Mobile menu

Rajaleidja võrgustik

Juhendmaterjalid

Siit leiad meie poolt koostatud juhendmaterjale tööks lisatuge vajavate lastega.

 

Logopeedilised harjutusvideod

Innove logopeedide videosari õpetab mängulisel viisil tegema häälduselundeid arendavaid harjutusi ja hääldama õigesti eesti keele häälikuid. Videod muudavad harjutuste kodus tegemise lastele ja peredele kergemaks ning koduste harjutuste andmise logopeedidele hõlpsamaks.

 

„Kust leida abi?“

Kas minna lapse murega kooli või Rajaleidja psühholoogi juurde? Kas enne Rajaleidjasse tulekut peaks käima psühhiaatri juures? Kas lapsega logopeedi juures käimiseks on vaja saada perearstilt saatekiri? Innove Rajaleidja teabelehed „Kust leida abi“ vastavad kõigile nendele küsimustele. Eraldi infolehel koolile, lasteaiale, lapsevanemale ning noorele on lühidalt selgitatud, millal ja kuhu pöörduda, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus.

Teabelehti võib kasutada ja levitada igaüks. Haridusasutused saavad teabelehti jagada õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kinnitada rühma, klassi või õpetajate toa seinale, lisada kooli või lasteaia koduleheküljele jne.

 1. Teabeleht „Kust leida abi“ lapsevanemale 
 2. Teabeleht “Kust leida abi” lapsevanemale (vene keelesinglise keeles)
 3. Teabeleht „Kust leida abi“ noorele (vene keeles)
 4. Teabeleht „Kust leida abi“ koolile (vene keeles)
 5. Teabeleht „Kust leida abi“ lasteaiale (vene keeles)

 

„Juhendmaterjal õpilase toetamiseks koolis“

Materjal on inspireeritud 2018. aasta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusest. Muudatustega tehti suur samm edasi kaasava hariduse toetamises: palju sai lisatud uut, palju kohandati juba olemasolevat, loodi uus tasakaal paindlikkuse ja reguleerituse vahel. Juhendmaterjal annab ülevaate kaasava hariduse rakendamise kohustusest, vahenditest ja võimalustest – erinevatest meetmetest, teenustest, nende korraldusest ja rollidest õpilaste toetamisel koolis.

 1.  „Juhendmaterjal õpilase toetamiseks koolis“ PDF

 

„Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti koostöös”

Koolis on alati olnud õpilasi, kes vajavad teistest rohkem abi ja juhendamist, märkamist ja julgustamist. Kuidas jõuda iga lapseni ja leida tema jaoks sobiv lähenemine? Millised on lapse vajadused ja keskkonna kohandamise võimalused? Kuidas meeskonnatöö saab abiks olla? Vastuseid küsimustele ja toetavaid mõtteid saab lugeja valminud abimaterjalist.

 1. Abimaterjal “Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti koostöös” PDF

 

„Lapse kõne areng. 4-5aastane laps“
„Lapse kõne areng. 6-7aastane laps”

Iga laps areneb oma tempos. Meie, täiskasvanud saame lapse kõne arengut toetada. Mida rohkem ja mitmekesisematel teemadel me lastega räägime ja ühiselt mängime, seda enam areneb ka lapse kõneoskus. Mõned lapsed vajavad kõneoskuse harjutamisel vanemate või logopeedi lisatuge. Hea suulise kõne oskus on aga eelduseks lugema ja kirjutama õppimisele ning õppetööga toimetulekule koolis.

Et vanemad oskaksid kõne arengu probleeme varakult ära tunda ja oma last toetada, panid Innove Rajaleidja logopeedia peaspetsialistid koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Lugemisühingu spetsialistidega kokku põhjaliku nimekirja normaalse kõne arengu tunnustest ning soovitustest lapse kõne arendamiseks. Voldikuid on kaks: 4-5-aastase lapse ning 6-7-aastase lapse kohta.

 1. Voldiku „Lapse kõne areng. 4-5aastane laps“ veebiversioon PDF
 2. Voldiku „Lapse kõne areng. 4-5aastane laps“ trükiversioon PDF
 3. Voldiku „Lapse kõne areng. 4-5aastane laps“ mustvalge versioon printimiseks PDF
 4. Voldiku „Lapse kõne areng. 6-7aastane laps“ veebiversioon PDF
 5. Voldiku „Lapse kõne areng. 6-7aastane laps“ trükiversioon PDF
 6. Voldiku „Lapse kõne areng. 6-7aastane laps“ mustvalge versioon printimiseks PDF

 

„Kui lugemine on lapsele raske“

Lapsed õpivad lugema erinevalt. Osa neist vajab selleks rohkem aega ja abi. Vaevaline lugema õppimise algus suurendab riski lugemisraskusteks koolieas. Lugemisraskuse ohutegureid võib aga märgata ning last aidata juba eelkoolieas.

Et vanemad oskaksid lugemisraskust varakult ära tunda ja oma last toetada, panid Innove Rajaleidja logopeedia peaspetsialistid koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Lugemisühingu spetsialistidega kokku põhjaliku nimekirja ohumärkidest ning soovitustest lapse lugemisoskuse arendamiseks.

 1. Voldiku veebiversioon PDF
 2. Voldiku trükiversioon PDF
 3. Voldiku mustvalge versioon printimiseks PDF
 4. Voldiku veebiversioon vene keeles PDF
 5. Voldiku trükiversioon vene keeles PDF
 6. Voldiku mustvalge versioon printimiseks vene keeles PDF

 

„Õpilase individuaalsuse arvestamine jõukohase õppimise tagamisel“

Juhendmaterjal annab soovituslikud juhised toevajadusega õpilase abistamiseks ja õppetöö korraldamiseks koolis. Materjal on kasutamiseks koolitöötajatele, kes tänapäevases kaasava hariduse põhimõtteid järgivas koolis igapäevaselt õpilaste arendamisega tegelevad, olles abiks nii õpetajale, kooli tugispetsialistile kui ka haridusliku erivajadusega õppe koordineerijale tugimeetmete väljaselgitamisel ja õpilasele võimetekohase õppe tagamisel.

Selgitatud on õpilase toetamise võimalusi üldise, tõhustatud ja eritoe raames. Käsitletud on õpitulemuste vähendamise, asendamise ning kohustuslikust õppeainest vabastamise teemat, koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumist ning antud on ülevaade eritingimustel eksamite sooritamisest.

Juhendmaterjal sisaldab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ning individuaalse õppekava koostamise ja täitmise põhjalikku juhendit, millele on lisatud vormide näidised. Vormide näidised on lisatud ka eraldi tabelina, et vajadusel oleks võimalik neid lihtsasti alla laadida ja täita või oma vajadustele vastavalt kohandada.

NB! Alapeatükis „Õpitulemuste vähendamine“ lk 15-16 on 12.05.2020 sisse viidud mõned täiendused.

 1. Õpilase individuaalsuse arvestamine võimetekohase õppimise tagamisel (juhendmaterjal)PDF
 2. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (tabel) DOCX
 3. Individuaalne õppekava (tabel) DOCX

 

„Koolitöötajaid, lapsi ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses“

Abimaterjal annab etappide kaupa ülevaate põhimõtetest, millele tuginedes selgitada välja õpilase toe vajadus ja tema abistamise võimalused. Juhis suunab mõtlema õpilase vajaduste märkamisele, välja selgitamisele ning sekkumisele kui süsteemsele tegevusele. Fookus on õpilase toetamisel, võttes aluseks nii arusaamad varajasest märkamisest kui ka konkreetse lapse huvid. Materjal on suunav abivahend koolitöötajatele – õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijatele, juhtkonnale ja ka teistele kaasamõtlejatele.

 1. Koolitöötajaid, lapsi, ja lapsevanemaid toetav süsteemne lähenemine haridusasutuses (abimaterjal) PDF
 2. Lapse toetamise etapid (joonis)  PDF
 3. Sekkumise läbiviimist toetavad võimalused ja ressursid süsteemi eri tasanditel (joonis) PDF
 4. Kaardistamise etapis läbi viidud tegevused (tabel) PDF
 5. Sekkumise etapis läbi viidud tegevused (tabel) PDF

Abimaterjal sisaldab tabeleid, mida saab kasutada eraldi töölehtedena, kuhu märkida tegevuste aeg ja oluline info. See toetab meeskonda oma töö analüüsimisel ja koostöö korraldamist spetsialistide vahel organisatsioonisiseselt ning -väliselt. Seepärast on need ka eraldi kättesaadavad.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.