Mobile menu

Esimese taotlusvooru projektid

Esimese taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2019 – 29. veebruar 2020.

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames välja kuulutatud taotlusvooru kaudu said projektitoetust järgmised haridusühenduste projektid:

 • Eesti Füüsika Seltsi projekt „Koolitusseminari „Taastuvenergeetika teaduspõhine käsitlus põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete ainekavade kontekstis“ ettevalmistamine ja korraldamine ning taastuvenergeetikat käsitlevate lõimitud õppematerjalide väljatöötamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9855 eurot.
  Projekti raames toimus töörühma tegevuse käivitamine, pilootõppematerjalide loomine, kahepäevase koolitusseminari „Taastuvenergeetika“ ettevalmistamine ja läbiviimine. Samuti e-õppematerjalide loomine. Valminud õppematerjal asub: fyysika.ee/energiakalkulaator.
 • Eesti Keemiaõpetajate Liidu projekt „Mitmekesisus loodusainete õpetamisel“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9910 eurot.
  Projekti tuumaks on kahepäevane loodusainete õpetajate konverents. Sellele eelnevad ettevalmistavad koosolekud projekti täitjate vahel ning küsimustiku väljatöötamine ja läbiviimine. Konverentsil on erinevad plenaarettekanded (TÜ Teaduskooli plaanidest ja uutest programmidest, Autismispektri häirega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppijad, Robootika ainetunnis, Teadusteatrite etteasted, Konservaatoriks saamise valud ja võlud, Transdistsiplinaarsusest keemia õpetamisel, Loodusvaldkonna III ja IV kooliastme e-testide arendamisest, Toitumisest ja toitumistrendidest, Pseudoteaduse ja teaduse vahekorrast, Eesti PISA tulemustest loodusteadustes) ning töötoad, sh uute metoodiliste võtete tutvustamiseks-läbiproovimiseks, õpetajate kogemuste vahetamiseks ning koolides läbiviidud projektide ja algatuste tutvustamiseks. Supervisioonigrupp „Juhtumite analüüs: mitmekesisus klassiruumis“, ajurünnakud õpetajate jaoks olulistel teemadel. Aineliitude juhatuste liikmete koosolek edasise koostöö planeerimiseks.
 • MTÜ Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse projekt „Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse ja MTÜ Lääne-Viru Koolijuhid koostööprojekt koolijuhtide professionaalse kapitali arendamiseks ja motivatsiooni toetamiseks ning ühenduste vahelise koostöö tõhustamiseks ja tegevusvõimekuse suurendamiseks: „Koolijuht – kas arenguvedur või -pidur?”“ , millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9968 eurot.
  Koolijuhtide ühised koolituspäevad toimusid nii Rakveres kui Pärnus. Koolituspäevadel viisid koolitusi läbi oma ala tippspetsialistid, mille tulemusel on koolijuhtidel põhjalik ülevaade ettevõtlusmaailmas toimuvatest protsessidest, vajadustest ja võimalustest hariduse toetamisel.
  „Väärtuste loomine organisatsioonis ja brändid. Juhi roll ja milline on edasiviiv tagasiside“ (lektor  Andres Kuusik TÜ)
  “Tööturu trendid, noorte tööturule kaasamine ning tööandjate ootused koolidele” (SAPA esindaja)
  „Veenev esinemine ja eneseväljendus, suhtlemine avalikkusega“ (lektor  Martin Veinmann)
  Ühiskoolitus „Coaching – meetod juhtimises, kui professionaalse arengu võti” (lektor Toomas Tamsar)
  „Oma brändi loomine ja hoidmine – eristu või sure“; „ Koolijuht kui bränd”; „Arengud ettevõtluses ja neuroturundus“ (lektor  Andres Kuusik TÜ)
  Koolituspäevade vahel toimusid nii Pärnus kui Rakveres projekti eesmärkidest ja tegevustest lähtuvad ümarlauad ja/või e-koosolekud.
 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu MTÜ projekt „Talvekonverents „Terves kehas terve vaim”“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7155 eurot.
  Projekti raames toimusid Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) ja Inimeseõpetuse Ühingu (IÕÜ) üldkoosolekud ja arendusseminar ning EBÜ XIV talvekonverents „Terves kehas terve vaim“.
  Koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kahepäevane konverents “ Terves kehas terve vaim”. Osalejatele pakuti loenguid ja praktilisi õpitube, mida viisid läbi teadlased, õppejõud, arstid, tegevõpetajad ning mille eesmärgiks oli anda ülevaade vaimset, füüsilist ja emotsionaalset tervist mõjutavatest teguritest ning võimalustest terviseedendamiseks koolitundides. Konverents keskendus eelkõige kahele aspektile:
  1) õppekava läbivale teemale tervis ja ohutus, mis aitab kaasa õppekava rakendamisele;
  2) õppevarale ja õpikeskeskondadele, mis aitab juurutada uuenevat õpikäsitust.
  Õpitoad toetasid IT kasutamist koolitundides, uurimusliku õppe rakendamist, avatud õpikeskkondade kasutamist ning bioloogia ja inimeseõpetuse lõimingut koolide õppekavades. Seminaridel arutati, kuidas käsitleda läbivat teemat tervis ja ohutus, tutvutati projektidega “Liikumakutsuv kool”, Tervistedendav kool, uute õppematerjalidega ning avatud õpperuumi võimalustega. Praktikumides tutvustasid õpetajad aineliitudest oma parimat praktikat. Tartu Tervishoiu Kõrgkool tutvustas praktilisi töid, mida on võimalik koolis läbi viia. Koolituse materjale levitatakse ja tegevusi kajastatakse sotsiaalmeedias.
 • MTÜ Eesti Lasteaednike Liidu projekt „Rahvusvaheline alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus-alus haridusele““, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 8444,90 eurot.
  Rahvusvaheline alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus-alus haridusele“Rahvusvaheline ühepäevane alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus – alus haridusele“ Tallinna Ülikooli Konverentsikeskuse Tallinna saalis, mille eesmärkideks:
  1. tutvustada KELA õppekava muudatusi ja arengusuundi;
  2. teadvustada pedagoogilise dokumenteerimise ja osaluspedagoogika olulisust pedagoogilistes protsessides;
  3. tutvustada pedagoogilise dokumenteerimise, osaluspedagoogika ja projektipõhise õppe eesmärke, võimalusi, rakendamise võimalusi ja eripärasid.
  Konverents loob võimaluse tutvuda erinevate õppijakeskset lähenemist soosivate põhimõtete ja meetoditega – nt projektõppe, pedagoogiline dokumenteerimine jne. Need toetavad nii õppekorralduse kui ka õppesisuga seotud võimalikke muudatusi ning aitaksid seeläbi kaasa uueneva õpikäsituse paremale rakendumisele. Tegemist traditsioonilise konverentsiga, mille fookuses on KELA õppekavasse planeeritud muudatused 2020 aasta sügisel.
  Loengud:
  Maire Tuul „ KELA õppekava muutused ja tulevikusuunad, sidusus põhikooli õppekavaga“
  Kati Rintakorpi „Pedagoogiline dokumenteerimine kui pedagoogiliste protsesside alus“
  Jaana Koger „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine projektõppe kaudu“
  Piia Roos „Lapse osaluse võimalused pedagoogilistes protsessides“
  Piret Jõul, Tiie Jaaniste „Kooliõpetajate ootused kooliuusikule nüüdisaegse õpikäsituse valguses
 • Eesti Tööõpetajate Seltsi projekt „Uueneva õpikäsituse juurutamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeprotsessis“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7700 eurot.
  Projekti eesmärk oli toetada ja arendada Eesti Tööõpetajate Seltsi (ETS) ja Eesti Käsitööõpetajate Selts „AITA“ liikmeteks olevate töö- ja tehnoloogiaõpetajate ning käsitöö ja kodunduse õpetajate teadlikkuse ja professionaalse arengu tõusu lähtuvalt tänapäevastest ainedidaktilisest käsitlustest ja nende praktikasse viimise võimalustest, mis on seotud uueneva õpikäsitluse rakendamisega.
  Projekti raames toimus kolmepäevane koolitus loengute ja töötubadega („Tehnoloogia ainevaldkonnasiseseid lõiminguvõimalusi“, tehnoloogiavaldkonna lõimitud töötuba „Kingitus“, loeng „Rakett 69“, metallehistöö, võlupropelleri ja kalendri valmistamise töötuba) ja kahepäevane kokkuvõttev seminar.
 • MTÜ Järvamaa Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingu projekt „Järvamaa koolieelsete lasteasutuse juhtide ja õpetajate professionaalse kapitali arendamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3816 eurot.
  Projekti raames toimus kaks koolituspäeva (esinemisoskused ja loovtegevused sõimerühmades) ja väljasõit Viljandi Viiratsi lasteaeda (tutvumine lasteaia õpiruumidega ja osalemine lahtises muusikalises tegevuses).
  Koostöö Viljandi Alushariduse Juhtide Ühendusega, mis tagab uute teadmiste, kogemuste saamise, kuidas toimub ühenduse töö Viljandimaal.
 • Alustavat Õpetajat Toetava Kooli projekt „Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9990 eurot.
  Projekti tuum on kuuest kohtumispäevast ja iseseisvatest ülesannetest-eeltöödest koosnev õpiteekond8, milles osalevad kõrvuti hiljuti alustanud koolijuhid ( ca 3/4 grupist) ning kogenud mentorid-koolijuhid, kes on Alustavat õpetajat toetava kooli võrgustiku liikmed ( ca 1/4 grupist). Selle käigus uuritakse mh alustavate õpetajate toetamisel tunnustust pälvinud koolide ja teiste organisatsioonide häid praktikaid, tutvutakse Eesti alustavaid õpetajaid puudutavate andmetega ning kogutakse vahetut sisendit hiljuti alustanud õpetajatelt. Infot analüüsitakse erinevate praktiliste ülesannete abil ning tulemusena sünnib iga osaleja kooli strateegia alustavate õpetajate arengu toetamiseks. Koosloomes valmistatakse ka mudelid, millega saab toetada kooli tasandilt õpetajate järelkasvu.
  Kogu projekti käigus õpitust valmistatakse kokkuvõte, mis – sisaldades tekste, visuaale, videosid – on õppematerjaliks ja inspiratsiooniks õpetajatee alguse toetamise kohta ka teistele koolijuhtidele. Seda materjali levitame koostöös Eesti Koolijuhtide Ühendusega kõigile koolijuhtidele nii digitaalseid kanaleid pidi kui koolijuhtide üritustel (mh Haridusjuhtide aastakonverentsil). Lisaks otsime võimalusi jagada õpitut ja sellest kujunevaid ettepanekuid erinevate osapooltega nii vahetult kui erinevatel hariduskonverentsidel ja pakume kogemuse põhjal välja uusi tegevusi / teenuseid meie võrgustike koolijuhtidele.
 • MTÜ Eesti Reggio Emilia Ühingu projekt „Õpetajate koostöökultuuri edendamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7500 eurot.
  EREÜ ja  Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) koostöös loodi õpetajate professionaalset arengut toetav õpiringide võrgustik, mis aitab süvendada lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumist alushariduses. Projekti käigus koolitati 20 õpiringi eesvedajat erinevatest lasteaedadest üle Eesti.
  Projekti raames toimus TÜ koolituskursus “Professionaalse õpiringi juhendamine”. Neljapäevasel koolituskursusel osales 20 õpetajat. Kursuse käigus moodustus aktiivne õpiringi juhendajate grupp, kes kursuse jooksul praktiseeris õpitut oma lasteaias ning korraldati ka piirkondlikke õpiringe.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.