Mobile menu

Eksamid ja testid

Riigieksamite valimine

Siit lehelt leiad tingimused, mida tuleb riigieksameid valides silmas pidada: millised eksamid on gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslikud sooritada, milliseid eksameid saab aga valida.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada:

 • riigieksamid 1. eesti keeles või eesti keeles teise keelena, 2. kitsas või laias matemaatikas ja 3. võõrkeeles;
 • 4. gümnaasiumi koolieksam;
 • 5. õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina.

Pane tähele, et ühes õppeaines saab sooritada kas riigieksami või koolieksami, seega ei saa valida koolieksamiks õppeainet, milles tuleb sooritada riigieksam!

Eesti keel teise keelena

Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.

Kutsekeskhariduse õppekava õpilased, kelle õppekeel ei ole eesti keel, peavad õpingute lõpetamiseks sooritama eesti keele teise keelena riigieksami. Nimetatud riigieksami võib asendada kutseeksami või erialase lõpueksami sooritamisega eesti keeles.

Õpilane võib valida, kas ta sooritab eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami vaid juhul, kui ta:

 • õpib gümnaasiumis eesti keelt teise keelena;
 • on lõpetanud põhikooli vene või muu õppekeelega koolis või klassis ja on asunud õppima eesti õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi;
 • on vene või muu õppekeelega gümnaasiumist või gümnaasiumiklassist asunud õppima eesti õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi;
 • õppekeel on viipekeel.

Eksami edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastame õpilasele eesti keele B2-taseme tunnistuse.

Eesti keele teise keele riigieksamit ei pea sooritama eesti keelest erineva õppekeelega kooli õpilane, kellele on juba varasemalt väljastatud eesti keele oskuse kõrgtaseme või eesti keele C1-taseme tunnistus. Vastav tunnistus tuleb koolile esitada hiljemalt 20. jaanuariks.

Matemaatika riigieksam

Alates 2014. aasta kevadest on matemaatika riigieksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik.

Õpilasel on võimalus valida, kas teha kitsa matemaatika või laia matemaatika eksamitöö. Oma valikust tuleb teatada kooli juhtkonnale 20. jaanuariks õppeaastal, mil soovitakse eksam sooritada. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.

Võõrkeele riigieksam

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm võimalikku valikut:

 • sooritada inglise keele riigieksam (mõõdab keeleoskust nii B1- kui B2-tasemel) või SA Innove korraldatav rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksam (C1 Advanced);
 • sooritada SA Innove korraldatav ja riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksam B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/diplomi);
 • esitada riigieksami asendamiseks omal kulul varem sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava eksami tunnistus/diplom.

Lisaks inglise keele riigieksamile või C1 Advanced eksamile võib õpilane valida kuni kaks rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksamit. Registreerudes inglise keele riigieksamile pole aga võimalik valida ka C1 Advanced eksamit ja vastupidi.

Õpilane teavitab oma valikust kooli juhtkonda ja/või esitab rahvusvahelise eksami sooritamist tõendava dokumendi kooli juhtkonnale 20. jaanuariks.

Lähemalt riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise võõrkeeleeksami sooritamisest

Innove vahendusel on võimalik sooritada inglise keele riigieksami asemel üks järgnevaist rahvusvahelistest eksamitest:

Prantsuse keel

 • DELF B1-tase
 • DELF B2-tase

Saksa keel

 • Goethe-Zertifikat B1-tase
 • Goethe-Zertifikat B2-tase
 • Saksa I astme keelediplomi eksam (saavad sooritada õpilased nendest koolidest, kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba nende eksamite läbiviimiseks; gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik saavutada B1-tase)
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (saavad sooritada õpilased nendest koolidest, kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba nende eksamite läbiviimiseks)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam (saavad sooritada Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased)

Vene keel

 • Тест по русскому языку как иностранному B1-tase
 • Тест по русскому языку как иностранному B2-tase

Neid eksameid hinnatakse vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi. Kui õpilane saavutab rahvusvahelise eksami hindamisjuhendis nõutud taseme, väljastatakse talle rahvusvaheliselt tunnustatud keeletaseme tunnistus.

Õpilane, kelle tulemus ei ole piisav keeletaseme tunnistuse saamiseks, saab siiski gümnaasiumi lõpetada, kui on saavutanud vähemalt ühe protsendi maksimaalsest tulemusest.

Lähemalt võõrkeele riigieksami asendamisest olemasoleva rahvusvaheliselt tunnustatud eksami tunnistusega

Kui õpilane on varem omal kulul sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse/tõendi koolile 20. jaanuariks. Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile registreerima ei pea, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad 1. veebruariks. Tunnistused ja tõendid palume edastada e-posti aadressile tunnistused@innove.ee või SA Innove postiaadressile Lõõtsa 4, 11 415 Tallinn.

Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.

Kui õpilane asendab võõrkeele riigieksami rahvusvahelise tunnistusega, siis ei kajastu vastava rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemus riigieksamitunnistusel ja rahvusvahelise eksami tulemust ei teisendata riigieksami tulemuseks ümber. Andmed õpilase sooritatud rahvusvahelise eksami kohta (esitatud eksamitunnistused) kantakse Eksamite Infosüsteemi. Pärast seda on andmed kõrgkoolidele kättesaadavad SAIS andmebaasi vahendusel.

Nimekirja rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitest, mille tunnistuse esitamisel ei pea õpilane sooritama võõrkeele eksamit, leiad SIIT

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.