EESTI KEELE C1-TASEME EKSAMI ÜLESEHITUS

Osa

Kestus

Ülesanded

Testitavad oskused

Kirjutamine

 90 min

·         Lähteandmetele toetuv kokkuvõte.

·         Lähteandmetele toetuv pikem tekst.

Üldine kirjutamisoskus
(kirjalikud ülevaated ja arvamusavaldused).

Kuulamine

 45 min

·         Lühivastustega ülesanne (küsimusele
lühivastuse kirjutamine).

·         Valikvastustega ülesanne (küsimusele vastuse valimine kolme variandi hulgast).

·         Avatud vastusega ülesanne (loengu
konspekteerimine).

Üldine kuulamisoskus
(meediakanalite ja salvestiste kuulamine, teadaannete ja
juhiste kuulamine, emakeele-kõnelejate vestluse mõistmine).

Lugemine

 60 min

·         Valikvastustega ülesanne (väitega sobiva
tekstilõigu valimine) või valikvastusega ülesanne (tekstile sobiva kokkuvõtte valimine nelja variandi hulgast).

·         Valikvastustega lünkülesanne (lünka sobiva
lause valimine kolme variandi hulgast).

·         Lühivastustega ülesanne (küsimusele lühivastuse kirjutamine).

Üldine lugemisoskus
(lugemine info hankimiseks
ja arutlemiseks, eesmärgipärane lugemine, juhiste lugemine).

Rääkimine

 20 min

·         Pikk monoloog (ettekanne töövaldkonnaga
seotud teemal).

·         Dialoog (diskussioon etteantud teemal).

Üldine rääkimisoskus
(suuline esinemine, pikk
monoloog: põhjendamine ja
selgitamine).
Üldine suuline suhtlus
(vestlus, vaba mõttevahetus,
ametlikud arutelud,
eesmärgipärane koostöö).