Mobile menu

Rajaleidja

Trükised

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel“ gümnaasiumi õpilasele, 2018. Töövihik aitab noorel mõelda iseenda ja oma võimaluste peale, teha õpinguplaane soovitud oskuste ja teadmiste omandamiseks ning valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta. Sobib kasutamiseks eelkõige 12. klassis, kui õpilane seisab järgmise suurema valiku ees. Huvi korral võib vihiku täitmisega alustada ka varem – kas 10. või 11. klassis.

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel“ põhikooli õpilasele, 2018. Töövihik aitab noorel mõelda iseenda ja oma võimaluste peale, teha õpinguplaane soovitud oskuste ja teadmiste omandamiseks ning valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta. Vihik sobib kasutamiseks eelkõige 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Huvi korral võib alustada ka varem, põhikooli kolmanda astme jooksul. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks.

„Помощник при составлении твоих планов на будущее“, 2018. Эта тетрадь будет Твоим помощником, и упражнения в этой тетради Ты можешь выполнять тогда, когда для этого есть время и желание. Эта тетрадь поможет Тебе понять себя и осознать свои возможности, построить планы обучения для получения необходимых навыков и знаний, а также подготовиться к трудовой жизни.

„100 nõuannet oma raja leidmisel“, 2018. Eesti 100. juubeliks kogusime ühte trükisesse kokku sada karjääri- ja õppenõustamisteemalist nõuannet, mis on elu eri etappidel aktuaalsed nii väikelaste, koolinoorte kui ka nende vanemate argipäevas. Nõuanded suunavad tulevikuga seotud küsimuste, valikute ja otsuste langetamisel ja karjääri kujundamisel ning lapse arengu ja toimetuleku toetamisel. Lehitsetava ISSUU versiooni leiad SIIT!

„Lapsevanem, kas Sa tead kuidas toetada oma lapse valikuid?“, 2018. Iga noor inimene vajab lapsevanema toetavaid sõnu ja tegusid igapäevaotsuste tegemisel ning koolilõpetamise, edasiõppimise ja teistes tulevikuga seotud küsimustes. Selles trükises on soovitused ja nõuanded, mille mõtestamise abil saab lapsevanem teada, kuidas toetada oma last tulevikuplaanide
tegemisel. Saadaval ka vene keeles.

„Lifelong Guidance in Estonia“, 2018. Ingliskeelne trükis annab ülevaate Eesti haridus- ning tööturusüsteemi ja tugiteenuste toimimisest. Saadaval nii veebis kui ka paberkandjal, on see vajalik materjal kõigile, kes soovivad tutvustada Eesti haridus- ja töömaastikku välismaa kolleegidele. Trükis on kasutamiseks leitav ka ISSUU-st.

„Kes ma olen? Õppimine ja töömaailm. Sihtide seadmine. Tegutsemine. Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel”. Gümnaasiumi karjäärivihik. Sobib kasutamiseks eelkõige 12. klassis, kui õpilane seisab järgmise suurema valiku ees. Huvi korral võib vihiku täitmisega alustada ka varem – kas 10. või 11. klassis.

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel“, 2017Töövihik aitab noorel mõelda iseenda ja oma võimaluste peale, teha õpinguplaane soovitud oskuste ja teadmiste omandamiseks ning valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta. Vihik sobib kasutamiseks eelkõige 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Huvi korral võib alustada ka varem, põhikooli kolmanda astme jooksul. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks.

„Помощник при составлении твоих планов на будущее“, 2017. Эта тетрадь будет Твоим помощником, и упражнения в этой тетради Ты можешь выполнять тогда, когда для этого есть время и желание. Эта тетрадь поможет Тебе понять себя и осознать свои возможности, построить планы обучения для получения необходимых навыков и знаний, а также подготовиться к трудовой жизни.

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel“, 2016. See vihik aitab noorel valida elukutset, teha õpinguplaane elukutse omandamiseks ja valmistuda tööeluks. Vihik on abimees nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ja kutsekoolis ning seda võib täita siis, kui on selleks aega ja soovi. Õpilane saab selle 9. klassis, 12. klassis samade teemade juurde tagasipöördumine aitab noorel enda arengut paremini näha ja seada järgmisi samme.

„Помощник при составлении твоих планов на будущее“, 2016. Данная тетрадь поможет тебе выбрать будущую профессию, составить план обучения во время освоения профессии и подготовить к жизни рабочего человека. Тетрадь будет твоим помощником как в основной школе, так и в гимназии либо профессиональном учебном заведении, ты можешь заполнять ее по желанию, когда найдешь на это время.

„Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel“, 2015. Mänguline Töövihik aitab õpilastel valida elukutset, teha õpinguplaane selle omandamiseks ja valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikale. „Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel” on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta. Vihik on abiks nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kutsekoolis.

„Karjäärikompassi näidete kogumik“, 2015. Karjäärikompass on praktiline töövahend, mis toetab karjäärispetsialiste noortega töötades. Kompass sobib kasutamiseks eelkõige haridussüsteemi erinevatel astmetel, kuid ei ole kindlasti sellega piiratud. Karjäärikompassi mudeli on loonud Haagi rakenduskõrgkooli pedagoogika ja kutseõpetuse lektor Marinka Kuijpers Hollandist. Küsimused, millele valikute ees seisev noor karjääriplaneerimise käigus vastuseid otsib, on Karjäärikompassi mudelis kirjeldatud võtmekompetentsidena.

„Karjääriõppe sidumine praktikaga, 2014. Abimaterjal toetab kutseõppeasutuse pedagoogide, õppekava arendusega tegelevate spetsialistide, karjäärikoordinaatorite ja praktikaid koordineerivate juhtõpetajate koostööd karjääriõppe sidumisel praktika tegevustega. Materjal koosneb näidistöölehtedest, mida on soovitav õpilastele täitmiseks välja pakkuda just praktika perioodil.

„Open the Door to the World“, 2014. Tegemist on karjäärispetsialistidele loodud õpirände teemalise töömaterjaliga.

„Rajaleidja erileht 2014“Seekordses erilehes on juttu 2014. aasta septembris käivitunud Rajaleidja võrgustikust, koostööst rahvusvaheliste partneritega, Rajaleidja keskuste spetsialistide tööst ja klientide kogemustest.

„Karjääriteenuste poliitika areng Euroopas“, 2014. Materjal loodi selleks, et aidata poliitikakujundajatel ja teistel sidusrühmadel kaardistada karjääriteenuste pakkumise olukord riigis. See aitab teha kindlaks tähelepanu vajavad küsimused ja täitmist vajavad lüngad, tuginedes teiste Euroopa riikide parematele tavadele.

„Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele“. Käsiraamat on mõeldud karjäärispetsialistidele, kes toetavad täiskasvanuid karjäärivalikute tegemisel. Raamatus keskendutakse eelkõige töötavatele täiskasvanutele, kellel puudub kutse- ja erialane ettevalmistus ning on oht tööturult välja langeda. 15–74-aastastest tööga hõivatutest moodustab see sihtrühm ligi 30%. Käsiraamatu metoodiline lisa on kliendile suunatud töövihik “Istuda või astuda?”, mis toetab karjääriplaneerimiseks vajalike pädevuste arendamist.

„Tasakaalus karjäär“, 2014. Eesti Päevalehe vahel ilmunud erileht on suunatud täiskasvanutele. See aitab näha karjääri kui tervikut ja mõista, miks ning kuidas tuleks karjääri planeerida, mitte lasta sel omasoodu kulgeda.

„Samm töömaailma“, 2013. Trükise eesmärk on toetada koole karjääriõppe osana kavandatud töömaailma tutvustavate ettevõttekülastuste ja õppekäikude korraldamisel. Ettevõttekülastust käsitletakse kui üht keskset karjääriõppe õppemeetodit, mille abil saavad õpilased teha tutvust reaalse töömaailmaga.

„Karjääriteenuste poliitika areng Euroopas, 2012. Trükis aitab poliitikakujundajatel ja teistel sidusrühmadel vaadelda karjääriteenuste pakkumise olukorda oma riigis või piirkonnas ning teha kindlaks tähelepanu vajavad küsimused ja täitmist vajavad lüngad, tuginedes teiste Euroopa riikide tavadele.

„Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal“, 2012. Trükis on suunatud noortele, kes tunnevad endas soovi õppida rännates. Trükises käsitletakse õpirändamist kui karjääriplaneerimise ühte osa. Lisaks kasulikule infole õpirändamisest, saab trükises leiduvate töölehtede abil mõõta enda valmisolekut välismaale õppima või tööle minekuks, vaadata enda sisse ning analüüsida õpirännates saadud väärtuslikke kogemusi. Kõike seda ilmestavad lõigud õpirändurite endi kogemustest ja soovitustest, mis on saadud Euroopas ja mujal õppides või töötades. Trükise Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal pidevalt täienev elektrooniline versioon asub Rajaleidja Euroopasse osas.

„Lõpetan kooli ära!“, 2011. Trükis on mõeldud neile, kes kavatsevad õpingud katkestada või on soovivad haridusteed jätkata. Mida teha siis, kui pooleli on jäänud põhikool (vanus alla 17a ja üle 17a), gümnaasium, kutsekool või ülikool? Samuti saab trükisest lugeda võimaluste kohta tööturule suundumiseks ja vabatahtlikuna töötamiseks. Lisaks temaatilised internetileheküljed ja nimekiri koolidest, mis pakuvad kutseõpet põhihariduseta noorele. Trükisest on olemas ka venekeelne versioon.

„Grupinõustamine. Näidiskavad.“ 2011. Trükis pakub täiendust 2010. aastal valminud väljaandele „Grupinõustamine. Teooria ja praktika“. Raamatusse on koondatud kuus näidiskava põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste grupinõustamiseks. Teemade valikul lähtuti sellest, millistes küsimustes koolinoored kõige sagedamini karjäärinõustaja abi vajavad.
Iga näidiskava juurde kuulub slaidiprogramm, mis aitab teemat visuaalselt illustreerida. Praktilised ülesanded on koondatud töölehtedele, mida õpilased nõustamise käigus täidavad. Slaidid ja töölehed asuvad Rajaleidjas. Soovi korral saab sealt välja trükkida näidiskava juurde kuuluvad töölehed ja alla laadida slaidiprogrammi.

„Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat“, 2011. Käesolev õpetajaraamat on ennekõike tugimaterjal  karjääriõpetuse õpetajatele. Soovi korral leiavad kõik pedagoogid sellest ideid, näiteid ja muud kasulikku informatsiooni ka läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemiseks.

„Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat. Kolmas kooliaste“, 2011. Õpetajaraamatust leiab õppesisu peateemade lahtiseletused, õpetajate kogemuste lood, suure hulga õpilaste töölehti ja harjutusi ning ka vastavad juhendid õpetajale jms.

„Aineraamat põhikooli õpetajale, karjääriõpetus“2010. aastal valmisid Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja rahastamisel põhikooli uue riikliku õppekava rakendamise tugimaterjalid, sh karjääriõpetuse valikaine kohta.

„Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009–2010“ LÜHIARUANNE, 2010. Aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN) 2009–10 põhilistest tulemustest. Võrgustik koosneb 2010 aastal 26 liikmesriigist. Liikmed kinnitavad, et võrgustikus osalemine on suurendanud nende teadmisi võimalikest lahendustest ühistele probleemidele ning pannud neid oma riigis osutatavatele teenustele teisiti vaatama.

„Tööturuinfo teejuht“, 2010. Trükis selgitab elanike rolli riigi majanduselus ja tutvustab majanduse toimimise alustalasid, pidades silmas konkreetset sihtgruppi – karjäärispetsialiste. Lisaks räägitakse sellest, miks on oluline olla valmis tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna. Trükis on mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks.

Norman E. Amundson. Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine, 2010. Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks. Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat, kogemust ja uudishimu, et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel. Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada. Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid, joonistused, kirjutamine ja luuletamine, lugude jutustamine, käitumise harjutamine jne. Raamatut saab laenutada SA Innove, TÜ, TLÜ, TTÜ ning maakondlikest raamatukogudest.

„Õpirände varalaegas“, 2010. Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal – alates rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste ettevõtmisteni. Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info vahendamise ja nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset, kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist.

„Grupinõustamine. Teooria ja praktika“, 2010. Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.
Siit leiad vastuseid küsimustele: Mis on grupinõustamine? Mis erinevus on individuaalsel ja grupinõustamisel? Mida peab arvestama grupinõustamise ette­valmistamisel? Kuidas teha grupinõustamist? Kuidas hinnata grupinõustamise kvaliteeti? Millised on grupinõustaja kompetentsid?

„Karjääriinfo erivajadusega noorele, 2009. Infomaterjal erivajadustega noorte karjäärivõimalustest. Antakse ülevaade terminoloogiast ning rehabilitatsiooni- ja õppimisvõimalustest. Eraldi käsitletakse, erivajadusega noorte osalemist rahvusvahelistes noorsoovahetusprogrammides, vabatahtliku töö teenistust välismaal, vähemate võimalustega noorte kaasamist ja tööle aitamist. Lisaks persoonilood erivajadustega noorte karjäärivalikutest.

„Karjäärinõustamine – nõustaja käsiraamat“, 2009. Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.