Mobile menu

Eksamid ja testid

Õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testid

Õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevus on põhikooli riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevused, mida arendatakse kõigis ainetundides. Nende pädevuste taseme hindamiseks oleme loonud kaks e-testi: õpi- ja enesemääratluspädevuse test ja suhtlus- ja enesemääratluspädevuse test. Testid on olemas teise, kolmanda ja kuuenda klassi jaoks nii eesti kui ka vene keeles. 

Üldpädevuste käsitluse, testide ülesehituse ja tagasisidevormi tutvustamiseks on koostatud juhendmaterjal (fail eesti keeles, vene keeles), millega on kindlasti vaja tutvuda enne õpilaste testimist.

Loodud e-testid on kättesaadavad eksamite infosüsteemis EIS. Erinevatele klassidele mõeldud testide ülesanded on osaliselt kattuvad, kuid vanemate klasside testikomplektid sisaldavad rohkem ülesandeid. Teise klassi õpilased saavad ülesannete juhiseid lisaks lugemisele ka kõrvaklappide abil kuulata, vanemate klasside komplektides see võimalus puudub. Täpsed juhised testi leidmiseks ja kasutamiseks leiad juhendmaterjalist peatükist 2.1. „Ettevalmistused testimiseks ja testi läbiviimine EISis“.

Lisaks on koostatud õpetaja enesehindamise küsimustik (fail eesti keeles, vene keeles), mis aitab välja selgitada, milliseid üldpädevuste tahkude kujunemist toetavaid tegevusi õpetaja juba kasutab ja milliseid võiks veel oma õppetöös rakendada.

Õpi- ja enesemääratluspädevuse test

Õpipädevus on õppimiseks vajalike teadmiste ja oskuste ning õppimist soodustavate uskumuste ja hoiakute süsteem. Enesemääratluspädevus on enda tunnetusprotsesside, vajaduste, emotsioonide, motiivide, uskumuste, hoiakute, väärtuste ja käitumise teadvustamine ning sellele tuginevalt enda mõtlemise ja käitumise reguleerimine.

Selle testiga hinnatakse õpipädevusega seotud näitajaid (õpilase arenguuskumusi, õpimotivatsiooni, mõtlemise taset ja paindlikkust, planeerimist ja õpistrateegiaid) ning õppimisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust, oskuste teadvustamist ja enda toimetuleku põhjendamist). Õpilased peavad lahendama ülesandeid ja vastama küsimustele. Testi täitmiseks kulub aega umbes üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad seda lahendada ka kauem. Õpetajale esitatakse tagasiside nii iga testi sooritaja kohta eraldi kui ka klassi või sooritajate rühma kohta tervikuna.

Suhtlus- ja enesemääratluspädevuse test

Suhtluspädevus on suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi, mõistes suhtluspartnereid ja suhtlemise turvalisust. Oma suhtluspädevuse tugevuste ja nõrkuste teadvustamine kuulub ka enesemääratluspädevuse alla.

Selle testiga hinnatakse õppija suhtluspädevusega seotud näitajaid (arenguuskumusi, emotsioonide ja sõnatähenduste tundmise oskust ja sotsiolingvistilisi teadmisi, suhtlemisprotsessi erinevates etappides toimuvat info märkamist, tõlgendamist, emotsioonide reguleerimise strateegiate eelistamist, suhtlusrepliigi ja käitumise valikute tegemist) ning suhtlemisega seotud enesemääratluspädevuse näitajaid (tajutud võimekust ja tagajärgede hindamise oskust). Õpilased peavad lahendama ülesandeid ja vastama küsimustele. Suhtlusprotsessi ülesanded on esitatud videona. Testi täitmiseks kulub aega umbes üks koolitund, kuid mõned õpilased võivad seda lahendada ka kauem.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.