EESTI KEELE B1-TASEME EKSAMI ÜLESEHITUS

Osa

Kestus

Ülesanded

Testitavad oskused

 Kirjutamine

 30 min

– Küsimustik või teade


– Jutt (loovtekst) etteantud teemal või isiklik kiri etteantud teemal

– Üldine kirjalik suhtlus
(kirjavahetus; teated, sõnumid, plangid).

– Üldine kirjutamisoskus        
(loovkirjutamine).

 Kuulamine

 30-35 min

– Valikvastustega ülesanne
(vastusevalimine kolme pildilise või sõnalise variandi hulgast).

– Valikvastustega ülesanne
(vastuse valimine kolme variandi hulgast).

– Lühivastustega ülesanne
(küsimusele lühivastuse kirjutamine)
või
lünkülesanne
(lausete täiendamine puuduva infoga).

 

Üldine kuulamisoskus
(emakeelekõnelejate vestluse mõistmine, teadaannete ja juhiste kuulamine, salvestiste kuulamine).

 Lugemine

 50 min

– Valikvastustega ülesanne (situatsiooniga sobiva kuulutuse leidmine).

– Valikvastustega ülesanne
(vastuse valimine kolme variandi hulgast).

– Valikvastustega lünkülesanne (vastuse valimine kolme variandi hulgast)
või
vastustepangaga lünkülesanne
(vastuse valimine sõnade pangast).

– Vastustepangaga lünkülesanne (lünka sobiva fraasi või lauselõigu valimine pangast).

 

Üldine lugemisoskus
(eesmärgipärane lugemine, lugemine info hankimiseks, juhiste lugemine).

 Rääkimine

 15 min

– Vestlus isiklikel teemadel, dialoog (küsimustele vastamine ja arutelu)

– Dialoog (rollimäng)

– Üldine suuline suhtlus
(vestlus, eesmärgipärane koostöö, infovahetus, küsitleja ja vastaja roll).
– Üldine rääkimisoskus (kogetu kirjeldamine).