Mobile menu

Täienduskoolitused

Täiendkoolitus

Innove korraldab ja viib läbi täienduskoolitusi ja õpisündmusi, mille tulemusena väljastatakse vastav tunnistus.

Koostöös erinevate haridusasutuste, aga ka kooliväliste partneritega korraldame täienduskoolitusi, mille üldine eesmärk on haridussüsteemis osalevate täiskasvanute arendamine. Koolitustel osalemine annab täiskasvanud õppijale teadmisi ja oskusi, mis suurendavad tema konkurentsivõimet tööturul.

Meie korraldatavad koolitused ja õpisündmused õpetajatele, koolijuhtidele ja haridustöötajatele leiad täienduskoolituskalendrist.

Valdavalt jagunevad meie pakutavad täienduskoolitused nelja rühma:

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitused

Koolituste eesmärk on viia üld- ja kutsehariduskoolide õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning hindamine vastavusse nüüdisaegse õpikäsitusega ja suurendada nende ametite köitvust. Arendatakse nii alustavate kui ka ametis olevate juhtide juhtimiskompetentse, toetatakse mentori rolli võtmist, teadvustatakse õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise olulisust ja uueneva õpikäsituse tähtsust. Toimuvad koolitused kaasaegsete metoodikate ja tehnoloogiate õpetamiseks, et õpetajad digimaailma uuendustega kursis hoida.

Koolitused toimuvad Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamise” ehk ÕKPATi programmi tegevusena.

Keelekümblusprogrammi koolitused

Koolitused toetavad pedagooge lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtete mõtestamisel ning keelekümblusmetoodika rakendamisel rühma/klassi ja asutuse tasandil, samuti heade õpetamistavade levikut. Koolitused on mõeldud keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ja koolide töötajatele (õpetajatele, õpetajate abidele, meeskonnajuhtidele) ning kohalike omavalitsuste töötavatele haridusametnikele.

Koolitused toimuvad Eesti keelekümblusprogrammi raames.

Töökohapõhise õppe alased koolitused

Tartu ülikool ja Tallinna ülikool korraldavad koolitusi praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatoritele, õppeasutusepoolsetele praktikajuhendajatele ja õppetegevuse eest vastutavatele töötajatele. Koolituste eesmärgiks on praktika ja töökohapõhise õppe hea tava juurutamine, õppurite toetamise ja nõustamise parendamine, praktika olulisuse ja tulemuslikkuse suurendamine õppekavades ning välisüliõpilastele praktikavõimaluste loomisele kaasaaitamine.

Koolitused toimuvad “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise” ehk PRÕMi programmi tegevusena.

Ettevõtlusõppe alased koolitused

Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus- ja majandusõpetajatele, kõrgkoolide ettevõtlusõppejõududele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatetele ja mentoritele suunatud täienduskoolituses käsitletakse mentorluse, autorikaitse, disaini jms teemasid. Koolitustel on koos õpetajad, õppejõud ja ettevõtjad, et üksteisega parimaid kogemusi, teadmisi ja praktikaid jagada ning tõhusamalt koostööd teha.

Koolitused toimuvad ettevõtlusõppe programmi “Edu tegu” raames.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.