Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Keelekümblusprogrammiga liitumine

1. Keelekümblusprogrammiga liitumise eeldused

1.1.    Keelekümblusprogrammiga liitumise eelduseks on keelekümbluspõhimõtete järgimine ja keelekümblusmetoodika rakendamine teiskeelses õppes.

1.1.1.       Ühesuunalise keelekümbluse puhul eesti keelest erineva kodukeelega lasteaiarühmas või põhikooliklassides on eestikeelse õppe maht vähemalt 50%.

1.1.2.       Kahesuunalise keelekümbluse puhul rakendatakse eesti- ja venekeelset õpet võrdses ulatuses ja eesti ning vene kodukeelega lapsi on õppes võrdselt.

1.2.    Keelekümblusprogrammiga liitumise taotluse esitab lasteaed/kool.

1.3.    Liituda sooviv asutus on valmis:

1.3.1.       määratlema end keelekümblusasutusena ja seda kajastama asutuse dokumentides (arengukava, asutuse õppekava, koduleht jm);

1.3.2.       rakendama õppekeelte jaotust ja keelekümblusprogrammi üldisi põhimõtteid vastavalt valitud keelekümblusmudelile (täielik varane, osaline varane või hiline keelekümblusprogramm, kahesuunaline keelekümblus);

1.3.3.       keelekümblusprogrammi rakendamisest tulenevateks kaadrimuutusteks;

1.3.4.       laiendama keelekümbluskogemusi ja LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe) praktikat haridusasutuses tervikuna;

1.3.5.       osalema üldistes keelekümblusprogrammi ja -võrgustiku arendustegevustes;

1.3.6.       tagama keelekümblusrühmas/-klassis õpetavate õpetajate professionaalse arengu ja võimaluse osaleda:

–       keelekümblusprogrammi metoodikakoolitustel, meeskonnakoolitustel,

–       individuaal- ja rühmanõustamises,

–       koolitaja- ja / või nõustajakoolitustel,

–       õppelähetustes;

1.3.7.       toetama õpetajate koostööd õpitu rakendamisel igapäevases töös ja kogemuste vahendamist asutuses;

1.3.8.       võimaldama õpetajatel osaleda keelekümblusprogrammi üle-eestilises arendustegevuses koolitajana või nõustajana, asutuse esindajana töörühmades;

1.3.9.       tegema keelekümblusalast selgitustööd, juhtima meeskonnatööd, sh huvirühmade esindajatega, programmi partneritega (lasteaia / kooliga oma piirkonnas);

1.3.10.    tutvustama kogemusi, jagama ja vahendama teavet, sh konverentsidel, meediakanalites;

1.3.11.    tegema koostööd lapsevanematega, et tagada lapse emakeele areng;

1.3.12.    tegema koostööd vilistlastega ja Keelekümblusprogrammi Lapsevanemate Liiduga (KLL).

1.4.    Eesti õppekeelega kool tagab vene keele kui emakeele õppe ja osalise venekeelse õppe 2. ja 3. kooliastmes.


2.       
Keelekümblusprogrammiga liitumise tingimused

2.1.             Asutuse juhtkond on teadlik keelekümblusprogrammi üldistest põhimõtetest[1] ja valinud asutusele sobiva keelekümblusmudeli.

2.2.             Keelekümblusrühma/-klassi avamiseks on hoolekogu kooskõlastus ja haridusasutuse pidajajaks oleva valla- või linnavalitsuse või haridusasutuse omaniku nõusolek.

2.3.             Asutuse arengu- ja õppekavas on kajastatud eesti keele kui sihtkeele (ja vene keele kui sihtkeele) kasutamine õppes, keelekümblusõppe sisseviimine ning järkjärguline laienemine.

2.4.             Asutuses on olemas kvalifitseeritud õpetajad, kes hakkavad töötama keelekümblusõpilastega ja valdavad sihtkeelt, läbivad (on läbinud) keelekümblusalase täienduskoolituse.

2.5.        Asutuses on olemas eesti keelt valdav, lapsevanematega eesti ja vene keeles suhelda suutev, keelekümblusprogrammi põhimõtteid ning keelekümblusvõrgustiku tugisüsteeme (täienduskoolitus, tööalane nõustamine jmt) tundev kontaktisik – keelekümbluse koordinaator.

2.6.             Asutusel on olemas vajalik materiaalne baas (sobivad ruumid, mööbel jm), et järgida keelekümbluspõhimõtteid.


3.       
Keelekümblusprogrammiga liitumise taotlus

3.1               Asutus esitab SA Innove õppekava- ja metoodikakeskusele liitumistaotluse, mis koosneb asutuse sooviavaldusest ja selle lisadest.

3.1.1.       Direktori allkirjaga sooviavaldus (1-1,5 lehekülge), milles:

–       kinnitatakse, et lasteaed / kool soovib liituda keelekümblusprogrammiga alates …………………….. õppeaastast ja avatakse ……………………………………………………………… (varase osalise / täieliku või kahesuunalise keelekümbluse rühm(ad);  varase / hilise keelekümbluse klass(id) või kahesuunalise keelekümbluse klass(id));

–       põhjendatakse, miks lasteaed / kool peab oluliseks avada kümblusrühma / -klassi ja on valinud nimetatud keelekümblusmudeli;

–       tuuakse esile, mida on lasteaed / kool teinud eestikeelset või eesti keele õpet toetades (nt mida, millises mahus ja milliste õppematerjalide järgi on õpetatud);

–       kinnitatakse, et lasteaed / kool vastab kõigile programmis osalemiseks esitatud tingimustele (vt punkti 2);

–       esitatakse ülevaade lasteaia / kooli ressurssidest (ruumide olemasolu, raamatukogu, arvutid, internetiside, paljundamisvõimalused, sõpruskoolid / -lasteaiad);

–       kirjeldatakse lapsevanemate huvitatust teiskeelsest õppest (eesti keel / vene keel), tulenevalt valitud keelekümblusmudelist, ja eeldusi komplekteerida vastav keelekümblusrühm või -klass.

3.1.2.       Sooviavalduse lisad

–       Lasteaia/kooli pidajajaks oleva valla- või linnavalitsuse või haridusasutuse omaniku nõusolek keelekümblusprogrammiga liitumiseks: keelekümblusmudeli valiku põhjendused, programmi järjepideva ja jätkusuutliku rakendamise eeldused piirkonnas (nt rühmade/klasside komplekteerimine, üleminek ühelt haridusastmelt teisele), kohaliku omavalitsuse toetusvõimalused asutusele.

–       Lasteaia/kooli hoolekogu kooskõlastus (väljavõte hoolekogu koosoleku protokollist).

–       Lasteaia/kooli keelekümbluskoordinaatori andmed (nimi, kontaktandmed).

–       Avatava(te)s keelekümbluse rühma(de)s/-klassi(de)s liitumise ja sellele järgneval aastal tööle asuvate õpetajate andmed (nimi, kontaktandmed, läbitud/läbimisel keelekümbluse täienduskoolitus; keelteoskus, sh sihtkeele oskus emakeelena või vähemalt tasemel C1).


4.       
Keelekümblusprogrammist väljaastumine

4.1.        Keelekümblusprogrammist väljaastumine toimub asutuse sooviavalduse alusel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.