Mobile menu

Uudised

Kuu aega kodusõpet: 10 kogemuspõhist metoodilist nõuannet õpetajale

Neli nädalat kodusõpet on möödas. On tehtud esimesed kokkuvõtted. Nende põhjal on Innove, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium koostanud 10 nõuannet, et aidata õpetajal ka edaspidi oma tööga edukalt toime tulla ja meelerahu säilitada.

  1. Õpetamisel on distantsõppes eriti suur roll, kuna kontakt on jäänud väiksemaks ning õpilased vajavad rohkem tuge. E-lahendused on abiks nii õppimisel kui õpetamisel: uue osa selgitamiseks võib nt salvestada video (materjal ka tulevikuks!). Distantsõpe võimaldab küll kasutada erinevaid e-keskkondi, ent tasub meeles pidada, et kogu õpe ei peaks toimuma arvutis või nutiseadmes – hea võimalus on antud uurimuslikuks õppeks, projektõppeks, loomingulisteks ülesanneteks. Kodusõppes on hea ära kasutada kõik keskkonnad ja materjalid, mis õpilasi ümbritsevad: ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad, ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, kodus leiduvaid vahendeid uurimuslikuks õppeks. Samuti ei ole õpik, töövihik ja vihik kuhugi kadunud – nooremad õpilased on tõenäoselt nendega rohkem harjunud kui uute e-keskkondadega.
  2. Juhendamine ja toetamine tähendab, et nii õpetajal kui õpilasel tuleks vähem aega pühendada tehnilistele toimetamistele ning rohkem selgitamisele ja tagasisidele. Lindista videotunde, oma selgitusi, arutlusi, kord nädalas vii läbi e-klassijuhatajatundi, kirjalikes juhendites eesmärgista iga ülesanne ning too välja õpilase tegevused sammhaaval vastavalt tema võimetele. Alles pärast sisulist õpetamist saab teadmisi kinnistada ja kontrollida, lugeda lisa ja teha mõtestatud harjutusi, st mitte harjutusi harjutuste pärast, vaid kindla suunaga õppimist toetada.
  3. Paindlik ja personaalne korraldus on küll alati ajakulukas, kuid see on ainus võimalus õpetada ja toetada praeguses olukorras kõiki lapsi. Kui puudub paindlikkus, jäävad mõned õpilased paratamatult õpetusest või toest ilma. Vältida tasub liigset rangust tähtaegades ja ka tööde vormilahendustes – jätame ruumi loovusele ja toetame õppijate autonoomiat, võimaldades oma aega ise planeerida.
  4. Enesejuhitud õppimise olulisus on praeguses olukorras selgelt välja tulnud. Õppija, kes peab nüüd kodus oma õppimist ise juhtima (mitte, et ta enne ka ei oleks võinud seda teha), seisab silmitsi suurema vabaduse, kuid ka sellest tuleneva suurenenud vastutusega – õppimine on eelkõige õppija enda kätes. Praegune olukord on loonud hea pinnase enesejuhtimise harjutamiseks. Loe kindlasti lisa siit.
  5. Kordamine on distantsilt oluliselt kergem kui uue osa õpetamine ja omandamine. Ei tasu karta, et õppeaasta õpieesmärgid jäävad sel aastal täitmata. Kui selline hirm tekib, siis tasub endale meenutada, et enamik õppeaastast on juba möödas. Kevadel, paar kuud enne õppeaasta lõppu, ongi õige aeg keskenduda kordamisele. Õppeaasta lõppu jäänud uusi teemasid on kergem anda varasemaga seostades, aktiveerides õppijate eelteadmisi uue vaatenurga alt (nagu ka tavaolukorras). Loe veel kordamise kohta siit.
  6. Rühmatöö ehk väikestes rühmades koos õppimine on väga motiveeriv, ka nooremas kooliastmes õppivatele lastele. Tuleb jälgida, et keegi klassist ei jääks grupist välja. Samas peaks olema aktsepteeritav, kui mõni õpilane soovibki üksi toimetada, me õpime ju erinevalt. Oluline on, et grupitöö tegemiseks leitaks viis, mille puhul pole vaja silmast silma kohtuda. Näiteks ühine arutelu grupivestluses.
  7. Õppeainete lõimimine annab võimaluse leida ühisosa ainete ja ainevaldkondade vahel. Tehes koostööd teiste õpetajatega saab toetada õppijatel tervikpildi tekkimist õpitust. Seda toetab nt projektõpe, uurimuslik õpe, teemapõhine õpe. Nt aatomit või kliimasoojenemist saab käsitleda nii loodusainete ja sotsiaalainete kui ka matemaatika ja keeleainete raames. Oluline on õpitegevuste vaheldumine, et õpilasel ei tekiks väsimust ja tüdimust ühesuguste ülesannete täitmisest. Samuti tuleks vaheldada teemasid ning vaatenurki sama teema raames. Võimalus on rakendada perioodõpet, jagades õppeained ära nii, et korraga tegeletaks maksimaalselt 3-4 õppeainega ja seda teemapõhiselt lõimituna niivõrd, kuivõrd on see võimalik. Algklassides võib läbi viia ka üldõpetust, teemapäevi ja teha e-õppevabu päevi.
  8. Rõhk üldpädevustele, sest praegu ühiskonnas aktuaalsed teemad võimaldavad neid õpilastes arendada. Suutlikkus hinnata inimsuhteid, toimida vastutustundliku kodanikuna, käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise, organiseerida õppekeskkonda, oskus ennast selgelt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust, suutlikkus kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt, reageerida loovalt ja paindlikult muutustele, kasutada uuenevat digitehnoloogiat – kõik need üldpädevuste olulisemad märksõnad omavad praeguses olukorras erilist tähtsust.
  9. Hindamine kui hinnete panemine ei saa olla praegusel perioodil esmatähtis (ka vanemad peavad seda mõistma). Hindama ei pea, aga võib. Kuid numbrilisest/eristavast hindamisest olulisem on kujundav hindamine, et õpilane teaks, kuidas edasi liikuda. Tagasiside peaks olema selgesõnaline ning julgustav ja kogu õppimise protsessi pingutust tunnustav. Vead on õppimise loomulik osa ning võivad isegi sügavat õppimist kiirendada, juhul kui neid analüüsida ja neist õpetaja abiga õppida. Tähtis on õpilastes säilitada eneseusk ning õpimotivatsioon!
  10. Haridusliku erivajadusega õpilase toetamine on äärmiselt oluline, sest tal ei pruugi veel olla distantsõppeks vajalikke iseseisva töö oskuseid. HEV õpilaste jaoks on distantsõppe üks oluline eesmärk arendada vastutustunnet ja planeerimisoskust. Sama võiks kehtida ka algklassi õpilaste kohta.

Ja veel… Säilita ka edaspidi rahu! Mida rahulikum on õpetaja, seda rahulikum on ka laps ja lapsevanem. Suhtlemine aitab ennetada õppeprotsessis tekkivaid pingeid ja hirme. Kui jääd hätta, siis küsi julgelt abi kooli juhtkonnalt, kolleegidelt või Innovest. Praegune korraldus annab võimaluse õpetajatele ka oma õpilastelt õppida, sh digikeskkonnas toimimist.

Ära unusta, et nii Sina kui su õpilased vajavad ka puhkust!

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.