Mobile menu

Teenused ja teenusstandardid

Koolivälise nõustamismeeskonna teenusstandard

Üldinfo

Nõustamismeeskond on moodustatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõike 2 alusel. Nõustamismeeskonna roll on anda põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 49 lõike 1 ja 2 alusel haridussoovitusi.

Kuidas nõustamismeeskond töötab?

Nõustamismeeskond tuleb kokku, kui piirkonnas on laps, kes võib vajada haridussoovitust, mida haridusasutusel ei ole võimalik ilma nõustamismeeskonna otsuseta rakendada ning kui nõustamismeeskonnale on esitatud taotlus.

Nõustamismeeskonna liikmed

Nõustamismeeskonda võivad kuuluda Rajaleidja keskuse eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog või sotsiaaltöötaja.

Millest nõustamismeeskond lähtub?

Nõustamismeeskond lähtub lapse huvidest, sh hariduslikest vajadustest ning juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja SA Innove Õppenõustamisteenuste korraldamise töökorrast.

Nõustamismeeskond on oma tegevuses sõltumatu!

Sihtrühm

Nõustamismeeskonna sihtrühm on haridussoovitusi vajavad lapsed, lapse perekonnaliikmed ja haridusasutuse töötajad.

Nõustamismeeskonnale taotluse esitamine

Nõustamismeeskonnale saab taotluse esitada koostöös Rajaleidja keskuse õppenõustajaga lähtudes senistest nõustamistulemustest või esmapöördumisel Rajaleidja keskusesse. Taotlust aitab koostada Rajaleidja keskuse infospetsialist või õppenõustaja. Taotluse esitamise õigus on lapse seaduslikul esindajal või seadusliku esindaja volitatud isikul.

Taotlust saab esitada:

 • paberil Rajaleidja keskuses;
 • kirja teel Rajaleidja keskuse postiaadressile;
 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatud Rajaleidja keskuse e-posti aadressile.

Millal esitada taotlus?

Nõustamismeeskonnale saab taotlusi esitada aastaringselt ja see on vajalik siis, kui:

 • laps vajab lasteaias erirühma;
 • laps vajab põhihariduse omandamiseks toetavaid õppe- ja kasvatustingimusi;
 • laps vajab koolimineku edasi lükkamist.

Nõustamismeeskonnale esitatavad dokumendid

Nõustamismeeskonnale tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud taotlus
 • lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 • kui taotluse esitab lapse seadusliku esindaja poolt volitatud isik, siis lapse seadusliku esindaja kirjalik volitus;
 • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalne arenduskava või iseloomustus või koolivalmiduskaart olemasolul;
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelneva(te) õppeaasta(te) õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust, mis võimaldab hinnata õpilase arengudünaamikat;
 • perearsti või eriarsti või muu erialaspetsialisti hinnang, kui see on nõustamismeeskonna hinnangul vajalik erivajaduse täpsustamiseks;
 • rehabilitatsiooniplaani või –programmi või rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks koostatud tegevuskava olemasolul;
 • puude raskusastme tuvastamise otsuse olemasolul.

Dokumente saab esitada paberil igasse maakondlikku Rajaleidja keskusesse või digitaalselt allkirjastatuna vastava Rajaleidja keskuse e-posti aadressile.

Nõustamismeeskonna tööpõhimõtted

Teenuse osutamisel tagatakse kliendile konfidentsiaalsus, lapse huvide kaitse, vajalike õppenõustajate ja erialaspetsialistide võrgustiku kaasamine ning erapooletu nõustamine. Kliendile ja tema seaduslikule esindajale tutvustatakse taotluse läbi vaatamise korda ning teavitatakse kõikidest taotluse läbi vaatamisega kaasnevatest asjaoludest. Klient ja tema seaduslik esindaja kaasatakse taotluse läbi vaatamisse ja tema arvamusega arvestatakse haridussoovituse andmisel. Klienti ja tema seaduslikku esindajat teavitatakse haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide kaasamisest.

Taotluse esitamisest nõustamismeeskonna otsuse tegemiseni võib minna kuni 30 tööpäeva.

Otsuse kättesaamine

Nõustamismeeskonna otsuse saab kätte hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluses märgitud viisil, kas elektrooniliselt ja autentimisnõudega või paberil Rajaleidja keskusest.

Nõustamismeeskonna otsuse jõustamine

Nõustamismeeskonna otsus ei ole kohustuslik, otsus annab lapse seaduslikule esindajale võimaluse soovitatud meedet taotleda ja selleks tuleb esitada kirjalik avaldus haridusasutusele.

Menetluse lõpetamine

Taotluse esitajal on igal ajal õigus kirjaliku avalduse alusel taotlus tagasi võtta.

Nõustamismeeskond võib:

 • puudustega taotluse jätta läbi vaatamata, kui taotluse esitaja ei ole tähtajaks nõutud toiminguid sooritanud.
 • haridussoovituse aluseks olevate näidustuste puudumise tõttu jätta taotluse rahuldamata.

Nõustamismeeskond korraldab pärast soovituse saamist järeltegevusi, et veenduda soovitatud meetme sobilikkuses.

Vaide esitamine

Nõustamismeeskonna otsuse peale võib esitada vaide 30 kalendripäeva jooksul pärast otsuse kätte saamist.

Vaiet menetleb Hariduse tugiteenuste agentuuri juht, kes kaasab vaide menetlusse kolm erapooletut SA Innove õppenõustajat ja juristi, kes teevad vaideotsuse 10 kalendripäeva jooksul pärast vaide nõustamismeeskonnale edastamist.

Isikuandmete kaitse

Hoiame saladuses nõustamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid ja rakendame turvameetmeid nende andmete kaitseks. Isikuandmete töötlemiseks küsime eelnevalt Teie nõusolekut. Lapsevanem saab nõusoleku anda taotluse vormil, läbi eKooli, Stuudiumi, saata nõusoleku e-posti teel Rajaleidja keskusesse või kohapeal paberil. Isikuandmete kaitse kohta Isikuandmete kaitse kohta Rajaleidja keskustes saate täpsemalt lugeda SIIT, samas asub ka nõusoleku vorm.

Tagasiside, ettepanekud ja kaebused

Meile on oluline klientide rahulolu. Teenuse arendamiseks palume teilt nõustamise kohta tagasisidet. Lühikese tagasisideküsimustiku saadame kõikidele klientidele e-kirja teel. Samuti on võimalus saata meile teenuse kohta tagasisidet ja ettepanekuid otse kvaliteedijuht@innove.ee. Tagasisidet ootame ka siis, kui te ei jäänud nõustamismeeskonna tööga rahule. Kaebuste korral vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.