Mobile menu

Organisatsioonist

Isikuandmete privaatsus Innoves

Austame igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele, mistõttu töötleme isikuandmeid lähtuvalt teie (andmesubjekti – tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku) huvidest, õigustest ja vabadustest. 

Tagame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete (näiteks töötajate andmekaitseteemaline koolitamine, juurdepääsupiirangud meie infosüsteemidele, hoonete turvameetmed, nagu sisenemine vaid pääsuloaga).

Käesolev veebileht annab ülevaate, kuidas ja milliseid isikuandmeid me töötleme ning millised on teie õigused andmesubjektina.

Innove isikuandmete töötlejana ja kontaktid

Andmete vastutavaks töötlejaks on Sihtasutus Innove. Meie kontaktandmed leiate siit. Meie andmekaitsespetsialistiga saate kontakteeruda e-posti aadressil andmekaitse@innove.ee.

Kui töötleme andmeid volitatud töötlejana, siis teeme seda vastutava töötleja juhiste järgi (nt riiklikes andmekogudes isikuandmete töötlemisel).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötleme isikuandmeid struktuuritoetuste vahendamisel ja haridusvaldkonna projektide elluviimisel, õppekavade rakendamise toetamisel, testide ja uuringute korraldamisel, täienduskoolituste korraldamisel, kutsehariduse populariseerimise korraldamisel, hariduse tugiteenuste pakkumisel, ja Innove toimimist toetavate tegevuste (nt raamatupidamine, personalijuhtimine, hankemenetluste läbiviimine jms) käigus.

Isikuandmete koosseis (nt isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, terviseandmed vms) sõltub konkreetsest teenusest, kuid arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste pakkumiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 6 ja 9.

Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid juhul, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning andmesubjekt on üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemiseks andnud. Nõusolekust peab selguma konkreetne isikuandmete töötlemise eesmärk või eesmärgid ja andmete töötleja (Innove ja vajadusel kaasvastutav töötleja). Küsime nõusolekut nii, et see on selgelt eristatud muudest küsimustest, esitatud lihtsas ja selges keeles, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt allkirjastatud avalduses, e-kirjas, SMSis). Teil on õigus  oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes meile oma soovist teada. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Lepingu täitmiseks töötleme isikuandmeid võlaõiguslike lepingute (sh hankelepingute ja töölepingute) sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid lepingu täitmisel võivad olla: töötaja või teenuse osutaja isiku tuvastamine, lepinguga võetud kohustuste täitmine, töötaja või teenuse osutajaga suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine. Lepingu täitmise eesmärgil ei töödelda isikuandmete eriliike (nt terviseandmeid), nende andmete puhul on töötlemise seaduslikkuse aluseks muu asjakohane alus (nt õigusnõude ettevalmistamine).

Juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks töötleme isikuandmeid õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Näiteks töötleme isikuandmeid raamatupidamis-, maksu- või töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Avalikes huvides oleva ülesande täitmise õiguslikul alusel töötleme seadustes ja nende alusel antud õigusaktides nimetatud andmeid või tuleneb andmete töötlemise vajadus õigusaktist (nt ühtlustatud põhikooli lõpueksami, riigieksami või tasemetöö läbiviimine, rakendusüksuse ülesannete täitmine).

Innove võib isikuandmeid (sh isikuandmete eriliike) töödelda õigusnõude koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Innove õigustatud huvi tähendab huvi pakkuda kliendile kvaliteetseid teenuseid, mida arendada vastavalt  kliendi soovidele, mistõttu võime teenuste parendamiseks ja kliendisuhete hoidmiseks küsida klientidelt või töötajatelt tagasisidet (nt korraldada rahuoluküsitlusi). Teatud juhtudel on isikuandmete töötlemine nõutav võrgu- ja infoturbe tagamiseks avaliku sektori asutuste, elektroonilise side teenuste pakkujate jt isikute poolt. Pettuste vältimiseks vajalik isikuandmete töötlemine on samuti Innove õigustatud huvi (nt juhtorganite või töötajatega seotud isikute deklaratsioonide menetlemine). Õigustatud huvi korral töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui andmesubjekti huvid või põhivabadused ja -õigused ei kaalu üles andmete töötlemise huvi ning Innove ei täida eesmärgi saavutamiseks avalikke ülesandeid ning kui puudub muu isikuandmete töötlemise alus. Andmesubjekti huvid ja põhiõigused võivad olla Innove huvidest tähtsamad eelkõige juhul, kui isikuandmeid töödeldakse olukorras, kus andmesubjektil ei ole mõistlik eeldada edasist töötlemist. Sellel alusel andmete töötlemisest teavitame andmesubjekti (üldmääruse art 13 ja 14) ning teil kui andmesubjektil on õigus töötlemine vaidlustada.

Eluliste huvide kaitseks võib Innove töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorralise abi väljakutsumiseks).

Isikuandmete eriliikide töötlemiseks küsime selgesõnalise nõusoleku või töötleme eriliigilisi isikuandmeid tööõigusest tulenevate kohustuste ja eriõiguste täitmiseks (nt esitab töötaja kontaktandmed töötervishoiuarstile töötaja töövõime hindamisele registreerimiseks) või olulise avaliku huviga seotud põhjustel õigusakti alusel.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Meie koostööpartnerid võivad asuda väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Liidu majanduspiirkonda (st väljaspool üldmääruse toimimisala). Sellisel juhul rakendame kaitsemeetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt üldmäärusele (nt rakendame Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) väljatöötatud andmekaitse üldtingimusi isikuandmete edastamisel kolmandasse riiki seoses rahvusvahelise võõrkeeleeksami korraldamisega). Andmete edastamise teabe kohta on andmesubjektil võimalik esitada päring, millele tuleb Innovel vastata hiljemalt ühe kuu jooksul.

Isikuandmete vastuvõtjad

Innove võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes omavad selleks seadusest, muust õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust või teevad meiega koostööd (nt kliendile pakutava teenuse raames). Koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid Innove nimel ja ainult eesmärgil, milleks Innove kogutud isikuandmeid töötleb, ning juhindudes meie isikuandmete töötlemise tingimustest. Innove võib edastada isikuandmeid pädevatele riigiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Fikseerime isikuandmete vastuvõtjad või kategooriad isikuandmete töötlemise toimingute registris.

Isikuandmete säilitamise tähtajad

Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtajani (nt raamatupidamisandmeid seitse aastat). Isikuandmete säilitamise tähtajad on kinnitatud meie dokumentide loetelus, lisaks võivad andmete säilitamise tähtajad sisalduda teistes Innove sisekordades. Säilitamistähtaja möödudes andmed anonüümitakse või kustutatakse, v.a kui esineb seda välistav asjaolu (nt õigusnõude kaitsmise vajadus).

Teie õigused andmesubjektina

Andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta. Andmetega tutvumiseks palume pöörduda meie poole privaatsusteates toodud kontaktidel või kui andmed on infosüsteemis, millele andmesubjektil on juurdepääs, siis tutvudes andmetega infosüsteemis.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui olete andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid. Selleks tuleb pöörduda meie poole või kui isikuandmed on infosüsteemis, siis saab taotleda parandamist või võimalusel parandada ise andmed infosüsteemis.

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Siiski pole isikuandmete täielik kustutamine võimalik, kui isikuandmeid töödeldakse ka muudel eesmärkidel ja alustel (nt kasutatakse isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmisel riigiasutustesse esitamisel või raamatupidamisdokumentide säilitamiseks või valmistatakse ette õigusnõuet lepingulisel alusel).

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui Innove töötleb andmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise või õigustatud huvi alusel. Vastuväite saamisel kaalume õiguslikke huve ja vajadusel lõpetame andmetöötluse. Vastuväite esitamise õigust ei saa realiseerida, kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil.

Teil on õigus piirata teid puudutavat andmetöötlust, kui a) olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse ning andmetöötlus piiratakse isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks või b) taotlete ebaseadusliku töötlemise puhul kustutamise asemel kasutamise piiramist või c) kui Innove ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või d) kui esitate vastuväite, siis ajaks mille jooksul Innove töötlemise õiguspärasuse osas oma otsuse teeb.

Teil on õigus nõuda meilt struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetavalt esitatud andmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale juhul, kui andmeid töödeldakse automatiseeritult ja andmesubjekti nõusoleku või lepingu täitmise alustel. Innove peab nõuet täites ka hindama, et õiguse kasutamine ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole privaatsusteates olevatel kontaktidel. Andmete väljastamiseks, parandamiseks, kustutamiseks või vastuväidetele vastamiseks on vaja meil andmesubjekt tuvastada, mistõttu võime teilt paluda vormikohast avaldust, sh digitaalselt allkirjastatult, või enese tuvastamist muul viisil. Vastab teile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja andmete mahtu. Pikendamisest teavitame teid ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Päringute esitamine ja kaebeõigus

Võite alati oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega, oma õiguste realiseerimiseks või kui leiate, et Innove on rikkunud teie õigusi rikkumise lõpetamise nõudega pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@innove.ee. Samuti on teil õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

Palun tutvuge ka meie kodulehtede privaatsustingimustega: www.innove.ee privaatsustingimused

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.