Mobile menu

Rahvusvaheline koostöö

ITSVET – kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava arendamine partnerriikides

Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti “ITSVET” eesmärgiks oli välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika.ITSVETi logo

Kõigepealt viidi läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel loodi kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja kutsestandard. Seejärel koostati vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid, mis baseeruvad praktilise ja töökeskkonna-lähedase õpetamise metoodikal SCRUM. Projekt hõlmas õppekava ja õppematerjalide piloteerimist kolmes riigis, samuti tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajate koolitust.

Projektiperiood: 40 kuud: 12.01.2015 – 31.03 2019.

Projekti väljundid: väljatöötatud õppekava, õppematerjalid, metoodika ja juhendmaterjalid  väljundmaterjalide kasutamiseks asuvad SIIN.

Detailsem projekti info asub projekti veebilehel, Facebookis ja LinkedIn’is.

Innove roll:

  • osalemine projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimisel;
  • olemasolevates õppekavades IT turvalisuse temaatika analüüsimine kõigi erinevate maade partnerkoolides;
  • õppekava koostamine;
  • osalemine õppematerjalide ja-metoodika koostamisel, koolituse korraldamisel, õppekava testimisel.

Partnerid ja rahastus

Projekt toimus koostöös partneritega Eestist, Soomest ja Lätist: Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Tallinna Polütehnikum, Riia Tehnikakolledž ja Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Projekt sai teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic (Kesk-Läänemere 2014-2020 programm) toel:

  • Rahastus EU vahenditest: 105,428.09 eurot.
  • Omafinantseering: 18,604.96 eurot.
  • Projekti kogueelarve: 124,033.05 eurot.

Ülevaade projektitegevustest

November 2018. Õppekava ja selle rakendamiseks koostatud õppematerjalid on piloteeritud. Materjalide Eesti, Läti ja Soome partnerkoolides piloteerimise tulemusena leiti, et materjalid on asjakohased ja kasutatavad – ühisesse õppekavasse muudatusi vaja ei ole. Eri riikide õppekavasüsteemist ja õppekorraldusest tulenevalt tehti aga ettepanekuid lokaliseeritud õppekavade mugandamiseks. Eesti õppekavade süsteemi sobib loodud õppekava hästi,  kuid selle rakendamiseks on vaja koostada juhendid. Lisaks on loodud õppekava mooduleid võimalik siduda ka olemasolevate IT-erialade õppekavadega. Ka selleks koostatakse juhendid ja rakendusplaanid.

Juuni 2018. Projekt on jõudnud lõppjärku. Õppekava üldplaan on paigas, õppematerjalid on loodud ja avalikustatud. Juunist novembrini jätkub õppekava ja -materjalide piloteerimine. Õppekavas ja -materjalides tehakse vastavalt õpetajate, õpilaste ja teiste valdkonna ekspertide tagasisidele väiksemaid muutatusi. Õpetajatele luuakse ka juhendmaterjal õppematerjalide kasutamiseks. Õpetajate koolitamine on juba alanud. Aasta lõpuks peaks õppekava ja -materjalide lõplikud versioonid olema valmis ning projekti koduleheküljelt kättesaadavad.

Jaanuar 2018. Uue aasta alguses tegeletakse õppekava rakendamiseks vajalike praktiliste ülesannete koostamisega. Need on kolme riigi koolide vahel ära jaotatud. Lisaks oma ülesannete täitmisele antakse ka teiste tehtud tööle tagasisidet. Tegevust juhib Tallinna Polütehnikum. Ülesannete ühtlustamise ja ühtse arusaamise korrigeerimiseks toimuvad planeeritud töö etappide järel ka Skype´i teel arutelud.

September 2017. Valmis ITVETi projekti raames koostatav IT turvaspetsialisti õppekava esialgne versioon ja toimub õppematerjalide koostamine. Moodulite sisude koostamisel töötati välja ka nende hindamiseks vajalikud ülesanded. Nüüd on käsil moodulite läbimiseks vajalike praktiliste ülesannete juhendite koostamine.

August 2017. Innoves on ITSVET projektiga seoses alanud uute õppematerjalide loomine. Koostatakse moodulite läbimiseks vajalikke praktilisi ülesandeid ja nende juhendeid ning toimub ka nende tagasisidestamine tegijate vahel.

Juuni 2017. Sihtasutus Innove koordineerib ITSVETi projekti raames IT turvaspetsialisti õppekava koostamist ja lokaliseerimist projektis osalevate riikide jaoks.

Ingliskeelne õppekava on valminud ning veebruari ja märtsikuu jooksul läbis see kolmest eksperdist koosneva ekspertgrupi arvamusküsitlused. Eksperdid olid eriala asjatundjad töömaailmast ja kutseõpetajate hulgast. Nendelt tagasisidena saadud ettepanekud arutati läbi õppekava koostajate poolt nii Lätist, Soomest kui ka Eestist ning võeti arvesse.

Praeguses etapis toimub õppekavade lokaliseerimine. Selle raames on õppekavad tõlgitud kõikide projektis osalevate riikide keeltesse, mille järel kohandatakse see vastava riigi õppekavade süsteemi sobivaks. Eestis näiteks tehakse jätkuõppeks sobivaks ja kohandatakse ka olemasoleva IT-süsteemide õppekava valitavaks spetsialiseerumiseks.

Tallinna Polütehnikumi eestvedamisel on alanud ka õppematerjalide kaardistamine selle õppekava jaoks. SA Innove osaleb selles töös ja kaardistab talveperioodiks 2 moodulit 4st.  Kaardistamise kõrval koostatakse ka juba uusi materjale.

Veebruar 2017. Sihtasutus Innove koostab Eesti, Soome ja Läti partnerite ühisprojekti raames IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava kutseõppeasutustele. Projekti “ITSVET” eesmärgiks on välja arendada kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. SA Innove vastutab IT turvalisust käsitleva kutsehariduse õppekava koostamise eest. Koostöös partnerkoolidega Tallinna Polütehnikumist, Riia Tehnikakolledžist ja Helsinki Business College´ist on valminud õppekava moodulite kirjeldused, mis sisaldavad õpiväljundeid, hindamiskriteeriumeid ja rakenduskavasid.

Praeguses tööetapis toimub õppekava sidumine tervikuks. Selleks ühtlustavad eksperdid moodulite eesmärkide sõnastusi, formuleeritakse kogu õppekava eesmärk ja õpiväljundid ning kooskõlastatakse õpiväljundite saavutatavuse hindamist. Samuti hinnatakse õppekava ja kutsestandardi kompetentside vastavust. Seejärel algab kõigil partneritel ingliskeelse õppekava kohandamine oma riigi õppekavade süsteemi jaoks.

Rohkem informatsiooni leiad projekti veebilehelFacebookis ja LinkedIn’is.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.