Mobile menu

Eksamid ja testid

Erivajadusega õpilase eritingimustel eksamineerimine

Eritingimustel eksamineerimiseks nimetatakse erivajadusega õpilase jaoks eksami just tema võimetele vastavaks kohandamist. See tähendab, et eksami korralduses ja/või sooritamise viisis tehakse õpilase erivajaduse tõttu tema jaoks muudatusi. Eritingimusi riigieksamitel võib taotleda, kui õpilane on võimeline saavutama ettenähtud õpitulemusi klassikaaslastega võrdväärsel tasemel, kuid vajab selleks oma erivajadusest tulenevalt kauem aega, teistsugust töövormi vms.

Iga õppija on oma arengu, oskuste ja teadmiste poolest erinev, mistõttu ei pruugi tavaviisil eksami sooritamine olla kõigile õpilastele võimetekohane. Haridusliku erivajadusega (HEV) õppija eksamid peaksid toimuma sarnases vormis ja tingimustel, nagu on toimunud ka tema õppetöö koolis. Üldjuhul võimaldatakse eksamineerimiseks eritingimusi õpilasele, kes on haridusliku erivajaduse tõttu toetatud ka igapäevases õppetöös ning kelle erivajaduse olemasolu kohta on märge Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Näited õpilastest, kes vajavad eksamineerimiseks eritingimusi

Eksamitöö vormi muutmine tuleb arvesse näiteks juhul, kui õpilane kasutab õppetööks punktkirja ja vajab seda ka eksamitöö puhul. Mõne liikumispuude puhul võib olla vajalik eksamitöö vastuste trükkimine arvutil. Raskete liikumispuuete korral, kus õpilane ei ole võimeline ennast liigutama kirjutamiseks või arvutis trükkimiseks vajalikul määral, on võimalik õpilasel vastata suuliselt ja lasta vastused üles kirjutada tugiisiku poolt. Nägemispuudega õpilastel võivad abivahenditeks olla punktkirjamasin, arvuti, luup vms. Ka on võimalik nägemispuudega õpilasele tellida eksamitöö suurendatud kirjas. Kui õpilane kasutab abivahendit, mis häirib kaaseksaminande, siis tuleb pakkuda eraldi eksamiruumi.

Teatud juhtudel võib olla vajalik anda õpilasele eksami sooritamiseks lisaaega. See võib tuleneda abivahendite võimalikust kasutuskiirusest. Samuti võib eksamineerimise aeg pikeneda raskete haiguste puhul, kus õpilane väsib kiiresti. Lisaks on võimalik vastava näidustuse korral taotleda õpilasele eksami sooritamise ajaks puhkepause. Raske, näiteks somaatilise haiguse puhul võib õpilane vajada eksami sooritamiseks eraldi ruumi.

Diferentseeritud hindamist eesti keele eksamil on koolil võimalik taotleda vaegkirjutajatest gümnaasiumilõpetajatele. Düsgraafia puhul tähendab eritingimustel riigieksami sooritamine eksamitöö diferentseeritud hindamist, häälikupikkuse kuulmisega seotud vigu sõna veaohtlikus kohas ei arvestata (nt homme – home, kodu-kotu jne). Kõik teised vead lähevad tavapärase arvestuse järgi (nt kokku-lahku kirjutamine, suur algustäht, interpunktsioon, sõnade järjekord, sisu, stiil jne). Diferentseeritud hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile – soovitame enne taotluse esitamist õpetajal ja õpilasel eelmiste aastate hindamisjuhenditega tutvuda ja analüüsida, kas konkreetse õpilase puhul on diferentseeritud hindamise taotlemine ikka vajalik. Riigieksamite hindamisjuhendid leiate SIIT.

Nimekiri võimalikest eritingimustest gümnaasiumilõpetajale riigieksami sooritamiseks:
 • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • viia eksam läbi eraldi ruumis;
 • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmi ehk spellerita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
 • lubada vastuste üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
 • lugeda eksamiküsimused ja tekst ette nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksiaga) õpilasele;
 • anda eksami toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre kuulmispuudega õpilasele;
 • hinnata emakeele eksamitööd diferentseeritult spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasel;
 • muuta eksamitöö kirja suurust või koostada eksamitöö punktkirjas nägemispuudega õpilasele;
 • valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma kuulamis- ja suulise osata kuulmispuudega õpilasele;
 • kasutada viipekeele tõlki kuulmispuudega õpilasel;
 • valmistada eksamitöö ette ja viia läbi ilma suulise osata raske kõnepuudega õpilasele;
 • valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö juhul, kui nõustamiskomisjoni otsusega on õpilasel riiklikus õppekavas sätestatud taotletavaid õpitulemusi vähendatud;
 • valmistada ette ja viia läbi individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö eesti keeles teise keelena madalamal kui B2 keeleoskuse tasemel juhul, kui õpilane on Eestis õppinud eesti õppekeelega koolis või keelekümblusklassis vähem kui 3 aastat.
Õpilasele eritingimuste võimaldamise kord

Eritingimused eksamineerimiseks antakse kooli direktori põhjendatud taotluse alusel SA Innove kui eksameid korraldava asutuse nõusolekul. Taotluse õpilase eritingimustel eksamineerimiseks teeb kool. Taotlus esitatakse eksamite infosüsteemis konkreetse õpilase eksamiregistreeringu lehel. Õpetus kooli administraatorile eritingimuste taotlemiseks EISis asub SIIN.

Iga valitava eritingimuse juurde tuleb lisada lühike ja konkreetne põhjendus, miks soovitakse valitavat eritingimust ja kuidas on õpilast igapäevaselt toetatud. Et eksaminandi tundmata hinnata otsustada vajalikkuse üle, peab põhjendus tooma selgelt esile selle, et konkreetne inimene eritingimust tõesti vajab. Põhjendus võiks sisaldada seda, kuidas ja kui kaua on õpilast varasemalt tema õppetöös toetatud (milliste meetmete läbi), kuidas mõjutab õpilase erivajadus tema igapäevast toimetulekut, ning kuidas aitab eritingimus õpilast eksamil.

Juhul, kui õpilase erivajadusest tulenevalt on vaja kohaldada eksamineerimiseks eespool nimetamata eritingimust, kooskõlastab kool vajaliku eritingimuse märkides oma vajaduse märkuste lahtrisse.Iga eritingimuste rakendamise taotluse juures on kohustuslik jätta ka kooli kontaktandmed, et saaksime vajadusel kooliga ühendust võtta. Vastus eritingimuste võimaldamise kohta antakse hiljemalt 1. aprilliks. Kinnitatud eritingimus EISis:

Kinnitatud eritingimus EISis

Individuaalsest õppekavast lähtuva eksamitöö korral tuleb lisaks EISis taotluse esitamisele saata eksaminandi individuaalne õppekava e-posti aadressile innove@innove.ee.

Riigieksamitel on eritingimuste osas kaks olulist tähtaega, mida meeles pidada:

 • 1. novembriks tuleb teada anda alljärgnevate eritingimuste osas:
  • a. individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö;
  • b. individuaalsest õppekavast lähtuv eksamitöö eesti keel teise keelena.
 • 30. jaanuariks tuleb esitada taotlus eritingimuste võimaldamiseks kõikide ülejäänud eritingimuste osas.
Eritingimuste võimaldamine keskkooli varemlõpetanutele

Riigieksamite sooritamise õigus on ka neil, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud, kuid kes soovivad parandada oma varasemat eksamitulemust. Varemlõpetanud erivajadusega inimesel on võimalus taotleda riigieksami sooritamiseks eritingimusi kahel viisil:

 • Innoves kohapeal (Lõõtsa 4, Tallinn) eksami sooritamise sooviavaldust täites tuleb teha märge vastavasse kastikesse. Avaldus edastatakse sel juhul Innove HEV peaspetsialistile, kes võtab teiega peatselt ühendust, täpsustab soovitavad eritingimused ja edasised asjaolud;
 • ennast EISis eksamile registreerides tuleb eritingimustel eksami sooritamise soovist anda märku, saates lisaks EISis avalduse esitamisele ka e-kirja Innove spetsialistile e-posti aadressile innove@innove.ee.

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. jaanuar.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda Innove õppenõustamisteenuste arenduskeskuse poole.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.