Mobile menu

Rajaleidja

Maakondade komisjonid

Maakonna nõustamiskomisjoni ülesandeks on soovituste andmine:

 • erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks;
 • koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
 • koolieelses lasteasutuses mitte käiva lapse ja vaidlusküsimuste korral koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmiseks;
 • tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
 • riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks;
 • lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe rakendamiseks ja õppeks vajalike tingimuste loomiseks vastavas eriklassis;
 • õpiraskustega, tundeelu- ja käitumishäiretega, liitpuuetega, kasvatusraskustega õpilaste klassitingimustes õppe korraldamiseks või vajalike tingimuste rakendamiseks;
 • koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks.

 

Maakondade nõustamiskomisjonide koosseisud ning üldkontaktandmed leiate tabelist:

MAAKOND KOMISJONI ESIMEES JA LIIKMED
Harjumaa Urve Sellenberg
Komisjoni liikmed
Hiiumaa Tiina Talussaar
Komisjoni liikmed
Ida-Virumaa Maire Merioja
Komisjoni liikmed
Jõgevamaa Piret Tatunts 
Komisjoni liikmed
Järvamaa Eve Siilak
Komisjoni liikmed
Läänemaa Tiina Kütt
Komisjoni liikmed
Lääne-Virumaa Merle Kodu
Komisjoni liikmed
Põlvamaa Monika Adamson
Komisjoni liikmed
Pärnumaa Lea Mardik 
Komisjoni liikmed
Raplamaa Ruth Lippus 
Komisjoni liikmed
Saaremaa Inga Teär
Komisjoni liikmed
Tartumaa Piret Tatunts 
Komisjoni liikmed
Valgamaa Jaanika Käst 
Komisjoni liikmed
Viljandimaa Reet Nigol 
Komisjoni liikmed
Võrumaa Mereli Mändmets
Komisjoni liikmed

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

 • Sobitusrühma kaasatakse koos teiste lastega keha-, kõne-, meele-, intellektipuude, raske somaatiline haiguse, psüühika- või autismispektri häirega lapsed. Laste suurim lubatud arv on väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

 • Tasandusrühmas käivad lapsed, kellel on kõnepuue või -häire ning spetsiifiline arenguhäire, rühmas on kuni 12 last ning lisaks tavapärasele personalile tegeleb lastega logopeed.

 • Kehapuudega laste rühma sihtrühm on füüsilise erivajadusega lapsed, rühmas on kuni 12 last ning isaks tavapärasele personalile tegeleb kõneprobleemidega lastega logopeed.

 • Meelepuudega laste rühm luuakse nägemis- või kuulmispuudega laste toetamiseks, rühmas on kuni 10 last ning lisaks tavapärasele personalile toetab lapsi eripedagoog.

 • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm on suunatud autismispektrihäirega laste arengu toetamisele, rühmas käib kuni 4 last.

 • Arendusrühmas käival lapsel on mõõdukas, raske või sügav intellektipuue, rühmas on kuni 6 last ning lastele pakutakse lisateenusena eripedagoogi ja logopeedi tuge.

 • Liitpuudega laste rühm moodustatakse laste jaoks, kellel esineb kaks või enam puuet, rühmas on kuni 4 last ning neile pakutakse lisateenusena eripedagoogi ja logopeedi tuge.


Võimaluse korral lähtub lasteasutus erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamisel sobitus- või erirühmas nõustamiskomisjoni soovitustest.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund. 

Otsuse tegemisel arvestab nõustamiskomisjon arsti (perearst, lastearst, psühhiaater) tehtud kirjalikku otsust lapse tervise seisundi kohta. Taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse vanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse valla või linna poolt võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis siis, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. 

Nõustamiskomisjon annab üldjuhul oma soovituse vaid koduste laste või vaidlusküsimuste korral.

Tervislikel põhjustel koduõpet rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused. 

Nõustamiskomisjon võib koduõppe rakendamist soovitada kuni kolmeks aastaks. 

Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit.
Nõustamiskomisjoni soovitusel rakendatakse individuaalset õppekava siis, kui haridusliku erivajadusega õpilasele nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine.
 • Lihtsustatud õppe põhiülesanne on suunata kerge intellektipuudega õpilase arengut ja aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt. Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel kõikides õppeainetes ning õpilasele tagatakse eripedagoogilise õppemetoodika rakendamine ja jõukohase õppevara kasutamine ning vajadusel logopeediline abi. Soovi korral saab õpilane õppida lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassis, kus on kuni 12 õpilast ja kus talle rehabilitatsiooniplaani olemasolul tagatakse koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus.

 • Toimetulekuõppe põhiülesanne on toetada mõõduka intellektipuudega õpilase arengut ning eluga toimetulekut tuttavates tingimustes. Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetulekuõppe tasemel ning õpilasele tagatakse puudespetsiifilise eripedagoogilise õppemetoodika rakendamine ja jõukohase õppevara kasutamie ning vajadusel logopeediline abi. Õpinguteks on võimalik valida toimetulekuõppel olevate õpilaste klassi, kus õpib kuni 6 õpilast ja kus talle rehabilitatsiooniplaani olemasolul tagatakse koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus.

 • Hooldusõppe põhiülesanne on sügava ja raske intellektipuudega õpilasel olemasolevate funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine. Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel hooldusõppe tasemel. Üldjuhul õpib õpilane hooldusõppel olevate õpilaste klassis, mille täituvus on kuni 6 õpilast. Õppetegevuses kasutatakse nii individuaalset kui grupitööd. Õpilasele tagatakse puudespetsiifilise õppemetoodika rakendamine, jõukohase õppevara kasutamine ning vajadusel logopeediline abi. Rehabilitatsiooniplaani olemasolul tagatakse koolis õpilasele koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus.
 • Õpiraskustega õpilaste klassis õpivad õpilased, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest. Klassis on kuni 12 õpilast ning õppetöö korraldamisel kasutatakse kohandatud ja jõukohaseid õppematerjale, abimaterjale ning rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid.

 • Kasvatusraskustega õpilaste klass moodustatakse III kooliastme õpilastele, kes süstemaatiliselt ei täida koolikohustust või kellel on korduv ja püsiv tõsine käitumisprobleem. Klassis on kuni 12 õpilast ning õpilasele koostatakse koostöös vanemaga individuaalse käitumise tugikava. Kool korraldab individuaalset ja grupitööd normikohaste käitumisharjumuste korrigeerimiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks. Vajadusel osutatakse õpilasele eripedagoogilist, psühholoogist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning viiakse koos kutseõppeasutusega läbi kutseõpet.

 • Tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klass on õpilasele, kellel on psüühikahäirest tulenev normikohasest erinev käitumismuster koos emotsionaalsete häiretega, mis takistab õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist tavaklassi tingimustes. Klassis on kuni 8 õpilast ning õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel. Kool koostab koostöös vanemaga õpilasele individuaalse käitumise tugikava, korraldab individuaalset ja rühmatreeningut sotsiaalsete käitumisoskuste ja soovitud käitumismallide omandamiseks, pakub vajadusel logopeedi abi ning lihtsustatud õppe puhul tagab eripedagooglilise õppemetoodika rakendamise ja jõukohase õppevara kasutamise. Lisaks korraldatakse õpilasele vajadusel psühhoteraapia teenuse kättesaadavuse vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavuse.

 • Liitpuuetega õpilaste klassi õpilase erivajadus on tingitud kahest või enamast kombineeritud puudest ja talle ei ole näidustatud õppimine mõnes teises erivajadustega õpilaste klassis. Klassis õpib kuni 6 õpilast ja õppetööd korraldatakse põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Õppekeskkond kohandatakse vastavalt puudespetsiifikale, kool tagab õpilasele eripedagooglilise õppemetoodika rakendamise, jõukohase õppevara ning vajadusel logopeedi ja füsioterapeudi abi. Rehabilitatsiooniplaani olemasolul korraldab kool koostöös vanemaga õpilasele rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavuse.

Nõustamiskomisjoni soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides.

Urve Sellenberg, komisjoni esimees;
Anu Pärn, komisjoni aseesimees;
Ada Kiipus, psühholoog;
Marlen Utsar, eripedagoog;
Pille Korsten, sotsiaalpedagoog;
Ene Varik-Maasik, logopeed.

Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni asendusliikmed:
Helen Peniäinen, sotsiaalpedagoog;
Natalija Tsõmbaljuk, sotsiaalpedagoog;
Eliis Ait, eripedagoog;
Katrin Kirsila, logopeed;
Evelin Tael, psühholoog;
Kaisa Kolk, psühholoog;
Marina Kuuseoja, eripedagoog;
Evi Kraan, logopeed;
Olga Korkkinen, psühholoog.

Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni liikmed, kes osalevad komisjoni koosolekul ainult nende taotluse arutelul, mille juhtumi haldajad nad on (juhtumi haldaja):
Katrin Koger, eripedagoog;
Marina Gorbunova, eripedagoog;
Kai Luik, sotsiaalpedagoog;
Kristina Astashonok, sotsiaalpedagoog;
Andres Vegel, psühholoog;
Mailen Kurs, psühholoog;
Siret Maaring, eripedagoog;
Kadri Saarna, eripedagoog;
Heinrich Rahe, psühholoog.

Komisjoni sekretärid:
Kersti Gottlob;
Kätlin Nõu.

 

Tiina Talussaar, komisjoni esimees;
Aasa Saarna, komisjoni aseesimees, sotsiaalpedagoog;
Ly Nõmme, eripedagoog;
Marie Petrovits, logopeed;
Helena Ehrenbusch, psühholoog.

Komisjoni sekretär:
Kati Vaht.

 

Maire Merioja, komisjoni esimees;
Ave Ojasalu, komisjoni aseesimees, eripedagoog;
Alla Lambing, eripedagoog;
Jelena Ivanova, logopeed;
Tatjana Vassiljeva, logopeed;
Tatjana Mäekivi, eripedagoog;
Irina Rodionova, psühholoog;
Diana Koroleva, logopeed;
Oksana Anoshyna, sotsiaalpedagoog;
Anželika Zaderei, psühholoog;
Natalja Zorina, psühholoog;
Andreas Rääsk, sotsiaalpedagoog;
Triinu Türk eripedagoog.

Komisjoni sekretär:
Airit Vaitmaa.

 

 

Piret Tatunts, komisjoni esimees;
Tiiu Viira, komisjoni aseesimees, eripedagoog;
Piret Hobolainen, logopeed;
Astrid Siilbek, psühholoog;
Elo Palmiste, sotsiaalpedagoog.

Komisjoni sekretär:
Kaja Salu.

 

 

Eve Siilak, komisjoni esimees;
Külly Kaarjas, logopeed;
Elo Siska, eripedagoog;
Heidi Antons, sotsiaalpedagoog;
Silva Kärner, psühholoog.

Komisjoni sekretär:

Maarika Heinaste.

 

Tiina Kütt, komisjoni esimees, psühholoog;
Kristin Veltri, komisjoni aseesimees, eripedagoog;
Marina Nairismägi, logopeed;
Veera Kovtun, sotsiaalpedagoog;
Merili Reimer, psühholoog.

Komisjoni sekretär:
Sille Simson.

 

 

Merle Kodu, komisjoni esimees;
Maarika Kongi, komisjoni aseesimees, psühholoog;
Silva Neeme, eripedagoog;
Inna Kivimäe, logopeed;
Annika Pärnamägi, sotsiaalpedagoog.

Komisjoni sekretär:
Monica Jaanimets.

 

 

Monika Adamson, komisjoni esimees;
Kaisa Aardevälja, psühholoog;
Maive Torop, logopeed;
Maarja Masing, sotsiaalpedagoog;
Mare Nugin, eripedagoog.

Komisjoni sekretär:
Maarja Pikk.

 

 

Lea Mardik, komisjoni esimees;
Kaire Külaots, komisjoni aseesimees, psühholoog;
Margit Tamm, logopeed;
Triin Saluveer, psühholoog;
Marianna Metsla, sotsiaalpedagoog;
Olga Šunjajeva, psühholoog;
Marika Prants, eripedagoog.

Nõustamiskomisjoni liikmed, kes osalevad komisjoni koosolekul ainult nende taotluse arutelul, mille juhtumi haldajad nad on (juhtumi haldaja):
Signe Leht, eripedagoog.

Komisjoni sekretär:
Maarja Burket.

 

Ruth Lippus, komisjoni esimees;
Piret Õunmaa, komisjoni aseesimees, sotsiaalpedagoog;
Liis Ehavere, eripedagoog;
Reet Mammon, psühholoog.

Komisjoni sekretär:
Gertrud Padu.

 

 

Inga Teär, komisjoni esimees;
Katrin Perova, sotsiaalpedagoog;
Daili Tuuling, eripedagoog;
Piret Kaminskas-Ustel, logopeed;
Eveli Kallas, psühholoog.

Komisjoni sekretär:
Andra Tiik.

 

 

Piret Tatunts, komisjoni esimees;
Annika Raudoja, komisjoni aseesimees, sotsiaalpedagoog;
Kristi Grünberg, sotsiaalpedagoog;
Maili Karindi, eripedagoog;
Sirje Uibo, eripedagoog;
Ülle Veede, eripedagoog;
Tiina Vanatalo, logopeed;
Uliana Väizja, logopeed;
Maia Peetso, logopeed;
Kaisa Aardevälja, psühholoog;
Auli Kõnnussaar, psühholoog.

Nõustamiskomisjoni liikmed, kes osalevad komisjoni koosolekul ainult nende taotluse arutelul, mille juhtumi haldajad nad on (juhtumi haldaja):
Ave Kasenõmm, psühholoog;

Komisjoni sekretär:
Reet Hüsson.

 

 

Jaanika Käst, komisjoni esimees;
Õnne Naaris, komisjoni aseesimees, sotsiaalpedagoog;
Tiiu Soodla, eripedagoog;
Carmen Kruška, logopeed;
Endla Lõkova, psühholoog.

Komisjoni sekretär:
Leini Kirsimäe.

 

 

Reet Nigol, komisjoni esimees;
Ave Rohtla-Alp, komisjoni aseesimees, psühholoog;
Kaie Tasane, eripedagoog;
Katrin Inso, logopeed;
Kati Arak, sotsiaalpedagoog.

Komisjoni sekretär:
Liina Kivi.

 

 

Mereli Mändmets, komisjoni esimees;
Sirli Pikk, komisjoni aseesimees, logopeed;
Merike Mägise, eripedagoog;
Tea Ausin, psühholoog;
Iiris Tagen, sotsiaalpedagoog.

Komisjoni sekretär:
Mirjam Kolpakov.