Osa

Kestus

Ülesanded

Testitavad oskused

 KIRJUTAMINE

 30 min

·         Info ülekanne (andmete kirjutamine visiitkaardilt)

·         Teade (sõnum, kutse) või kirjeldus etteantud teemal

Üldine kirjutamisoskus, üldine kirjalik suhtlus (teated, sõnumid, kutsed; loovkirjutamine)

KUULAMINE

 30 min

·         Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine kolme pildilise, numbrilise või sõnalise variandi hulgast)

·         Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine kahe variandi hulgast, õige-vale)

·         Lühivastusega ülesanne (lühivastuse kirjutamine)

·         Sobitusülesanne (info kokkusobitamine)

Üldine kuulamisoskus (emakeelekõnelejate vestluse mõistmine; teadaannete ja juhiste kuulamine)

LUGEMINE

50  in

·         Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine kolme variandi hulgast)

·         Valikvastustega ülesanne (lausega sobiva
teksti leidmine)

·         Sobitusülesanne (teatega sobiva selgituse
leidmine või kohaga sobiva kirjelduse leidmine)

·         Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine kolme variandi hulgast)

·         Valikvastustega lünkülesanne (vastuse
valimine kolme variandi hulgast)

Üldine lugemisoskus (kirjavahetuse lugemine;
eesmärgipärane lugemine; lugemine info hankimiseks; juhiste lugemine)

RÄÄKIMINE

 15 min

·         Pildi kirjeldamine ja küsimustele vastamine
pildi teemal

·         Küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine
ideekaardi abil

Üldine rääkimisoskus, üldine suuline suhtlus, lühike monoloog (infovahetus, küsitleja ja vastaja roll, kirjeldamine)