Osa

Kestus

Ülesanded

Testitavad oskused

 KIRJUTAMINE

 80 min

·         Poolametlik kiri või mitteametlik kiri;

·         lähteandmetele toetuv kokkuvõte või arutlus

Üldine kirjalik suhtlus (kirjavahetus).
Üldine kirjutamisoskus (kirjalikud ülevaated ja
arvamusavaldused).

 KUULAMINE

 35-40 min

·         Valikvastustega ülesanne (küsimusele vastuse
valimine kolme variandi hulgast).

·         Valikvastustega ülesanne (küsimusele vastuse
valimine kolme variandi hulgast).

·         Lünkülesanne (lause täiendamine puuduva infoga, lühivastuse kirjutamine lünka).

·         Valikvastustega ülesanne (vastuse valimine kahe variandi (õige/vale) hulgast).

Üldine kuulamisoskus (meediakanalite ja
salvestiste kuulamine, teadaannete ja juhiste
kuulamine, emakeelekõnelejate vestluse mõistmine).

LUGEMINE

 70 min

·         Valikvastustega ülesanne (küsimusele vastuse
valimine kolme variandi hulgast).

·         Valikvastustega ülesanne (väite, hoiatuse, juhise
või soovitusega sobiva tekstilõigu leidmine)

või lühivastustega ülesanne (küsimusele lühivastuse
kirjutamine).

·         Valikvastustega lünkülesanne (lünka sobiva sõna valimine nelja variandi hulgast).

·         Vastustepangaga lünkülesanne (lünka sobiva lause valimine pangast).

Üldine lugemisoskus (lugemine info
hankimiseks ja arutlemiseks, eesmärgipärane lugemine, juhiste lugemine).

 RÄÄKIMINE

 20 min

·         Lühiettekanne, sõnavõtt või esitlus
töövaldkonnaga seotud teemal.

·         Arutelu ning väitlus ja otsustamine.

Üldine rääkimisoskus (suuline esinemine, pikk
monoloog: põhjendamine ja selgitamine, küsitleja ja vastaja roll).
Üldine suuline suhtlus (vestlus, vaba
mõttevahetus, eesmärgipärane koostöö).