Mobile menu

Eksamid ja testid

Riigieksamite korraldus ja reeglid eksamiruumis

 • Gümnaasiumi riigieksamid algavad igal eksamipäeval kell 10.00.
 • Kirjalikuks eksamiks on aega kolm kuni kuus täistundi.
 • Eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte riigieksamite suuline osa algab alati kell 9.00.
 • Riigieksam viiakse läbi ruumis, kus eksaminandid saavad istuda ühekaupa ja üksteist häirimata.
 • Eksamiruumis viibib ka eksamikomisjon, kelleks on kooli esindajad ja välisvaatleja, vahel ka riikliku järelevalve esindaja või Innove esindaja.
 • Eksamikomisjoni hooleks on, et eksam sooritataks täpselt juhendi kohaselt, et kasutatakse ainult lubatud töövahendeid, et eksaminandid märgiksid kindlasti tööle oma koodi, et kirjalikku riigieksamit alustataks üheaegselt ning lõpetataks ettenähtud ajal, et ei kasutataks kõrvalist abi ega spikreid.
 • Välisvaatlejal on õigus eksaminand ette hoiatamata eksamilt ära saata, kui ta kasutab töös kõrvalist abi, kirjutab maha või aitab sellele kaasa. Samuti kõrvaldatakse eksaminand eksamilt, kui ta segab eksami läbiviimist või häirib kaasõpilasi. Sellisel juhul loetakse eksam mittesooritatuks.
 • Enne riigieksami algust selgitab eksamikomisjon eksami korda ja nõudeid, samuti eksamitöö vormistamise küsimusi.
 • Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument: pass, autojuhiluba või ID-kaart. Selleta eksamit sooritada ei saa.
 • Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.
 • Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti).
 • Eesti keele eksamil võib kasutada õigekeelsussõnaraamatut. Selle olemasolu eksamiruumis tagab kool.
 • Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.
 • Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.
 • Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.
 • Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.
 • Kui juhtub, et eksaminand hilineb kuni 30 minutit ning eksamikomisjon peab hilinemise põhjust arvestatavaks, saab eksaminand siiski võimaluse eksam sooritada.
 • Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Saatja ei tohi olla parajasti toimuva eksami aineõpetaja. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.
 • Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.
 • Eksaminandil on õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele kirjandist ning inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami kirjutamisosast. Koopia tehakse pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul. Kool võib kehtestada tasu koopia tegemise eest.
 • Eksamikomisjoni ja välisvaatleja ülesandeks jääb eksamitööd protokollile vastavalt pakkida, kinni pitseerida ning Innovele tagasi saata.
 • Eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis või klassis) riigieksami suuline osa salvestatakse.

NB! Need punktid kehtivad riigieksamite kohta. Gümnaasiumi koolieksami õppeained, vormi ja toimumise aja kinnitab kooli direktor. Koolieksamitöö koostab kooli direktori moodustatud kooli komisjon ja kinnitab kooli direktor vähemalt kaks nädalat enne koolieksami algust. Koolieksam korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi. Eksamiplaan pannakse õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele tutvumiseks välja kaks nädalat enne koolieksami algust.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.