Mobile menu

Rajaleidja

Karjääriõpe

Karjääriõpe on teoreetiline ja praktiline õpe, mis keskendub õpilase karjääri kujundamise pädevuste arendamisele. Nende pädevustena arendab õpilane teadlikkust iseendast ja oma võimalustest, omandades teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundab hoiakud, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, iseseisvate ja teadlike karjääriotsuste tegemist ning valmisolekut elukestvaks õppeks.

Innove on välja töötanud karjääri kujundamise pädevuste mudeli, mis kirjeldab vastavad pädevusvaldkonnad, pädevused, hoiakud ning nende kujunemist väljendavad õpitulemused.

See mudel võimaldab nii isikul endal, karjäärispetsialistidel kui erinevatel seotud osapooltel karjääri kujundamiseks vajalike pädevuste arengut jälgida ja seeläbi nende arendamisega teadlikult ja sihipäraselt tegeleda.

Vt. Karjääri kujundamise pädevuste mudel.

Karjääriõppe peateemad on:

 • Eneseteadlikkus ja selle tähtsus karjääri kujundamisel;
 • Võimaluste tundmine ning selle tähtsus karjääri kujundamisel;
 • Planeerimine ja otsustamine;
 • Tegutsemine, plaani elluviimine.

Karjääriõpe üldhariduses

Karjääriõpe koosneb üldhariduskoolide õppekavas mitmest osast: karjääriõpetuse õppeaine ja läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, lõimituna karjäärinõustamise ja -infovahendamise teenustega. Karjääriõpetus õppeainena ei asenda läbivat teemat, see on teema käsitluse üks võimalik vorm kokkulepitud õppemahus.

Põhikooli riiklik õppekava (RT I, 22.07.2017, 3)

 • § 3 –  põhikooli sihiseade
 • § 4 –  pädevused
 • § 7-12 – pädevused I -III kooliastmes
 • lisa 13 – läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”
 • lisad 1-8 – 1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi
 • Lisa 11 – Karjääriõpetuse valikaine kava

Gümnaasiumi riiklik õppekava (RT I, 29.08.2014, 21)

 • § 3 – gümnaasiumi sihiseade
 • § 4 –  pädevused
 • lisa 12 –  valikõppeaine „Karjääriõpetus“
 • lisa 14 – läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“
 • lisad 1-7 – 1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi
 • Lisa  12 – Karjääriõpetuse valikaine kava

Karjääriõpe kutseõppes

Kutseõppe korraldamise eesmärk on luua võimalused sellise isiksuse kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused ja hoiakud ehk kompetentsid ning vilumused ja sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks (Kutseõppeasutuse seadus, RT I, 04.07.2017, 38). Nimetatud eesmärgi saavutamiseks kool mh tagab õpilasele karjääriteenuse kättesaadavuse.

Karjääri kujundamise pädevusi arendatakse kutseõppes läbivalt, sh on kõigil tasemetel kohustuslik üldoskuste moodul, milles on sõnastatud konkreetsed õpiväljundid. Karjääriõppe kutseõppe raames määratleb kutseharidusstandard (RT I, 16.07.2016, 8).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.