamisraskusega õpilasele) emakeele eksamil. Hindamine toimub vastavalt põhikooli eesti keele lõpueksami hindamisjuhendile. Soovitame enne taotluse esitamist õpetajal ja õpilasel eelmiste aastate hindamisjuhenditega tutvuda ja analüüsida, kas konkreetse õpilase puhul on diferentseeritud hindamise taotlemine vajalik. Põhikooli lõpueksamite hindamisjuhendid leiate SIIT.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivad põhikoolilõpetajad sooritavad põhikooli lõpetamiseks koolieksamid, Koolieksami materjalid koostatakse koolis ja kinnitatakse kooli direktori poolt. Koolieksamid korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi. Toimetuleku riikliku õppekava järgi õppivad põhikoolilõpetajad põhikooli lõpetamiseks eksameid ei soorita.

Õpilasele eritingimuste võimaldamise kord

Haridusliku erivajadusega õpilasel on põhikoolis lõpueksamite sooritamiseks neli võimalust:

 • ühtsete põhikooli lõpueksamite sooritamine võrdväärselt teistega;
 • ühtsete põhikooli lõpueksamite sooritamine eritingimustel;
 • koolieksami sooritamine, kui nõustamiskomisjoni soovitusel on antud aines vähendatud taotletavaid õpitulemusi;
 • koolieksamite sooritamine, kui õpilane õpib lihtsustatud õppekava järgi (eesti keel, matemaatika, kooli poolt määratud valikeksam).

Eritingimused põhikoolis jagunevad kolmeks:

 • eritingimused, mille võimaldamiseks on vaja kooli direktori otsust;
 • eritingimused, mille võimaldamiseks on vajalik eelnev eksameid korraldava asutuse nõusolek;
 • eritingimused, mida ei ole määratletud määruses, mille korral on vajalik eksameid korraldava asutuse nõusolek.

Kooli direktor võib võimaldada hariduslike erivajadustega põhikoolilõpetajale eksamitöö tegemiseks tema erivajadusest tulenevalt üht või mitut järgmist eritingimust:

 • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • viia eksam läbi eraldi ruumis;
 • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
 • lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist;
 • anda kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre;
 • kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid);
 • selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning eksamiülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt;
 • hinnata spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilase emakeele eksamitööd diferentseeritult;
 • kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.

Kooli direktori poolt võimaldatud eritingimuse kohta võib teha eksamite infosüsteemis märke samal ajal õpilaste eksamitele registreerimisega, s.o 5. veebruariks.

Innove eelneval nõusolekul võib direktor otsustada erivajadusega põhikoolilõpetajale järgmiste eritingimuste kohaldamise:

 • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
 • muuta nägemispuudega õpilasele eksamitöö kirja suurust või koostada eksamitöö punktkirjas;
 • viia kuulmispuudega õpilasele eksamitöö läbi ilma kuulamis- ja suulise osata;
 • viia raske kõnepuudega õpilasele eksamitöö läbi ilma suulise osata.

Nende nelja eritingimuse taotlemisel tuleb kooli direktoril lisaks vastava märke tegemisele EISis lisada ka põhjendus, miks antud eritingimust soovitakse ning millist tuge ja kui kaua on sellele õpilasele pakutud. Põhjendus võiks olla lühike, kuid konkreetne, ja see tuleks lisada kõikide nõusolekut vajavate eritingimuste juurde. Kirjalik õpetus kooli administraatorile eritingimuste taotlemiseks EISis asub SIIN.

Juhul, kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks muud eritingimust, mida eelpool ja seadusandluses loetletud ei ole, märgib kool selle eksamite infosüsteemis märkuste lahtrisse. Oluline on lisada taotluse juurde kontaktisiku nimi koos kehtiva e-posti aadressiga, et tekkinud küsimuste korral saaksime kooliga ühendust võtta.

Eritingimuste andmiseks nõusoleku saamiseks peavad vastavasisulised märked eksamite infosüsteemis vastava õpilase eksamile registreeringu juures olema tehtud 5. veebruariks. Arstitõendit ega õpilasele määratud diagnoosi või puuet pole vaja Innovele esitada.

Vastus eritingimuste võimaldamise kohta antakse hiljemalt 1. aprilliks.

Kui eritingimuste kasutamise osas tekkis eksami ajal muudatusi, nt soovitud eritingimusi ei kasutatud või haiguse ägestumise tõttu tuli kasutada muid eritingimusi, tuleb need hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist eksamite infosüsteemis eksami aruandes ära muuta, et seal kajastuv info oleks reaalsele olukorrale vastav.

Koolieksami korraldamisel lähtub kool eksami vormi määramisel ja eksamitöö sisu koostamisel õpilase individuaalses õppekavas sätestatust ja kordade määruse § 22-24. Koolieksami materjalid koostatakse koolis ja need kinnitab kooli direktor. Koolieksami puhul ei pea õpilast eksamite infosüsteemis eksamitele registreerima. Õpilase hinnetelehele kantakse märge „koolieksam” selle eksamiaine taha, milles ta koolieksami sooritas (vt Vabariigi Valitsuse määruse Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 11 lg 1 p 14).

Põhikooli korduseksamil rakendatavatest eritingimustest ei pea samuti Innovet informeerima, sest põhikooli lõpueksami korduseksami sooritab õpilane koolieksamina. Eritingimuste kasutamise koolieksamil otsustab kooli direktor.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda eripedagoogika peaspetsialisti Kristin Veltri poole (kristin.veltri@rajaleidja.ee).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.